Έχουμε κάνει μια επιλογή χώρας για εσάς. Επιλέξτε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Greece
Επιβεβαίωση επιλογής
Το περιεχόμενο αυτών των γλωσσών δημιουργείται με τη χρήση αυτόματης μετάφρασης, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας και την εταιρεία μας προσιτά σε όλους.
GR
Υπηρεσία GTC
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις - Υπηρεσία MIWE

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για τη συμβατική σχέση μεταξύ του Πελάτη και της MIWE Michael Wenz GmbH, εφεξής αναφερόμενης ως "η Εταιρεία". Αυτό ισχύει επίσης εάν στην αίτηση ή σε επιστολή επιβεβαίωσης περιλαμβάνονται οι δικοί του όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη. Αποκλίνοντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη δεν αναγνωρίζονται, ακόμη και αν δεν αντιτίθενται ρητά.

I. Σύναψη σύμβασης

(1) Η προσφορά της Εταιρείας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 145 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB),
αλλά ως πρόσκληση προς τον Πελάτη να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη σύμβασης. (2) Τα έγγραφα που ανήκουν στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς, όπως απεικονίσεις, σχέδια κ.λπ., πρέπει να θεωρούνται μόνο ως κατά προσέγγιση ακριβή όσον αφορά τις διαστάσεις και το βάρος, εκτός εάν η ακρίβεια των διαστάσεων και του βάρους έχει επιβεβαιωθεί ρητά και εγγράφως από την Εταιρεία. (3) Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. (4) Οι ιδιότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν από την Εταιρεία θεωρούνται εγγυημένες μόνο στο βαθμό που η Εταιρεία έχει δηλώσει ρητά και εγγράφως την εγγύηση ως τέτοια. (5) Για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παραγγελία ή που αποκλίνουν από την περιγραφή της υπηρεσίας συνάπτεται ξεχωριστή συμπληρωματική σύμβαση πριν από την εκτέλεση. Εάν δεν συναφθεί αυτή η συμπληρωματική συμφωνία, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκτελέσει αυτές τις πρόσθετες ή τροποποιημένες υπηρεσίες.

II. Τιμές

(1) Η δεσμευτική τιμή καθορίζεται μόνο μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα της παραγγελίας στα οποία βασίζεται η αποδοχή της παραγγελίας παραμένουν αμετάβλητα. Οι τιμές της Εταιρείας είναι σε ΕΥΡΩ συν τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. (2) Όλες οι τιμές ισχύουν με δυνατότητα ανεμπόδιστης προσέγγισης και εκφόρτωσης. Τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση εμποδίων στη διαδρομή, περιορισμένης δυνατότητας εκφόρτωσης και χρονικών περιορισμών θα χρεώνονται ξεχωριστά.

III. Υποχρέωση συνεργασίας του πελάτη

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση (ιδίως τα έγγραφα σχεδιασμού) παραδίδονται στην Εταιρεία από τον Πελάτη δωρεάν και εγκαίρως, δηλαδή το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκτέλεσης. Σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, η έναρξη της εκτέλεσης και οι σχετικές προθεσμίες εκτέλεσης μετατίθενται αναλόγως.

IV. Προθεσμία απόδοσης

(1) Οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί εγγράφως από την Εταιρεία στον Πελάτη ως δεσμευτικές. (2) Εάν η Εταιρεία ευθύνεται για την υπέρβαση των προθεσμιών ολοκλήρωσης, ο Πελάτης οφείλει να χορηγήσει εύλογη περίοδο χάριτος. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο εάν έχει δηλώσει στο πλαίσιο του καθορισμού της περιόδου χάριτος ότι θα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μετά την άκαρπη λήξη της περιόδου χάριτος. Η περιττότητα της τάξης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 323 παρ. 2 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) παραμένει ανεπηρέαστη από την ανωτέρω διάταξη. 3. Ανωτέρα βία, λειτουργικές διαταραχές και παρόμοιες απρόβλεπτες περιστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η Εταιρεία απαλλάσσουν την Εταιρεία από την τήρηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης για τη διάρκεια της λειτουργικής διαταραχής. Οι προθεσμίες εκτέλεσης θα παρατείνονται αναλόγως. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να καταγγείλει τη σύμβαση, εκτός εάν δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι θα τηρήσει τη σύμβαση έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες διαταραχής
.

