Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
Služba GTC
Všeobecné zmluvné podmienky - služba MIWE

Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MIWE Michael Wenz GmbH, ďalej len "spoločnosť". To platí aj v prípade, ak sú v žiadosti alebo potvrdzujúcom liste obsiahnuté vlastné obchodné podmienky zákazníka. Odlišné všeobecné obchodné podmienky Zákazníka sa neuznávajú, aj keď nie sú výslovne v rozpore s nimi.

I. Uzavretie zmluvy

(1) Ponuku spoločnosti nemožno chápať ako žiadosť v zmysle § 145 Občianskeho zákonníka (BGB),
ale ako výzva Zákazníkovi na podanie žiadosti o uzavretie zmluvy. (2) Dokumenty patriace k výzve na predloženie ponuky, ako napr. obrázky, výkresy atď. sa považujú len za približne presné, pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť, pokiaľ presnosť rozmerov a hmotnosti nebola výslovne písomne potvrdená Spoločnosťou. (3) Zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky Spoločnosťou. (4) Vlastnosti diela, ktoré má vykonať Spoločnosť, sa považujú za zaručené len v rozsahu, v akom Spoločnosť výslovne písomne vyhlásila, že ide o záruku. (5) Na služby, ktoré nie sú zahrnuté v objednávke alebo ktoré sa odchyľujú od popisu služieb, sa pred realizáciou uzatvára samostatná dodatočná zmluva. Ak sa táto dodatočná dohoda neuzavrie, Spoločnosť nie je povinná tieto dodatočné alebo zmenené služby vykonať.

II. Ceny

(1) Záväzná cena sa určí až po prijatí objednávky Spoločnosťou a za podmienky, že údaje objednávky, na základe ktorých bola objednávka prijatá, zostanú nezmenené. Ceny Spoločnosti sú uvedené v mene EURO plus príslušná zákonná daň z pridanej hodnoty. (2) Všetky ceny sú platné pri neobmedzenom prístupe a možnosti vykládky. Dodatočné náklady v prípade prekážok na ceste, obmedzených možností vykládky a časových obmedzení sa účtujú osobitne.

III. Povinnosť zákazníka spolupracovať

Podklady potrebné na realizáciu (najmä projektovú dokumentáciu) odovzdá zákazník spoločnosti bezplatne a včas, t. j. najneskôr štyri týždne pred začiatkom realizácie. V prípade oneskoreného doručenia sa začiatok realizácie a súvisiace termíny realizácie primerane posunú.

IV. Termín plnenia

(1) Termíny sú záväzné len vtedy, ak ich Spoločnosť písomne potvrdila Zákazníkovi ako záväzné. (2) Ak je Spoločnosť zodpovedná za prekročenie termínov plnenia, poskytne Zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu. Po uplynutí dodatočnej lehoty je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak v rámci stanovenia dodatočnej lehoty vyhlásil, že po bezvýslednom uplynutí dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpi. Dispozitívnosť určenia lehoty v súlade s § 323 ods. 2 Občianskeho zákonníka (BGB) zostáva uvedeným ustanovením nedotknutá. 3. Vyššia moc, prevádzkové poruchy a podobné nepredvídateľné okolnosti, za ktoré Spoločnosť nezodpovedá, zbavujú Spoločnosť povinnosti dodržiavať termíny plnenia po dobu trvania prevádzkových porúch. Termíny plnenia sa primerane predĺžia. Zákazník okrem toho nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu, pokiaľ od neho nemožno rozumne očakávať, že zmluvu dodrží až do odstránenia rušivých okolností
.

V. Prijatie

Akceptácia sa uskutoční najneskôr do 12 pracovných dní od oznámenia o ukončení zmluvných služieb spoločnosťou. Výsledok sa zaznamená v správe. Ak sa Zákazník nedohodne so Spoločnosťou na termíne akceptácie a neuskutoční ju do vyššie uvedených 12 pracovných dní, Spoločnosť je oprávnená v súlade s § 640 ods. 1 veta 3 Občianskeho zákonníka (BGB) určiť primeranú lehotu na vyhlásenie o akceptácii, po ktorej bezvýslednom uplynutí sa má za to, že k akceptácii došlo.

VI. Záruka

(1) Zákazník je povinný písomne oznámiť Spoločnosti všetky zjavné vady do dvoch týždňov od prevzatia. Ak zjavné vady nie sú oznámené včas alebo v správnej forme, záruka sa v tomto ohľade neuplatňuje. (2) Drobné vady, ktoré podstatne neznižujú hodnotu, vhodnosť alebo použiteľnosť diela, sú zo záruky vylúčené. Rozmery, vzorky, vzorky a prospekty sú vždy len približné. Informácie o kvalitách a iných vlastnostiach materiálu nie sú záväzné. (3) Nároky zo záruky sa premlčujú v lehote jedného roka. Záručná doba začína plynúť prevzatím. (4) Nároky zákazníka z vád sú obmedzené na dodatočné plnenie. Ak sa dodatočné plnenie nepodarí, má zákazník nárok na zníženie kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. O neúspech dodatočného plnenia ide v súlade s § 440 S. 2 Občianskeho zákonníka (BGB), ak bol aj druhý pokus o odstránenie vady neúspešný. Za neúspech sa považuje, ak Spoločnosť vážne a definitívne odmietne oprávnene požadované dodatočné plnenie alebo nechá oprávnene stanovenú lehotu na dodatočné zlepšenie nevyužitú. (5) Spoločnosť je oprávnená vykonať následné plnenie podľa vlastného uváženia. Ak sa dodatočné plnenie nepodarí, má Spoločnosť právo na
opakované dodatočné plnenie. (6) Ak Zákazník alebo tretia osoba vykoná nevhodné zmeny alebo práce na diele bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti, záruka za následky z toho vyplývajúce je neplatná.

VII. Zodpovednosť

(1) V prípade ujmy na živote, zdraví alebo zdraví spôsobenej nedbanlivostným porušením povinností zo strany Spoločnosti alebo úmyselným alebo nedbanlivostným porušením povinností zo strany zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa Spoločnosti, Spoločnosť zodpovedá v súlade so zákonnými ustanoveniami. (2) Na ostatné škody sa vzťahujú tieto ustanovenia: a) Za škodu založenú na hrubom porušení povinností zo strany Spoločnosti alebo na úmyselnom alebo hrubom porušení povinností zo strany zákonného zástupcu alebo povereného zástupcu Spoločnosti zodpovedá Spoločnosť v súlade so zákonnými ustanoveniami. b) Za škodu založenú na porušení podstatných zmluvných povinností v dôsledku ľahkej nedbanlivosti zo strany Spoločnosti alebo zákonného zástupcu alebo povereného zástupcu Spoločnosti zodpovedá Spoločnosť v súlade so zákonnými ustanoveniami. c) Za škody na základe porušenia podstatných zmluvných povinností v dôsledku ľahkej nedbanlivosti Spoločnosti alebo zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa Spoločnosti zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa Spoločnosti je zodpovednosť Spoločnosti obmedzená na škodu predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy a typickú pre danú zmluvu. c) Zodpovednosť Spoločnosti je vylúčená za škodu založenú na porušení sekundárnych povinností alebo nepodstatných povinností v dôsledku ľahkej nedbanlivosti zo strany Spoločnosti alebo zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa Spoločnosti. d) Nároky na náhradu škody vyplývajúce z neplnenia povinností na základe ľahkej nedbanlivosti sú tiež vylúčené. (3) Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú inak nedotknuté.

VIII. Právo spoločnosti na ukončenie zmluvy

(1) Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak zákazník nevykoná úkon, ktorý je povinný vykonať, a tým dostane spoločnosť do omeškania s poskytnutím služby (omeškanie s prevzatím podľa §§ 293 a nasl. Občianskeho zákonníka (BGB)), alebo ak zákazník neuhradí splatnú platbu alebo sa inak dostane do omeškania s plnením záväzkov. (2) Vypovedanie zmluvy je prípustné len vtedy, ak Spoločnosť neúspešne poskytla Zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu na plnenie zmluvy a vyhlásila, že zmluvu vypovie, ak dodatočná lehota uplynie bez výsledku. (3) V prípade oprávneného vypovedania zmluvy zo strany Spoločnosti budú služby vykonané v súlade so zmluvou do času vypovedania zmluvy Zákazníkom akceptované a fakturované v súlade so zmluvnými cenami. Okrem toho má Spoločnosť nárok na primeranú náhradu v súlade s § 642 Občianskeho zákonníka (BGB), pričom 10 % dohodnutej odmeny (bez dane z pridanej hodnoty) prislúchajúcej na časť ešte nevykonaných prác sa považuje za primeranú aj bez dokazovania. Objednávateľ je oprávnený preukázať, že škoda nevznikla alebo vznikla podstatne menšia škoda. Vyhradené zostáva aj tvrdenie o skutočne vyššej škode zo strany Spoločnosti. (4) Okrem toho zostávajú nedotknuté akékoľvek ďalšie nároky Spoločnosti.

IX. Bežné ukončenie a vzájomne dohodnuté zrušenie zmluvy

(1) V prípade riadneho ukončenia zmluvy podľa § 649 Občianskeho zákonníka (BGB) zo strany objednávateľa, ako aj v prípade ukončenia zmluvy na základe vzájomnej dohody, objednávateľ služby vykonané v súlade so zmluvou do času ukončenia zmluvy akceptuje. Spoločnosť si zachováva právo na zmluvne dohodnutú odmenu aj za služby, ktoré už neboli poskytnuté v dôsledku predčasného ukončenia zmluvy. Musí si však odpočítať to, čo ušetrí na výdavkoch v dôsledku zrušenia zmluvy. (2) Okrem toho sa od nároku spoločnosti na odmenu odpočíta to, čo spoločnosť nadobudne alebo sa zlomyseľne zdrží nadobudnutia využitím jeho práce inde.

X. Náklady na márne úsilie

Zákazník je povinný nahradiť Spoločnosti akékoľvek dodatočné výdavky vyplývajúce zo skutočnosti, že Zákazník zavinene nedodrží dohodnutý termín alebo že reklamované vady nie je možné zistiť v súlade s technologickými pravidlami. (1) V prípade riadneho ukončenia zmluvy zo strany zákazníka podľa § 649 Občianskeho zákonníka (BGB) a v prípade ukončenia zmluvy po vzájomnej dohode sú služby vykonané v súlade so zmluvou do času ukončenia zmluvy prijaté zákazníkom. Spoločnosť si zachováva právo na zmluvne dohodnutú odmenu aj za služby, ktoré už neboli poskytnuté v dôsledku predčasného ukončenia zmluvy. Musí si však odpočítať to, čo ušetrí na výdavkoch v dôsledku zrušenia zmluvy. (2) Okrem toho sa od nároku spoločnosti na odmenu odpočíta to, čo spoločnosť nadobudne alebo sa zlomyseľne zdrží nadobudnutia využitím jeho práce inde.

XI. Platobné podmienky

(1) Zálohové platby sa vykonávajú na základe žiadosti v čo najkratších intervaloch vo výške hodnoty príslušných preukázaných zmluvných služieb vrátane vykázanej sumy dane z pridanej hodnoty, ktorá sa z nich má zaplatiť. Služby musia byť doložené kontrolovateľným zoznamom, ktorý musí umožniť rýchle a spoľahlivé posúdenie služieb. V tejto súvislosti služby zahŕňajú aj komponenty špeciálne vyrobené a poskytnuté pre požadovanú službu, ako aj materiály a komponenty dodané na stavenisko, ak sa na základe rozhodnutia objednávateľa prevedie vlastníctvo k nim na objednávateľa alebo sa poskytne zodpovedajúca záruka. (2) Alternatívne je možné individuálne dohodnúť platby na účet v stanovených termínoch. (3) Faktúry Spoločnosti sa považujú za akceptované, pokiaľ Zákazník nie je spotrebiteľom, ak nie sú vznesené námietky najneskôr do 12 pracovných dní od doručenia faktúry. (4) Ak nie je dohodnuté inak, všetky faktúry Spoločnosti sú splatné okamžite a bez zrážok. Zrážka zľavy si vyžaduje osobitnú písomnú dohodu. (5) Ak je Zákazník v omeškaní s platbou, Spoločnosť je oprávnená pozastaviť práce až do zaplatenia. (6) Prichádzajúce platby sa bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie zo strany Zákazníka uhrádzajú vždy spolu s nákladmi, potom s úrokmi a nakoniec s hlavnou pohľadávkou; v prípade viacerých pohľadávok sa vždy najskôr uhradí staršia pohľadávka. (7) Započítanie zo strany zákazníka je prípustné len pri nesporných alebo právoplatne priznaných protipohľadávkach. (8) Zadržanie splatných, nesporných fakturovaných súm z dôvodu prípadných sporných protipohľadávok Odberateľa nie je prípustné.

Spoločnosť si ponecháva všetky autorské práva na plány a pracovné výkony, ktoré vytvorila. Tieto nesmú byť sprístupnené tretím osobám ani inak zneužité bez súhlasu Spoločnosti. Ak sa objednávka neuskutoční alebo sa predčasne ukončí, dokumenty špecifické pre zákazníka sa Spoločnosti vrátia bez toho, aby sa o to žiadalo, a v každom prípade bezodkladne na požiadanie. Po úplnom zaplatení zmluvne dohodnutej ceny získava zákazník výhradné práva na používanie jemu poskytnutých obrobkov na neobmedzený čas, avšak výlučne na zmluvne určený účel. Akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie plánov alebo obrobkov vyrobených zákazníkom nie je povolené.

XIII. Miesto plnenia a príslušný súd

(1) V obchodných transakciách je Wurzburg dohodnutý ako výlučne príslušný súd.

XIV. Záverečné ustanovenia

(1) Neboli uzavreté žiadne ústne vedľajšie dohody. Zmeny a doplnenia dohody sa musia vykonať písomne. Zmena požiadavky na písomnú formu musí byť zasa vykonaná písomne. (2) Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. (3) Namiesto neplatného ustanovenia sa strany v takom prípade dohodnú na platnom ustanovení, ktoré zodpovedá alebo sa čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného ustanovenia, najmä tomu, čo strany zamýšľali z ekonomického hľadiska
. (4) Ak je zmluva uzavretá medzi stranami neúplná, nemá to vplyv ani na jej platnosť. V prípade neúplnosti sa zmluvné strany dohodnú na dodatku k zmluve, ktorý bude zodpovedať tomu, čo by bolo dohodnuté v súlade so zmyslom a účelom tejto zmluvy
ak by zmluvné strany pri uzatváraní zmluvy túto záležitosť zvážili od začiatku.

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov