We hebben een landselectie voor je gemaakt. Selecteer een ander land of een andere regio om deze inhoud te zien.
Netherlands
Selectie bevestigen
NL
Service GTC
Algemene voorwaarden - MIWE Service

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden uitsluitend van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en MIWE Michael Wenz GmbH, hierna te noemen "de Onderneming". Dit geldt ook wanneer in de aanvraag of in een bevestigingsbrief eigen voorwaarden van de Klant zijn opgenomen. Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant worden niet erkend, ook wanneer deze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.

I. Sluiting van het contract

(1) Het aanbod van het Bedrijf dient niet te worden opgevat als een aanvraag in de zin van § 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB),
maar als een uitnodiging aan de Klant om een aanvraag in te dienen voor het sluiten van een overeenkomst. (2) Documenten die bij de uitnodiging tot inschrijving horen, zoals afbeeldingen, tekeningen etc., dienen slechts te worden beschouwd als bij benadering nauwkeurig wat betreft afmetingen en gewicht, tenzij de nauwkeurigheid van afmetingen en gewicht uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door het Bedrijf. (3) Het contract komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door het Bedrijf. (4) Eigenschappen van het door het Bedrijf uit te voeren werk worden alleen geacht gegarandeerd te zijn voor zover het Bedrijf de garantie uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig heeft verklaard. (5) Voor diensten die niet in de opdracht zijn opgenomen of die afwijken van de omschrijving van de dienst wordt voorafgaand aan de uitvoering een afzonderlijke aanvullende overeenkomst gesloten. Als deze aanvullende overeenkomst niet wordt gesloten, is het Bedrijf niet verplicht om deze aanvullende of gewijzigde diensten uit te voeren.

II. Prijzen

(1) Een bindende prijs wordt alleen vastgesteld na aanvaarding van de bestelling door het Bedrijf en op voorwaarde dat de bestelgegevens waarop de aanvaarding van de bestelling is gebaseerd ongewijzigd blijven. De prijzen van het Bedrijf zijn in EURO plus de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. (2) Alle prijzen gelden bij ongehinderde aan- en afvoer. Bijkomende kosten in geval van belemmeringen van de reis, beperkte losmogelijkheden en tijdsbeperkingen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

III. Verplichting tot medewerking van de Klant

De voor de uitvoering vereiste documenten (in het bijzonder planningsdocumenten) worden door de Klant kosteloos en tijdig, d.w.z. uiterlijk vier weken voor het begin van de uitvoering, aan het Bedrijf overhandigd. In geval van te late aanlevering worden het begin van de uitvoering en de bijbehorende uitvoeringstermijnen dienovereenkomstig uitgesteld.

IV. Prestatietermijn

(1) Termijnen zijn alleen bindend als deze schriftelijk als bindend zijn bevestigd door het Bedrijf aan de Klant. (2) Als het Bedrijf verantwoordelijk is voor het overschrijden van de voltooiingstermijnen, verleent de Klant een redelijke respijttermijn. Na het verstrijken van de respijttermijn is de Klant alleen gerechtigd om het contract op te zeggen als hij in het kader van het stellen van de respijttermijn heeft verklaard dat hij zich na het vruchteloos verstrijken van de respijttermijn uit het contract zal terugtrekken. De dispensatie van het stellen van een termijn overeenkomstig § 323 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onaangetast door bovenstaande bepaling.(3) Overmacht, bedrijfsstoringen en soortgelijke onvoorziene omstandigheden waarvoor het Bedrijf niet verantwoordelijk is, ontslaan het Bedrijf van de naleving van de uitvoeringstermijnen voor de duur van de bedrijfsstoring. De uitvoeringstermijnen worden dienovereenkomstig verlengd. Daarnaast heeft de Klant niet het recht om zich terug te trekken uit het contract of om het contract te beëindigen, tenzij redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht dat hij zich aan het contract houdt totdat de verstorende omstandigheden zijn verholpen.
.

V. Acceptatie

De oplevering vindt plaats uiterlijk binnen 12 werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de contractuele diensten door het Bedrijf. Het resultaat wordt vastgelegd in een rapport. Als de Klant niet binnen de bovengenoemde 12 werkdagen een acceptatiedatum met het Bedrijf overeenkomt en uitvoert, heeft het Bedrijf het recht om op grond van artikel 640 (1) zin 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) een redelijke termijn te stellen voor de verklaring van acceptatie, na het vruchteloos verstrijken waarvan de acceptatie geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

