Mēs esam jums sagatavojuši valsts izvēli. Lai skatītu šo saturu, izvēlieties citu valsti vai reģionu.
Latvia
Apstiprināt atlasi
LV
Pakalpojums GTC
Vispārīgie noteikumi un nosacījumi - MIWE pakalpojums

Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz līgumattiecībām starp Klientu un MIWE Michael Wenz GmbH, turpmāk tekstā - "Uzņēmums". Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja pieteikumā vai apstiprinājuma vēstulē ir ietverti paša Klienta noteikumi un nosacījumi. Atkāpes no Klienta vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem netiek atzītas, pat ja tie nav skaidri pretrunā.

I. Līguma noslēgšana

(1) Uzņēmuma piedāvājums nav jāsaprot kā pieteikums Vācijas Civilkodeksa (BGB) 145. panta izpratnē,
bet gan kā aicinājumu Klientam iesniegt pieteikumu līguma noslēgšanai. (2) Piedāvājumam piederošie dokumenti, piemēram, ilustrācijas, rasējumi u.c., ir uzskatāmi tikai par aptuveni precīziem attiecībā uz izmēriem un svaru, ja vien izmēru un svara precizitāti nav skaidri rakstiski apstiprinājis Uzņēmums. (3) Līgums tiek noslēgts tikai pēc tam, kad Sabiedrība ir pieņēmusi pasūtījumu. (4) Sabiedrības veicamo darbu īpašības tiek uzskatītas par garantētām tikai tiktāl, ciktāl Sabiedrība ir skaidri rakstiski paziņojusi par garantiju kā tādu. (5) Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti pasūtījumā vai kas atšķiras no pakalpojuma apraksta, pirms izpildes tiek noslēgts atsevišķs papildu līgums. Ja šis papildu līgums netiek noslēgts, Sabiedrībai nav pienākuma veikt šos papildu vai grozītos pakalpojumus.

II. Cenas

(1) Saistošā cena tiek noteikta tikai pēc tam, kad Sabiedrība ir pieņēmusi pasūtījumu, un ar nosacījumu, ka pasūtījuma dati, uz kuriem balstās pasūtījuma pieņemšana, paliek nemainīgi. Sabiedrības cenas ir norādītas EURO plus piemērojamais likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. (2) Visas cenas ir spēkā ar neierobežotu piebraukšanas un izkraušanas iespēju. Papildu izmaksas, ja braucienam rodas šķēršļi, ierobežotas izkraušanas iespējas un laika ierobežojumi, tiks iekasētas atsevišķi.

III. Klienta pienākums sadarboties

Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus (jo īpaši plānošanas dokumentus) Klients nodod Uzņēmumam bez maksas un savlaicīgi, t. i., ne vēlāk kā četras nedēļas pirms darbu izpildes sākuma. Novēlotas piegādes gadījumā izpildes sākums un ar to saistītie izpildes termiņi tiek attiecīgi pārcelti uz vēlāku laiku.

IV. Veiktspējas termiņš

(1) Termiņi ir saistoši tikai tad, ja Sabiedrība tos ir rakstiski apstiprinājusi Klientam kā saistošus. (2) Ja Sabiedrība ir atbildīga par izpildes termiņu pārsniegšanu, Klients piešķir saprātīgu termiņa pagarinājumu. Pēc termiņa pagarinājuma termiņa beigām Klients ir tiesīgs izbeigt līgumu tikai tad, ja viņš termiņa pagarinājuma termiņa noteikšanas kontekstā ir paziņojis, ka atteiksies no līguma pēc termiņa pagarinājuma termiņa bezrezultatīvā beigām. Iepriekš minētais noteikums neietekmē atbrīvojumu no termiņa noteikšanas saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 323. panta 2. punktu. 3. Nepārvaramas varas apstākļi, darbības traucējumi un līdzīgi neparedzami apstākļi, par kuriem Sabiedrība nav atbildīga, atbrīvo Sabiedrību no izpildes termiņu ievērošanas uz darbības traucējumu laiku. Izpildes termiņi tiks attiecīgi pagarināti. Turklāt Klients nav tiesīgs atkāpties no līguma vai izbeigt līgumu, ja vien no tā nevar pamatoti sagaidīt, ka tas ievēros līgumu līdz traucējošo apstākļu novēršanai.
.