V. Αποδοχή

Η παραλαβή πραγματοποιείται το αργότερο εντός 12 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των συμβατικών υπηρεσιών από την Εταιρεία. Το αποτέλεσμα καταγράφεται σε έκθεση. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει και δεν πραγματοποιήσει ημερομηνία παραλαβής με την Εταιρεία εντός των προαναφερόμενων 12 εργάσιμων ημερών, η Εταιρεία δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 640 παράγραφος 1 εδάφιο 3 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) να ορίσει εύλογη προθεσμία για τη δήλωση παραλαβής, μετά την άγονη πάροδο της οποίας η παραλαβή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί.

VI. Εγγύηση

(1) Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως για τυχόν εμφανή ελαττώματα εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή. Εάν τα προφανή ελαττώματα δεν γνωστοποιηθούν εγκαίρως ή με τη σωστή μορφή, η εγγύηση δεν ισχύει εν προκειμένω. (2) Μικροελαττώματα που δεν υποβαθμίζουν σημαντικά την αξία, την καταλληλότητα ή τη χρηστικότητα του έργου εξαιρούνται από την εγγύηση. Οι διαστάσεις, τα δείγματα, τα υποδείγματα και τα φυλλάδια αποτελούν πάντοτε μόνο προσεγγίσεις. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποιότητες και άλλες ιδιότητες του υλικού είναι μη δεσμευτικές. (3) Οι αξιώσεις εγγύησης υπόκεινται σε παραγραφή ενός έτους. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή. (4) Οι αξιώσεις του πελάτη για ελαττώματα περιορίζονται στη συμπληρωματική απόδοση. Εάν η συμπληρωματική εκτέλεση αποτύχει, ο Πελάτης δικαιούται μείωση της τιμής αγοράς ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η αποτυχία της συμπληρωματικής εκτέλεσης είναι σύμφωνη με το άρθρο 440 S. 2 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB), εάν η δεύτερη προσπάθεια αποκατάστασης του ελαττώματος ήταν επίσης ανεπιτυχής. Η αποτυχία θεωρείται ότι επήλθε, εάν η Εταιρεία αρνηθεί σοβαρά και οριστικά τη δικαιολογημένα απαιτούμενη εκ των υστέρων εκτέλεση ή αφήσει αχρησιμοποίητη τη δικαιολογημένα καθορισμένη προθεσμία για εκ των υστέρων βελτίωση. (5) Η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε μεταγενέστερη εκτέλεση κατά την κρίση της. Εάν η συμπληρωματική εκπλήρωση αποτύχει, η Εταιρεία δικαιούται να
επαναλαμβανόμενη συμπληρωματική εκπλήρωση. (6) Εάν ο Πελάτης ή τρίτος προβεί σε ακατάλληλες αλλαγές ή εκτελέσει εργασίες στο έργο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας, η εγγύηση για τις συνέπειες που θα προκύψουν είναι άκυρη.

VII. Ευθύνη

(1) Σε περίπτωση βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας που προκλήθηκε από παράβαση καθήκοντος από αμέλεια της Εταιρείας ή από εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παράβαση καθήκοντος από νόμιμο εκπρόσωπο ή παρένθετο αντιπρόσωπο της Εταιρείας, η Εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. (2) Για τις λοιπές ζημίες ισχύουν τα ακόλουθα: α) Για ζημίες που βασίζονται σε βαριά αμελή παράβαση καθήκοντος από την Εταιρεία ή σε εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβαση καθήκοντος από νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο της Εταιρείας, η Εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. β) Για ζημίες που βασίζονται σε παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων λόγω ελαφράς αμέλειας από την Εταιρεία ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο της Εταιρείας, η Εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. γ) Για ζημίες που βασίζονται στην παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα ελαφράς αμέλειας της Εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της ή νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της ή νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της Εταιρείας, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στη ζημία που ήταν προβλέψιμη κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης και τυπική για τη σύμβαση. γ) Αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας για ζημίες που βασίζονται στην παραβίαση δευτερευουσών υποχρεώσεων ή μη ουσιωδών υποχρεώσεων λόγω ελαφράς αμέλειας εκ μέρους της Εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου ή βοηθητικού αντιπροσώπου της Εταιρείας. δ) Αποκλείονται επίσης οι αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από παράλειψη που βασίζεται σε ελαφρά αμέλεια. (3) Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένουν ανεπηρέαστες.