VI. Garantie

(1) De Klant dient het Bedrijf binnen twee weken na aanvaarding schriftelijk op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Indien zichtbare gebreken niet tijdig of niet in de juiste vorm worden gemeld, vervalt de garantie ter zake. (2) Kleine gebreken die de waarde, geschiktheid of bruikbaarheid van het werk niet wezenlijk aantasten, zijn uitgesloten van de garantie. Afmetingen, monsters, specimens en brochures zijn altijd slechts benaderingen. Informatie over kwaliteiten en andere eigenschappen van het materiaal zijn niet bindend. (3) Garantieclaims verjaren na één jaar. De garantieperiode begint bij de aanvaarding. (4) Aanspraken van de Klant wegens gebreken zijn beperkt tot de aanvullende prestatie. Als de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant recht op vermindering van de koopprijs of kan hij zich terugtrekken uit het contract. Er is sprake van een mislukking van de nakoming achteraf in overeenstemming met § 440 S. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) als ook de tweede poging om het gebrek te verhelpen mislukt is. Er is sprake van verzuim als het Bedrijf de terecht geëiste nakoming achteraf ernstig en definitief weigert of de terecht gestelde termijn voor verbetering achteraf ongebruikt laat verstrijken. (5) Het Bedrijf heeft het recht om de nakoming achteraf naar eigen goeddunken uit te voeren. Als de aanvullende prestatie mislukt, heeft de Vennootschap recht op een
herhaalde nakoming. (6) Als de klant of een derde ongepaste wijzigingen aanbrengt of werkzaamheden uitvoert aan het werk zonder voorafgaande goedkeuring van het bedrijf, vervalt de garantie voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

VII. Aansprakelijkheid

(1) In het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door een nalatige plichtsverzuim door het Bedrijf of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van het Bedrijf, is het Bedrijf aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. (2) Voor andere schade is het volgende van toepassing: a) Voor schade op grond van grove nalatigheid van het Bedrijf of op grond van opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van het Bedrijf, is het Bedrijf aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. b) Voor schade op grond van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid door het Bedrijf of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van het Bedrijf, is het Bedrijf aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. c) Voor schade op grond van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid door het Bedrijf of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van het Bedrijf, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en kenmerkend was voor het contract. c) De aansprakelijkheid van het bedrijf is uitgesloten voor schade op grond van schending van secundaire verplichtingen of niet-essentiële verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid van het bedrijf of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van het bedrijf. d) Aanspraken op schadevergoeding als gevolg van verzuim op grond van lichte nalatigheid zijn eveneens uitgesloten. (3) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven voor het overige onaangetast.

VIII. Beëindigingsrecht van het Bedrijf

(1) Het Bedrijf heeft het recht om het contract op te zeggen als de Klant een op hem rustende verplichting niet nakomt en het Bedrijf daardoor niet meer in staat is om de dienst uit te voeren (verzuim van acceptatie volgens §§ 293 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)), of als de Klant een verschuldigde betaling niet uitvoert of anderszins in gebreke blijft. (2) Opzegging is alleen toegestaan als het Bedrijf de Klant zonder succes een redelijke respijttermijn voor de nakoming van het contract heeft geboden en heeft verklaard het contract te zullen opzeggen als de respijttermijn zonder resultaat afloopt. (3) In het geval van een gerechtvaardigde opzegging door het Bedrijf worden de diensten die in overeenstemming met het contract tot het moment van opzegging zijn verricht door de Klant aanvaard en gefactureerd in overeenstemming met de contractprijzen. Bovendien heeft het Bedrijf recht op een redelijke vergoeding in overeenstemming met § 642 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), waarbij 10% van de overeengekomen vergoeding (exclusief btw) die is toe te rekenen aan het nog niet uitgevoerde deel van het werk zonder bewijs als redelijk wordt beschouwd. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat er geen schade of aanzienlijk minder schade is ontstaan. De bewering van een daadwerkelijk hogere schade door het Bedrijf blijft eveneens voorbehouden. (4) Verdere aanspraken van het Bedrijf blijven onaangetast.

IX. Gewone beëindiging en onderling overeengekomen opzegging van het contract

(1) In het geval van een gewone beëindiging conform § 649 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) door de Klant, evenals in het geval van een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden, worden de diensten die conform het contract tot het tijdstip van beëindiging zijn verricht, door de Klant aanvaard. Het Bedrijf behoudt het recht op de contractueel overeengekomen vergoeding, zelfs voor de diensten die niet meer worden geleverd als gevolg van de voortijdige beëindiging van het contract. Hij moet echter in mindering brengen wat hij bespaart aan onkosten als gevolg van de opzegging van het contract. (2) Bovendien wordt hetgeen het Bedrijf verwerft of opzettelijk nalaat te verwerven door zijn arbeid elders te gebruiken, in mindering gebracht op de aanspraak van het Bedrijf op een vergoeding.