V. Pieņemšana

Pieņemšanu veic vēlākais 12 darba dienu laikā pēc tam, kad Sabiedrība ir paziņojusi par līgumā paredzēto pakalpojumu pabeigšanu. Rezultātu reģistrē ziņojumā. Ja Klients iepriekšminēto 12 darba dienu laikā nesaskaņo un neveic ar Sabiedrību pieņemšanas datumu, Sabiedrībai saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 640. panta 1. punkta 3. teikumu ir tiesības noteikt pieņemamu termiņu pieņemšanas paziņojumam, pēc kura bezrezultatīvā termiņa beigām pieņemšana tiek uzskatīta par notikušu.

VI. Garantija

(1) Klients divu nedēļu laikā pēc preces pieņemšanas rakstiski paziņo Sabiedrībai par jebkādiem acīmredzamiem defektiem. Ja par acīmredzamiem defektiem nav paziņots laikus vai pareizā formā, garantija šajā sakarā netiek piemērota. (2) Uz nelieliem defektiem, kas būtiski nemazina darba vērtību, piemērotību vai izmantojamību, garantija neattiecas. Izmēri, paraugi, paraugi un brošūras vienmēr ir tikai aptuvenas vērtības. Informācija par materiāla kvalitātēm un citām īpašībām nav saistoša. (3) Garantijas pretenzijām piemēro viena gada noilguma termiņu. Garantijas termiņš sākas no pieņemšanas brīža. (4) Pasūtītāja pretenzijas par defektiem attiecas tikai uz papildu izpildi. Ja papildu izpilde neizdodas, Pasūtītājam ir tiesības uz pirkuma cenas samazinājumu vai viņš var atkāpties no līguma. Papildu izpildes neveiksme ir saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 440. panta 2. punktu, ja arī otrais mēģinājums novērst defektu ir bijis neveiksmīgs. Uzskata, ka neizpilde ir notikusi, ja Uzņēmums nopietni un galīgi atsakās no pamatoti pieprasītās turpmākās izpildes vai ļauj neizmantot pamatoti noteikto turpmākās uzlabošanas termiņu. (5) Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem veikt vēlāku izpildi. Ja papildu izpilde nav sekmīga, Sabiedrībai ir tiesības uz
atkārtotu papildu izpildi. (6) Ja Klients vai trešā persona veic neatbilstošas izmaiņas vai veic darbus bez iepriekšējas Sabiedrības piekrišanas, garantija par izrietošajām sekām ir spēkā neesoša.

VII. Atbildība

(1) Gadījumā, ja Sabiedrība ir nodarījusi kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai, ko izraisījusi Sabiedrības nolaidīga pienākuma neizpilde vai Sabiedrības likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja tīša vai nolaidīga pienākuma neizpilde, Sabiedrība ir atbildīga saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem noteikumiem. (2) Attiecībā uz citiem zaudējumiem piemēro šādus noteikumus: a) Par zaudējumiem, kuru pamatā ir Sabiedrības rupjas nolaidības dēļ izdarīts pienākumu pārkāpums vai Sabiedrības likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja tīšs vai rupjas nolaidības dēļ izdarīts pienākumu pārkāpums, Sabiedrība ir atbildīga saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. b) Par zaudējumiem, kuru pamatā ir Sabiedrības vai Sabiedrības likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja vieglas neuzmanības dēļ izdarīts būtisku līgumsaistību pārkāpums, Sabiedrība ir atbildīga saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. c) Par zaudējumiem, kuru pamatā ir Sabiedrības vai Sabiedrības likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja vieglas neuzmanības dēļ radušies būtisku līgumsaistību pārkāpumi, Sabiedrības atbildība ir ierobežota līdz zaudējumiem, kas bija paredzami līguma noslēgšanas brīdī un raksturīgi līgumam. c) Sabiedrības atbildība tiek izslēgta par zaudējumiem, kuru pamatā ir sekundāru saistību vai nebūtisku saistību neizpilde Sabiedrības vai Sabiedrības likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja vieglas neuzmanības dēļ. d) Tāpat tiek izslēgtas prasības par zaudējumiem, kas radušies no saistību neizpildes vieglas neuzmanības dēļ. (3) Likuma par atbildību par produktiem noteikumi citādi netiek skarti.

