Atrinkome jums šalį. Norėdami pamatyti šį turinį, pasirinkite kitą šalį arba regioną.
Lithuania
Patvirtinkite pasirinkimą
LT
Paslauga GTC
Bendrosios sąlygos - MIWE paslauga

Jei raštu nesusitarta kitaip, šios bendrosios sąlygos taikomos tik sutartiniams santykiams tarp kliento ir MIWE Michael Wenz GmbH (toliau - bendrovė). Tai taikoma ir tuo atveju, jei paraiškoje arba patvirtinimo laiške yra pateiktos paties Kliento sąlygos. Nukrypstančios Kliento bendrosios sąlygos nepripažįstamos, net jei joms aiškiai neprieštaraujama.

I. Sutarties sudarymas

(1) Bendrovės pasiūlymas neturi būti suprantamas kaip paraiška pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 145 straipsnį,
bet kaip kvietimas Klientui pateikti paraišką dėl sutarties sudarymo. (2) Kvietimui teikti pasiūlymus priklausantys dokumentai, tokie kaip iliustracijos, brėžiniai ir t. t., laikytini tik apytiksliai tiksliais matmenų ir svorio atžvilgiu, nebent Bendrovė aiškiai raštu patvirtino matmenų ir svorio tikslumą. (3) Sutartis sudaroma tik Bendrovei priėmus užsakymą. (4) Bendrovės atliekamų darbų savybės laikomos garantuotomis tik tiek, kiek Bendrovė aiškiai raštu pareiškė apie tokią garantiją. (5) Dėl paslaugų, kurios neįtrauktos į užsakymą arba kurios nukrypsta nuo paslaugų aprašymo, prieš vykdant užsakymą sudaromas atskiras papildomas susitarimas. Jei šis papildomas susitarimas nesudaromas, Bendrovė neprivalo atlikti šių papildomų ar pakeistų paslaugų.

II. Kainos

(1) Privaloma kaina nustatoma tik Bendrovei priėmus užsakymą ir su sąlyga, kad užsakymo duomenys, kuriais grindžiamas užsakymo priėmimas, išlieka nepakitę. Bendrovės kainos nurodomos eurais, pridėjus teisės aktuose nustatytą pridėtinės vertės mokestį. (2) Visos kainos galioja esant netrukdomam privažiavimui ir iškrovimo galimybei. Papildomos išlaidos esant kliūtims kelyje, ribotoms iškrovimo galimybėms ir laiko apribojimams bus skaičiuojamos atskirai.

III. Kliento pareiga bendradarbiauti

Vykdymui reikalingus dokumentus (ypač planavimo dokumentus) Klientas perduoda Bendrovei nemokamai ir laiku, t. y. ne vėliau kaip likus keturioms savaitėms iki vykdymo pradžios. Pavėluoto pristatymo atveju vykdymo pradžia ir su ja susiję vykdymo terminai atitinkamai nukeliami.

IV. Veiklos atlikimo terminas

(1) Terminai yra privalomi tik tuo atveju, jei Bendrovė juos raštu patvirtino Klientui kaip privalomus. (2) Jei Bendrovė yra atsakinga už darbų atlikimo terminų viršijimą, Klientas turi suteikti pagrįstą atidėjimo laikotarpį. Pasibaigus atidėjimo terminui, Klientas turi teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, jei nustatydamas atidėjimo terminą jis pareiškė, kad bevaisiai pasibaigus atidėjimo terminui jis nutrauks sutartį. Pirmiau nurodyta nuostata nedaro įtakos atleidimui nuo termino nustatymo pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 323 straipsnio 2 dalį. 3. Force majeure, veiklos sutrikimai ir panašios nenumatytos aplinkybės, už kurias Bendrovė nėra atsakinga, atleidžia Bendrovę nuo darbų atlikimo terminų laikymosi veiklos sutrikimo laikotarpiu. Vykdymo terminai bus atitinkamai pratęsti. Be to, Klientas neturi teisės atsisakyti sutarties arba nutraukti sutartį, išskyrus atvejus, kai negalima pagrįstai tikėtis, kad jis laikysis sutarties, kol nebus pašalintos trikdančios aplinkybės
.