X. Kosten voor vergeefse inspanning

De Klant dient het Bedrijf te vergoeden voor eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant verwijtbaar een overeengekomen termijn overschrijdt of dat gereclameerde gebreken niet kunnen worden opgespoord in overeenstemming met de regels van de techniek. (1) In het geval van een gewone opzegging door de Klant op grond van artikel 649 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) en in het geval van een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden, worden de diensten die tot het moment van beëindiging conform het contract zijn uitgevoerd door de Klant aanvaard. Het Bedrijf behoudt het recht op de contractueel overeengekomen vergoeding, zelfs voor de diensten die niet meer worden geleverd als gevolg van de voortijdige beëindiging van het contract. Hij moet echter in mindering brengen wat hij bespaart aan onkosten als gevolg van de opzegging van het contract. (2) Bovendien wordt hetgeen het Bedrijf verwerft of opzettelijk nalaat te verwerven door zijn arbeid elders te gebruiken, in mindering gebracht op de aanspraak van het Bedrijf op een vergoeding.

XI. Betalingsvoorwaarden

(1) De vooruitbetalingen worden op verzoek en op de kortst mogelijke termijn verricht ten belope van de waarde van de respectieve bewezen contractuele diensten, inclusief het opgegeven bedrag van de daarover verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde. De diensten moeten worden aangetoond met een controleerbare lijst die een snelle en betrouwbare beoordeling van de diensten mogelijk moet maken. In deze context omvatten de diensten ook de speciaal voor de vereiste dienst vervaardigde en geleverde componenten, alsook de op de bouwplaats geleverde materialen en componenten, indien naar keuze van de Klant het eigendom ervan aan hem wordt overgedragen of dienovereenkomstige zekerheid wordt gesteld. (2) Als alternatief kunnen vooruitbetalingen op vaste data individueel worden overeengekomen. (3) Facturen van het Bedrijf worden geacht te zijn aanvaard, voor zover de Klant geen consument is, indien hiertegen niet uiterlijk 12 werkdagen na ontvangst van de factuur bezwaar wordt gemaakt. (4) Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle facturen van het Bedrijf onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd. De aftrek van een korting vereist een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. (5) Indien de Klant een betalingsachterstand heeft, staat het het Bedrijf vrij om het werk op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. (6) Binnenkomende betalingen worden, ongeacht andersluidende bepalingen van de Klant, telkens terugbetaald met de kosten, vervolgens met rente en ten slotte met de hoofdvordering; bij meerdere vorderingen wordt telkens eerst de oudste vordering terugbetaald. (7) Verrekening door de Klant is alleen toegestaan bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. (8) Het inhouden van verschuldigde, onbetwiste factuurbedragen op grond van betwiste tegenvorderingen van de Klant is niet toegestaan.

Het Bedrijf behoudt alle auteursrechten op de door haar geproduceerde plannen en werkprestaties. Deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden of op een andere manier worden misbruikt zonder toestemming van het Bedrijf. Als de bestelling niet wordt geplaatst of voortijdig wordt beëindigd, moeten klantspecifieke documenten ongevraagd en in alle gevallen onverwijld op verzoek aan het Bedrijf worden geretourneerd. Na volledige betaling van de contractueel overeengekomen prijs verkrijgt de klant de exclusieve gebruiksrechten op de aan hem geleverde werkstukken voor onbepaalde tijd, maar uitsluitend voor het contractueel beoogde doel. Duplicatie of imitatie van de plannen of werkstukken die door de klant zijn vervaardigd, is niet toegestaan.

XIII. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

(1) Bij commerciële handelstransacties is Wurzburg overeengekomen als de exclusieve bevoegde rechtbank.

XIV. Slotbepalingen

(1) Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen en aanpassingen van de overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd. Een wijziging van het schriftelijkheidsvereiste moet op zijn beurt schriftelijk gebeuren. (2) Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. (3) In plaats van een ongeldige bepaling komen de partijen in dit geval een geldige bepaling overeen die overeenkomt met of zo dicht mogelijk aanleunt bij de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling, in het bijzonder bij wat de partijen hadden bedoeld in economische termen.
. (4) Indien de tussen de partijen gesloten overeenkomst onvolledig is, doet dit evenmin afbreuk aan de geldigheid ervan. In geval van onvolledigheid komen de partijen een aanvulling op het contract overeen die overeenstemt met wat naar de geest en het doel van dit contract zou zijn overeengekomen
als de partijen de kwestie van meet af aan in overweging hadden genomen bij het sluiten van het contract.

Privacy-informatie

Deze website maakt gebruik van externe componenten, zoals Google Analytics, waarmee gegevens over uw gedrag kunnen worden verzameld. Privacy-informatie