VIII. Uzņēmuma tiesības izbeigt līgumu

(1) Sabiedrībai ir tiesības izbeigt līgumu, ja Klients neveic kādu no tā pienākumiem un tādējādi liedz Sabiedrībai veikt pakalpojumu (saistību neizpilde saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 293. un turpmākajiem pantiem), vai ja Klients neveic pienācīgu maksājumu vai citādi nonāk parādnieka neizpildē. (2) Līguma izbeigšana ir pieļaujama tikai tad, ja Sabiedrība ir nesekmīgi piešķīrusi Klientam saprātīgu papildtermiņu līguma izpildei un paziņojusi, ka izbeigs līgumu, ja papildtermiņš beidzas bez rezultāta. (3) Gadījumā, ja Sabiedrība pamatoti izbeidz līgumu, saskaņā ar līgumu līdz līguma izbeigšanas brīdim veiktos pakalpojumus Klients pieņem un par tiem izraksta rēķinu saskaņā ar līgumā noteiktajām cenām. Turklāt Sabiedrībai ir tiesības uz pamatotu kompensāciju saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 642. pantu, saskaņā ar kuru 10% no nolīgtās atlīdzības (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas attiecināma uz vēl neizpildīto darbu daļu, tiek uzskatīti par pamatotiem bez pierādījumiem. Pasūtītājam ir tiesības pierādīt, ka nav radušies zaudējumi vai tie ir ievērojami mazāki. Uzņēmums arī var apgalvot, ka zaudējumi ir faktiski lielāki. (4) Turklāt nekādas turpmākas Sabiedrības prasības paliek neskartas.

IX. Līguma parastā izbeigšana un līguma laušana pēc abpusējas vienošanās

(1) Gadījumā, ja Klients izbeidz līgumu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 649. pantu, kā arī gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pēc abpusējas vienošanās, Klients pieņem pakalpojumus, kas saskaņā ar līgumu ir veikti līdz līguma izbeigšanas brīdim. Uzņēmums saglabā tiesības uz līgumā noteikto atlīdzību arī par pakalpojumiem, kas vairs netiek sniegti līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā. Tomēr tam ir jāatskaita tas, ko tas ietaupa kā izdevumus līguma laušanas rezultātā. (2) Turklāt tas, ko uzņēmums iegūst vai ļaunprātīgi atturas iegūt, izmantojot viņa darbaspēku citur, ir jāatskaita no uzņēmuma prasījuma uz atlīdzību.

X. Izmaksas par veltīgiem centieniem

Klients kompensē Sabiedrībai jebkādus papildu izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Klients vainojami nokavējis saskaņoto termiņu vai ka saskaņā ar tehnoloģijas noteikumiem nav iespējams konstatēt reklamētos defektus. (1) Gadījumā, ja Klients izbeidz līgumu parastā kārtā saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 649. pantu, kā arī gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pēc abpusējas vienošanās, Klients pieņem pakalpojumus, kas saskaņā ar līgumu veikti līdz līguma izbeigšanas brīdim. Uzņēmums saglabā tiesības uz līgumā noteikto atlīdzību arī par pakalpojumiem, kas vairs netiek sniegti līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā. Tomēr tam ir jāatskaita tas, ko tas ietaupa kā izdevumus līguma laušanas rezultātā. (2) Turklāt tas, ko uzņēmums iegūst vai ļaunprātīgi atturas iegūt, izmantojot viņa darbaspēku citur, ir jāatskaita no uzņēmuma prasījuma uz atlīdzību.

XI. Maksājuma noteikumi

(1) Avansa maksājumus pēc pieprasījuma veic pēc iespējas īsākā laika posmā attiecīgo pierādīto līgumpakalpojumu vērtības apmērā, ieskaitot paziņoto pievienotās vērtības nodokļa summu, kas par tiem jāmaksā. Pakalpojumiem jābūt apliecinātiem ar pārbaudāmu sarakstu, kas ļauj ātri un ticami novērtēt pakalpojumus. Šajā kontekstā pakalpojumi ietver arī nepieciešamajam pakalpojumam speciāli izgatavotās un piegādātās sastāvdaļas, kā arī būvlaukumā piegādātos materiālus un sastāvdaļas, ja pēc Pasūtītāja izvēles īpašumtiesības uz tiem tiek nodotas Pasūtītājam vai tiek sniegts attiecīgs nodrošinājums. (2) Alternatīvi var individuāli vienoties par avansa maksājumiem noteiktos datumos. (3) Sabiedrības rēķini tiek uzskatīti par akceptētiem, ciktāl Klients nav patērētājs, ja ne vēlāk kā 12 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas netiek iesniegti iebildumi. (4) Ja vien nav panākta cita vienošanās, visi Sabiedrības rēķini ir jāapmaksā nekavējoties un bez atskaitījumiem. Par atlaižu ieturēšanu ir nepieciešama atsevišķa rakstiska vienošanās. (5) Ja Klients kavē samaksu, Sabiedrībai ir tiesības apturēt darbu līdz samaksas veikšanai. (6) Ienākošie maksājumi, neatkarīgi no jebkādiem pretējiem Klienta noteikumiem, tiek atmaksāti katrā gadījumā kopā ar izmaksām, pēc tam ar procentiem un visbeidzot ar galveno prasījumu; vairāku prasījumu gadījumā vispirms tiek atmaksāts vecākais prasījums katrā gadījumā. (7) Ieskaits no Pasūtītāja puses ir pieļaujams tikai ar neapstrīdamiem vai likumīgi noteiktiem pretprasījumiem. (8) Nav pieļaujama pienākošos, neapstrīdēto rēķina summu aizturēšana sakarā ar jebkādiem apstrīdētiem pretprasījumiem no Pasūtītāja puses.

Sabiedrība saglabā visas autortiesības uz tās izstrādātajiem plāniem un darba izpildījumiem. Bez Sabiedrības piekrišanas tos nedrīkst darīt pieejamus trešajām personām vai ļaunprātīgi izmantot jebkādā citā veidā. Ja pasūtījums netiek veikts vai tiek pārtraukts pirms termiņa, konkrētajam klientam specifiskie dokumenti ir jāatdod atpakaļ Sabiedrībai bez pieprasījuma un visos gadījumos nekavējoties pēc pieprasījuma. Pilnībā samaksājot līgumā noteikto cenu, klients iegūst ekskluzīvas lietošanas tiesības uz viņam piegādātajiem izstrādājumiem uz neierobežotu laiku, bet tikai un vienīgi līgumā paredzētajam mērķim. Pasūtītāja izgatavoto plānu vai sagatavju kopēšana vai atdarināšana nav atļauta.

XIII. Izpildes vieta un jurisdikcijas tiesa

(1) Komercdarījumos par ekskluzīvu jurisdikciju ir panākta vienošanās par Vircburgas tiesu.

XIV. Nobeiguma noteikumi

(1) Nav noslēgti papildu mutiski nolīgumi. Izmaiņas un grozījumi līgumā jāveic rakstiski. Savukārt izmaiņas rakstveida formas prasībā ir jāveic rakstiski. (2) Ja atsevišķi noteikumi ir vai kļūst spēkā neesoši, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. (3) Nederīga noteikuma vietā puses šādā gadījumā vienojas par spēkā esošu noteikumu, kas atbilst nederīgā noteikuma jēgai un mērķim vai pēc iespējas tuvojas tam, jo īpaši tam, ko puses bija paredzējušas ekonomiskā ziņā.
. (4) Ja starp pusēm noslēgtais līgums ir nepilnīgs, tas arī neietekmē tā spēkā esamību. Nepilnību gadījumā puses vienojas par līguma papildinājumu, kas atbilst tam, par ko būtu vienojušās saskaņā ar šā līguma būtību un mērķi.
ja puses, slēdzot līgumu, būtu apsvērušas šo jautājumu jau no paša sākuma.

Privātuma informācija

Šajā vietnē tiek izmantoti ārējie komponenti, piemēram, Google Analytics, kurus var izmantot, lai apkopotu datus par jūsu uzvedību. Informācija par konfidencialitāti