V. Priėmimas

Priėmimas atliekamas ne vėliau kaip per 12 darbo dienų po to, kai Bendrovė praneša apie sutartinių paslaugų užbaigimą. Rezultatai fiksuojami ataskaitoje. Jei Klientas per minėtas 12 darbo dienų nesusitaria su Bendrove dėl priėmimo datos ir jos neatlieka, Bendrovė, remdamasi Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 640 straipsnio 1 dalies 3 sakiniu, turi teisę nustatyti protingą terminą priėmimo pareiškimui, kuriam bevaisiškai pasibaigus laikoma, kad priėmimas įvyko.

VI. Garantija

(1) Klientas per dvi savaites nuo priėmimo raštu praneša Bendrovei apie bet kokius akivaizdžius defektus. Jei apie akivaizdžius defektus nepranešama laiku arba tinkama forma, garantija šiuo atžvilgiu netaikoma. (2) Garantija netaikoma nedideliems defektams, kurie iš esmės nesumažina darbo vertės, tinkamumo ar tinkamumo naudoti. Matmenys, pavyzdžiai, pavyzdžiai ir brošiūros visada yra tik apytiksliai. Informacija apie medžiagos savybes ir kitas savybes nėra privaloma. (3) Garantiniams reikalavimams taikomas vienerių metų senaties terminas. Garantinis laikotarpis prasideda nuo priėmimo. (4) Užsakovo pretenzijos dėl defektų apsiriboja papildomu įvykdymu. Jei papildomas įvykdymas nepavyksta, Klientas turi teisę į pirkimo kainos sumažinimą arba gali atsisakyti sutarties. Papildomas įvykdymas laikomas neįvykdytu pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 440 straipsnio 2 dalį, jei ir antrasis bandymas ištaisyti defektą buvo nesėkmingas. Laikoma, kad trūkumai buvo pašalinti, jei Bendrovė rimtai ir galutinai atsisako pagrįstai reikalaujamo vėlesnio įvykdymo arba leidžia nepanaudoti pagrįstai nustatyto vėlesnio pagerinimo termino. (5) Bendrovė turi teisę savo nuožiūra atlikti vėlesnį įvykdymą. Jei papildomas įvykdymas nepavyksta, Bendrovė turi teisę
pakartotinį papildomą įvykdymą. (6) Jei Užsakovas ar trečioji šalis daro netinkamus pakeitimus arba atlieka darbus be išankstinio Bendrovės sutikimo, garantija dėl atsiradusių pasekmių negalioja.

VII. Atsakomybė

(1) Jei žala gyvybei, kūnui ar sveikatai padaroma dėl Bendrovės neatsargaus pareigų nevykdymo arba Bendrovės teisinio atstovo ar įgaliotojo atstovo tyčinio ar neatsargaus pareigų nevykdymo, Bendrovė atsako pagal teisės aktų nuostatas. (2) Kitai žalai atlyginti taikomos šios nuostatos: a) Už žalą, atsiradusią dėl Bendrovės padaryto pareigų pažeidimo dėl didelio neatsargumo arba Bendrovės teisinio atstovo ar įgaliotojo atstovo tyčinio ar didelio neatsargumo, Bendrovė atsako pagal teisės aktų nuostatas. b) Už žalą, atsiradusią dėl Bendrovės arba Bendrovės teisinio atstovo ar įgaliotojo atstovo esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo dėl nedidelio neatsargumo, Bendrovė atsako pagal teisės aktų nuostatas. c) Už žalą, grindžiamą esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimu dėl Bendrovės arba Bendrovės teisinio atstovo ar įgaliotojo atstovo nedidelio neatsargumo, Bendrovės atsakomybė ribojama žala, kurią buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu ir kuri yra būdinga sutarčiai. c) Bendrovės atsakomybė netaikoma už žalą, grindžiamą antrinių ar neesminių įsipareigojimų nevykdymu dėl Bendrovės arba Bendrovės teisinio atstovo ar įgaliotojo atstovo nedidelio neatsargumo. d) Reikalavimai atlyginti žalą, atsiradusią dėl įsipareigojimų nevykdymo dėl nedidelio neatsargumo, taip pat netaikomi. (3) Kitais atvejais Produktų atsakomybės įstatymo nuostatos lieka nepakeistos.

VIII. Bendrovės teisė nutraukti sutartį

(1) Bendrovė turi teisę nutraukti sutartį, jei Klientas neatlieka jam privalomo veiksmo ir dėl to Bendrovė nebegali atlikti paslaugos (nepriėmimas pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 293 ir paskesnius straipsnius) arba jei Klientas neatlieka tinkamo mokėjimo ar kitaip nevykdo savo įsipareigojimų. (2) Nutraukti sutartį leidžiama tik tuo atveju, jei Bendrovė nesėkmingai suteikė Klientui protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pareiškė, kad nutrauks sutartį, jei papildomas terminas pasibaigs be rezultatų. (3) Bendrovei pagrįstai nutraukus sutartį, iki sutarties nutraukimo pagal sutartį suteiktas paslaugas Klientas priima ir už jas išrašo sąskaitą faktūrą pagal sutartyje nustatytas kainas. Be to, Bendrovė turi teisę į pagrįstą kompensaciją pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 642 straipsnį, pagal kurį 10 % sutarto atlygio (be pridėtinės vertės mokesčio), tenkančio dar neatliktai darbų daliai, laikoma pagrįsta be įrodymų. Užsakovas turi teisę įrodyti, kad žala nepadaryta arba padaryta žymiai mažesnė žala. Bendrovė taip pat pasilieka teisę teigti, kad faktiškai patirta žala yra didesnė. (4) Be to, bet kokie kiti Bendrovės reikalavimai lieka nepakeisti.

IX. Įprastas sutarties nutraukimas ir nutraukimas abipusiu susitarimu

(1) Klientui nutraukus sutartį pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 649 straipsnį, taip pat nutraukus sutartį abipusiu susitarimu, Klientas priima iki sutarties nutraukimo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Bendrovė išsaugo teisę į sutartyje nustatytą atlyginimą net ir už paslaugas, kurios nebeteikiamos dėl sutarties nutraukimo prieš terminą. Tačiau jis turi išskaičiuoti tai, ką sutaupo išlaidų dėl sutarties nutraukimo. (2) Be to, tai, ką Bendrovė įgyja ar piktybiškai neįgyja naudodama jo darbo jėgą kitur, turi būti išskaičiuota iš Bendrovės reikalavimo į atlyginimą.

X. Bevaisių pastangų sąnaudos

Klientas kompensuoja Bendrovei bet kokias papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas dėl savo kaltės praleido sutartą terminą arba dėl to, kad bet kokių defektų, dėl kurių skundžiamasi, negalima nustatyti pagal technologijų taisykles. (1) Klientui įprastai nutraukus sutartį pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 649 straipsnį ir nutraukus sutartį abipusiu susitarimu, Klientas priima iki sutarties nutraukimo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Bendrovė išsaugo teisę į sutartyje nustatytą atlyginimą net ir už paslaugas, kurios nebeteikiamos dėl sutarties nutraukimo prieš terminą. Tačiau jis turi išskaičiuoti tai, ką sutaupo išlaidų dėl sutarties nutraukimo. (2) Be to, tai, ką Bendrovė įgyja ar piktybiškai neįgyja naudodama jo darbo jėgą kitur, turi būti išskaičiuota iš Bendrovės reikalavimo į atlyginimą.

XI. Mokėjimo sąlygos

(1) Mokėjimai į sąskaitą atliekami gavus prašymą kuo trumpesniais intervalais, kurių suma lygi atitinkamų įrodytų sutartinių paslaugų vertei, įskaitant nurodytą mokėtiną pridėtinės vertės mokesčio sumą. Paslaugos turi būti įrodomos audituojamu sąrašu, kuris turi leisti greitai ir patikimai įvertinti paslaugas. Šiame kontekste paslaugos taip pat apima specialiai pagamintus ir reikalingai paslaugai suteiktus komponentus, taip pat į statybvietę pristatytas medžiagas ir komponentus, jei Užsakovo pasirinkimu nuosavybės teisė į juos perduodama Užsakovui arba pateikiamas atitinkamas užstatas. (2) Alternatyviai gali būti individualiai susitarta dėl mokėjimų į sąskaitą nustatytais terminais. (3) Bendrovės sąskaitos faktūros laikomos priimtomis, jei Klientas nėra vartotojas, jei ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo nepateikiamas joks prieštaravimas. (4) Jei nesusitarta kitaip, visos Bendrovės sąskaitos faktūros turi būti apmokamos nedelsiant ir be išskaitų. Dėl nuolaidos išskaičiavimo reikia atskiro raštiško susitarimo. (5) Jei Klientas vėluoja sumokėti, Bendrovė turi teisę sustabdyti darbus, kol bus atliktas mokėjimas. (6) Gaunami mokėjimai, neatsižvelgiant į bet kokią priešingą Kliento nuostatą, kiekvienu atveju grąžinami kartu su išlaidomis, po to su palūkanomis ir galiausiai su pagrindiniu reikalavimu; kelių reikalavimų atveju kiekvienu atveju pirmiausia grąžinamas senesnis reikalavimas. (7) Užsakovo įskaitymas leidžiamas tik esant neginčijamiems arba teisiškai nustatytiems priešpriešiniams reikalavimams. (8) Neleidžiama sulaikyti mokėtinų, neginčijamų sąskaitų sumų dėl bet kokių ginčijamų Kliento priešpriešinių reikalavimų.

Bendrovė išlaiko visas autorines teises į jos parengtus planus ir darbo rezultatus. Be Bendrovės sutikimo jie negali būti prieinami trečiosioms šalims ar kitaip netinkamai naudojami. Jei užsakymas nepateikiamas arba nutraukiamas anksčiau laiko, konkrečiam klientui skirti dokumentai grąžinami Bendrovei neprašant ir visais atvejais nedelsiant pareikalavus. Visiškai sumokėjęs sutartyje nustatytą kainą, Klientas įgyja išimtines teises neribotą laiką naudotis jam pateiktais ruošiniais, tačiau tik sutartyje numatytu tikslu. Bet koks užsakovo parengtų planų ar ruošinių kopijavimas ar imitavimas yra draudžiamas.

XIII. Vykdymo vieta ir jurisdikcijos teismas

(1) Sudarant komercinius verslo sandorius, susitarta, kad Viurcburgas yra išimtinės jurisdikcijos teismas.

XIV. Baigiamosios nuostatos

(1) Jokių žodinių papildomų susitarimų nebuvo sudaryta. Susitarimo pakeitimai ir papildymai turi būti sudaromi raštu. Savo ruožtu rašytinės formos reikalavimo pakeitimas turi būti atliktas raštu. (2) Jei atskiros nuostatos yra arba tampa negaliojančiomis, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. (3) Vietoj negaliojančios nuostatos šalys tokiu atveju susitaria dėl galiojančios nuostatos, kuri atitinka arba kuo labiau priartėja prie negaliojančios nuostatos prasmės ir tikslo, visų pirma prie to, ką šalys ketino ekonomine prasme
. (4) Jei šalių sudaryta sutartis yra neišsami, tai taip pat neturi įtakos jos galiojimui. Jei yra praleidimų, šalys susitaria dėl sutarties papildymo, kuris atitinka tai, kas būtų buvę sutarta pagal šios sutarties esmę ir tikslą
jei šalys, sudarydamos sutartį, būtų apsvarstę šį klausimą nuo pat pradžių.

Informacija apie privatumą

Šioje svetainėje naudojami išoriniai komponentai, pavyzdžiui, "Google Analytics", kurie gali būti naudojami duomenims apie jūsų elgesį rinkti. Privatumo informacija