VIII. Δικαίωμα καταγγελίας της εταιρείας

(1) Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν ο Πελάτης παραλείψει να εκτελέσει μια πράξη που του αναλογεί και με τον τρόπο αυτό θέτει την Εταιρεία εκτός της δυνατότητας να εκτελέσει την υπηρεσία (παράλειψη αποδοχής σύμφωνα με τα άρθρα 293 επ. του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB)), ή εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει μια οφειλόμενη πληρωμή ή εάν περιέλθει με άλλο τρόπο σε αδυναμία πληρωμής του οφειλέτη. (2) Η καταγγελία είναι επιτρεπτή μόνο εάν η Εταιρεία έχει χορηγήσει ανεπιτυχώς στον Πελάτη εύλογη προθεσμία χάριτος για την εκτέλεση της σύμβασης και έχει δηλώσει ότι θα καταγγείλει τη σύμβαση εάν η προθεσμία χάριτος λήξει χωρίς αποτέλεσμα. (3) Σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας από την Εταιρεία, οι υπηρεσίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη και τιμολογούνται σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές. Επιπλέον, η Εταιρεία δικαιούται εύλογη αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 642 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB), σύμφωνα με το οποίο το 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής (εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας) που αναλογεί στο τμήμα των εργασιών που δεν έχει ακόμη εκτελεστεί θεωρείται εύλογο χωρίς απόδειξη. Ο πελάτης είναι ελεύθερος να αποδείξει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία ή ότι η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη. Ο ισχυρισμός μιας πράγματι υψηλότερης ζημίας από την Εταιρεία παραμένει επίσης επιφυλασσόμενος. (4) Επιπλέον, τυχόν περαιτέρω αξιώσεις της Εταιρείας παραμένουν ανεπηρέαστες.

IX. Τακτική καταγγελία και αμοιβαία συμφωνημένη ακύρωση της σύμβασης

(1) Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 649 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) από τον Πελάτη, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με αμοιβαία συναίνεση, οι υπηρεσίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη συμβατικά συμφωνημένη αμοιβή ακόμη και για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται πλέον λόγω της πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης. Οφείλει, ωστόσο, να αφαιρέσει ό,τι εξοικονομεί σε έξοδα ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης. (2) Επιπλέον, από την αξίωση της Εταιρείας για αμοιβή αφαιρείται αυτό που αποκτά ή που κακόβουλα δεν αποκτά η Εταιρεία χρησιμοποιώντας αλλού την εργασία του.

X. Κόστος μάταιης προσπάθειας

Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πελάτης παραλείπει υπαίτια μια συμφωνημένη προθεσμία ή ότι τυχόν καταγγελλόμενα ελαττώματα δεν μπορούν να εντοπιστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνολογίας. (1) Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας από τον Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 649 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με αμοιβαία συναίνεση, οι υπηρεσίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη συμβατικά συμφωνημένη αμοιβή ακόμη και για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται πλέον λόγω της πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης. Οφείλει, ωστόσο, να αφαιρέσει ό,τι εξοικονομεί σε έξοδα ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης. (2) Επιπλέον, από την αξίωση της Εταιρείας για αμοιβή αφαιρείται αυτό που αποκτά ή που κακόβουλα δεν αποκτά η Εταιρεία χρησιμοποιώντας αλλού την εργασία του.

XI. Όροι πληρωμής

(1) Οι προκαταβολές πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος στα συντομότερα δυνατά χρονικά διαστήματα στο ποσό της αξίας των αντίστοιχων αποδεδειγμένων συμβατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του αναφερόμενου ποσού του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί σε αυτές. Οι υπηρεσίες πρέπει να αποδεικνύονται με ελεγχόμενο κατάλογο, ο οποίος πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται και παρέχονται ειδικά για την απαιτούμενη υπηρεσία, καθώς και τα υλικά και τα εξαρτήματα που παραδίδονται στο εργοτάξιο, εφόσον, κατ' επιλογή του Πελάτη, η κυριότητά τους μεταβιβάζεται στον Πελάτη ή παρέχεται αντίστοιχη εγγύηση. (2) Εναλλακτικά, μπορούν να συμφωνηθούν μεμονωμένα προκαταβολές σε καθορισμένες ημερομηνίες. (3) Τα τιμολόγια της Εταιρείας θεωρούνται αποδεκτά, εφόσον ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής, εάν δεν υποβληθεί αντίρρηση το αργότερο εντός 12 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. (4) Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα τιμολόγια της Εταιρείαςr είναι απαιτητά αμέσως και χωρίς εκπτώσεις. Για την αφαίρεση έκπτωσης απαιτείται ξεχωριστή γραπτή συμφωνία. (5) Εάν ο Πελάτης καθυστερεί την πληρωμή, η Εταιρεία είναι ελεύθερη να αναστείλει τις εργασίες μέχρι την πληρωμή. (6) Οι εισερχόμενες πληρωμές εξοφλούνται, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη πρόβλεψη του Πελάτη, σε κάθε περίπτωση με τα έξοδα, στη συνέχεια με τους τόκους και τέλος με την κύρια απαίτηση- σε περίπτωση περισσότερων απαιτήσεων, η παλαιότερη απαίτηση εξοφλείται πρώτη σε κάθε περίπτωση. (7) Ο συμψηφισμός από τον Πελάτη είναι επιτρεπτός μόνο με αδιαμφισβήτητες ή νομίμως βεβαιωμένες ανταπαιτήσεις. (8) Δεν επιτρέπεται η παρακράτηση οφειλόμενων, μη αμφισβητούμενων ποσών τιμολογίου λόγω τυχόν αμφισβητούμενων ανταπαιτήσεων του Πελάτη.

Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα επί των σχεδίων και των παραστάσεων εργασίας που παράγει. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν προσιτά σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Εάν η παραγγελία δεν πραγματοποιηθεί ή τερματιστεί πρόωρα, τα έγγραφα που αφορούν τον πελάτη επιστρέφονται στην Εταιρεία χωρίς να ζητηθεί κάτι τέτοιο και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος. Με την πλήρη εξόφληση του συμβατικά συμφωνημένου τιμήματος, ο πελάτης αποκτά τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των τεμαχίων που του παρέχονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, αλλά αποκλειστικά για τον συμβατικά προβλεπόμενο σκοπό. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή απομίμηση των σχεδίων ή των τεμαχίων που παράγει ο πελάτης.

XIII. Τόπος εκτέλεσης και δικαστήριο

(1) Σε εμπορικές συναλλαγές, το Βούρτσμπουργκ συμφωνείται ως το αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο.

XIV. Τελικές διατάξεις

(1) Δεν έχουν συναφθεί προφορικές παρεπόμενες συμφωνίες. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις της συμφωνίας πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η αλλαγή της απαίτησης του γραπτού τύπου πρέπει με τη σειρά της να γίνεται εγγράφως. (2) Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις είναι ή καθίστανται άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. (3) Στη θέση μιας άκυρης διάταξης, τα μέρη συμφωνούν σε αυτή την περίπτωση μια έγκυρη διάταξη που αντιστοιχεί ή πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο νόημα και τον σκοπό της άκυρης διάταξης, ιδίως σε αυτό που τα μέρη ήθελαν από οικονομική άποψη
. (4) Εάν η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των μερών είναι ελλιπής, αυτό επίσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της. Σε περίπτωση παραλείψεων, τα μέρη συμφωνούν για τη συμπλήρωση της σύμβασης που αντιστοιχεί σε αυτό που θα είχε συμφωνηθεί σύμφωνα με το πνεύμα και τον σκοπό της παρούσας σύμβασης
εάν τα μέρη είχαν εξετάσει το θέμα από την αρχή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Πληροφορίες για το απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικά στοιχεία, όπως το Google Analytics, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας. Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο