Sizin için bir ülke seçimi yaptık. Bu içeriği görmek için farklı bir ülke veya bölge seçin.
Turkey
Seçimi onaylayın
TR
Hizmet GTC
Genel Hüküm ve Koşullar - MIWE Hizmeti

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu Genel Hüküm ve Koşullar sadece Müşteri ile MIWE Michael Wenz GmbH, bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır, arasındaki sözleşme ilişkisi için geçerlidir. Bu durum, başvuru veya onay mektubunda müşterinin kendi hüküm ve koşullarının yer alması halinde de geçerlidir. Müşterinin farklı genel hüküm ve koşulları, açıkça çelişkili olmasalar bile tanınmaz.

I. Sözleşmenin imzalanması

(1) Şirketin teklifi, Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 145. maddesi anlamında bir başvuru olarak anlaşılmamalıdır,
ancak Müşteriye bir sözleşme imzalanması için başvuruda bulunma daveti olarak kabul edilir. (2) İhale davetine ait resimler, çizimler vb. belgeler, boyutların ve ağırlığın doğruluğu Şirket tarafından yazılı olarak açıkça teyit edilmediği sürece, yalnızca boyutlar ve ağırlık açısından yaklaşık olarak doğru kabul edilecektir. (3) Sözleşme ancak siparişin Şirket tarafından kabul edilmesiyle akdedilecektir. (4) Şirket tarafından gerçekleştirilecek işin özellikleri, ancak Şirketin garantiyi yazılı olarak açıkça beyan ettiği ölçüde garanti edilmiş sayılacaktır. (5) Siparişte yer almayan veya hizmet tanımından farklı olan hizmetler için ifadan önce ayrı bir ek sözleşme yapılacaktır. Bu ek sözleşmenin imzalanmaması halinde, Şirket bu ek veya değiştirilmiş hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır.

II. Fiyatlar

(1) Bağlayıcı bir fiyat ancak siparişin Şirket tarafından kabul edilmesi üzerine ve siparişin kabul edilmesine esas olan sipariş verilerinin değişmemesi koşuluyla belirlenir. Şirketin fiyatları EURO artı geçerli yasal katma değer vergisi cinsindendir. (2) Tüm fiyatlar engelsiz yaklaşma ve boşaltma imkanı ile geçerlidir. Yolculuğun engellenmesi, kısıtlı boşaltma seçenekleri ve zaman kısıtlamaları durumunda ek maliyetler ayrıca tahsil edilecektir.

III. Müşterinin İşbirliği Yapma Yükümlülüğü

Uygulama için gerekli belgeler (özellikle planlama belgeleri) Müşteri tarafından Şirkete ücretsiz olarak ve zamanında, yani uygulamanın başlamasından en geç dört hafta önce teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda, uygulama başlangıcı ve ilgili uygulama son tarihleri buna göre ertelenecektir.

IV. Son performans tarihi

(1) Son teslim tarihleri ancak Şirket tarafından Müşteriye yazılı olarak bağlayıcı oldukları teyit edildiği takdirde bağlayıcı olacaktır. (2) Şirketin tamamlanma sürelerinin aşılmasından sorumlu olması halinde, Müşteri makul bir ek süre verecektir. Müşteri, ek sürenin sona ermesinden sonra, yalnızca ek sürenin belirlenmesi bağlamında ek sürenin sonuçsuz kalmasından sonra sözleşmeden çekileceğini beyan etmişse sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 323. maddesinin 2. paragrafı uyarınca bir son tarih belirlenmesinden vazgeçilebilirliği yukarıdaki hükümden etkilenmeyecektir.(3) Şirketin sorumlu olmadığı mücbir sebepler, operasyonel kesintiler ve benzeri öngörülemeyen durumlar, Şirketi operasyonel kesinti süresi boyunca son teslim tarihlerine uymaktan muaf tutacaktır. Son uygulama tarihleri buna göre uzatılacaktır. Buna ek olarak, Müşteri, aksatıcı koşullar giderilene kadar sözleşmeye bağlı kalması makul olarak beklenemediği sürece sözleşmeden çekilme veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmayacaktır
.

V. Kabul

Kabul, Şirket tarafından sözleşme hizmetlerinin tamamlandığının bildirilmesinden sonra en geç 12 iş günü içinde yapılacaktır. Sonuç bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Müşteri yukarıda belirtilen 12 iş günü içinde Şirket ile bir kabul tarihi üzerinde anlaşmaya varamaz ve bunu gerçekleştiremezse, Şirket Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 640. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesi uyarınca kabul beyanı için makul bir süre belirleme hakkına sahip olacak ve bu sürenin sonuçsuz kalmasının ardından kabul gerçekleşmiş sayılacaktır.

VI. Garanti

(1) Müşteri, kabulden sonraki iki hafta içinde bariz kusurları Şirkete yazılı olarak bildirecektir. Açık kusurlar zamanında veya doğru biçimde bildirilmezse, garanti bu açıdan geçerli olmayacaktır. (2) İşin değerine, uygunluğuna veya kullanılabilirliğine önemli ölçüde zarar vermeyen küçük kusurlar garanti kapsamı dışındadır. Boyutlar, numuneler, örnekler ve broşürler her zaman sadece yaklaşık değerlerdir. Malzemenin nitelikleri ve diğer özellikleri hakkındaki bilgiler bağlayıcı değildir. (3) Garanti talepleri bir yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Garanti süresi kabul ile başlar. (4) Müşterinin kusurlara ilişkin talepleri tamamlayıcı performans ile sınırlı olacaktır. Tamamlayıcı ifanın başarısız olması halinde, Müşteri satın alma fiyatından indirim yapma hakkına sahiptir veya sözleşmeden cayabilir. Kusurun giderilmesine yönelik ikinci girişimin de başarısız olması halinde, müteakip ifanın başarısızlığı Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 440 S. 2 uyarınca kabul edilir. Şirket, haklı olarak talep edilen müteakip ifayı ciddi ve nihai olarak reddederse veya müteakip iyileştirme için haklı olarak belirlenen sürenin kullanılmadan sona ermesine izin verirse, başarısızlık meydana gelmiş sayılır. (5) Şirket, kendi takdirine bağlı olarak müteakip ifayı gerçekleştirme hakkına sahip olacaktır. Tamamlayıcı ifanın başarısız olması halinde, Şirket
tekrarlanan tamamlayıcı performans. (6) Müşteri veya üçüncü bir taraf, Şirketin önceden onayı olmaksızın iş üzerinde uygunsuz değişiklikler yapar veya çalışmalar yürütürse, ortaya çıkan sonuçlara ilişkin garanti hükümsüz olacaktır.

VII. Sorumluluk

(1) Şirketin görevini ihmalen ihlal etmesi veya Şirketin yasal temsilcisi ya da vekili tarafından kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde görevin ihlal edilmesi nedeniyle yaşam, vücut veya sağlığın zarar görmesi durumunda, Şirket yasal hükümlere göre sorumlu olacaktır. (2) Diğer zararlar için aşağıdakiler geçerli olacaktır: a) Şirketin ağır ihmalkar bir görev ihlaline veya Şirketin yasal temsilcisi veya vekili tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayanan zararlar için, Şirket yasal hükümlere göre sorumlu olacaktır. b) Şirket veya Şirketin yasal temsilcisi veya vekili tarafından hafif ihmal sonucu sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin ihlaline dayanan zararlar için, Şirket yasal hükümlere göre sorumlu olacaktır. c) Şirketin veya Şirketin yasal temsilcisinin veya vekilinin hafif ihmali sonucu sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin ihlaline dayanan zararlar için Şirketin sorumluluğu, sözleşmenin yapıldığı sırada öngörülebilen ve sözleşme için tipik olan zararla sınırlı olacaktır. c) Şirketin veya Şirketin yasal temsilcisinin veya vekilinin hafif ihmali sonucu ikincil yükümlülüklerin veya asli olmayan yükümlülüklerin ihlaline dayalı zararlar için Şirketin sorumluluğu hariç tutulacaktır. d) Hafif ihmale dayalı temerrütten kaynaklanan tazminat talepleri de hariç tutulacaktır. (3) Ürün Sorumluluğu Yasası'nın hükümleri aksi takdirde etkilenmeyecektir.

VIII. Şirket'in fesih hakkı

(1) Müşteri üzerine düşen bir edimi yerine getirmez ve böylece Şirketi hizmeti yerine getirme konumundan çıkarırsa (Alman Medeni Kanunu (BGB) §§ 293 ff. uyarınca kabulde temerrüt) veya Müşteri vadesi gelen bir ödemeyi yapmazsa veya başka bir şekilde borçlu temerrüdüne düşerse, Şirket sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. (2) Fesih ancak Şirketin Müşteriye sözleşmenin ifası için makul bir ek süre tanımamış olması ve ek sürenin sonuçsuz kalması halinde sözleşmeyi feshedeceğini beyan etmiş olması halinde mümkündür. (3) Şirket tarafından haklı fesih durumunda, fesih zamanına kadar sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen hizmetler Müşteri tarafından kabul edilecek ve sözleşme fiyatlarına uygun olarak faturalandırılacaktır. Ayrıca, Şirket, Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 642. maddesi uyarınca makul bir tazminat alma hakkına sahip olacaktır; buna göre, işin henüz gerçekleştirilmemiş kısmına atfedilebilecek kararlaştırılan ücretin (katma değer vergisi hariç) %10'u kanıta gerek olmaksızın makul kabul edilecektir. Müşteri, hiçbir zararın meydana gelmediğini veya önemli ölçüde daha az zararın meydana geldiğini kanıtlama özgürlüğüne sahiptir. Şirket tarafından gerçekte daha yüksek bir zararın ileri sürülmesi hakkı da saklıdır. (4) Ayrıca, Şirketin diğer talepleri de bundan etkilenmeyecektir.

IX. Olağan fesih ve sözleşmenin karşılıklı mutabakatla iptali

(1) Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 649. maddesi uyarınca Müşteri tarafından olağan fesih durumunda ve sözleşmenin karşılıklı rıza ile feshedilmesi durumunda, fesih zamanına kadar sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen hizmetler Müşteri tarafından kabul edilecektir. Şirket, sözleşmenin erken feshi sonucunda artık sağlanmayan hizmetler için bile sözleşmeyle kararlaştırılan ücret hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, sözleşmenin feshi sonucunda masraflardan tasarruf ettiği miktarı düşmelidir. (2) Buna ek olarak, Şirketin onun emeğini başka bir yerde kullanarak elde ettiği veya elde etmekten kötü niyetle kaçındığı şey, Şirketin ücret talebinden düşülür.

X. Beyhude çabaların maliyeti

Müşteri, kararlaştırılan son teslim tarihini kusurlu bir şekilde kaçırması veya şikayet edilen kusurların teknoloji kurallarına uygun olarak tespit edilememesinden kaynaklanan her türlü ek masrafı Şirkete tazmin edecektir. (1) Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 649. maddesi uyarınca Müşteri tarafından olağan fesih durumunda ve sözleşmenin karşılıklı rıza ile feshedilmesi durumunda, fesih zamanına kadar sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen hizmetler Müşteri tarafından kabul edilecektir. Şirket, sözleşmenin erken feshi sonucunda artık sağlanmayan hizmetler için bile sözleşmeyle kararlaştırılan ücret hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, sözleşmenin feshi sonucunda masraflardan tasarruf ettiği miktarı düşmelidir. (2) Buna ek olarak, Şirketin onun emeğini başka bir yerde kullanarak elde ettiği veya elde etmekten kötü niyetle kaçındığı şey, Şirketin ücret talebinden düşülür.

XI. Ödeme koşulları

(1) Hesaben ödemeler, talep üzerine, mümkün olan en kısa aralıklarla, ilgili kanıtlanmış sözleşmeye dayalı hizmetlerin değeri tutarında ve bunlar için ödenmesi gereken katma değer vergisinin bildirilen tutarı da dahil olmak üzere yapılacaktır. Hizmetler, denetlenebilir bir liste ile kanıtlanmalı ve bu liste hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamalıdır. Bu bağlamda, hizmetler, gerekli hizmet için özel olarak üretilen ve sağlanan bileşenlerin yanı sıra, Müşterinin tercihine bağlı olarak mülkiyetinin Müşteriye devredilmesi veya ilgili teminatın sağlanması halinde şantiyeye teslim edilen malzeme ve bileşenleri de içerecektir. (2) Alternatif olarak, belirli tarihlerde hesapta ödemeler bireysel olarak kararlaştırılabilir. (3) Şirketin faturaları, Müşteri tüketici olmadığı sürece, faturanın alınmasından sonra en geç 12 iş günü içinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. (4) Aksi kararlaştırılmadıkça, Şirketin tüm faturaları derhal ve kesinti yapılmaksızın muaccel olacaktır. Bir indirim yapılması için ayrı bir yazılı anlaşma gerekir. (5) Müşterinin ödemeyi geciktirmesi halinde, Şirket ödeme yapılana kadar işi askıya almakta serbest olacaktır. (6) Gelen ödemeler, Müşterinin aksine herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, her durumda masraflarla, sonra faizle ve son olarak ana taleple birlikte geri ödenecektir; birden fazla talep olması durumunda, her durumda önce eski talep geri ödenecektir. (7) Müşteri tarafından mahsuplaşmaya yalnızca tartışmasız veya yasal olarak belirlenmiş karşı taleplerle izin verilir. (8) Müşterinin ihtilaflı karşı talepleri nedeniyle vadesi gelmiş, ihtilafsız fatura tutarlarının alıkonulmasına izin verilmez.

Şirket, kendisi tarafından üretilen planların ve iş performanslarının tüm telif haklarını elinde tutacaktır. Bunlar, Şirketin izni olmadan üçüncü şahısların erişimine açılamaz veya başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılamaz. Siparişin verilmemesi veya zamanından önce feshedilmesi halinde, müşteriye özel belgeler talep edilmeksizin ve her durumda talep üzerine gecikmeksizin Şirkete iade edilecektir. Sözleşmede kararlaştırılan fiyatın tam olarak ödenmesi üzerine, Müşteri kendisine sağlanan iş parçalarının münhasır kullanım haklarını sınırsız bir süre için, ancak yalnızca sözleşmede öngörülen amaç için elde edecektir. Müşteri tarafından üretilen planların veya iş parçalarının herhangi bir şekilde çoğaltılmasına veya taklit edilmesine izin verilmez.

XIII. İfa yeri ve yetkili mahkeme

(1) Ticari işlemlerde Würzburg münhasır yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir.

XIV. Nihai hükümler

(1) Sözlü yan anlaşmalar yapılmamıştır. Sözleşmedeki değişiklikler ve düzeltmeler yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı şekil şartına ilişkin bir değişiklik de yazılı olarak yapılmalıdır. (2) Münferit hükümlerin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. (3) Taraflar bu durumda geçersiz bir hükmün yerine, geçersiz hükmün anlam ve amacına, özellikle de tarafların ekonomik açıdan amaçladıkları şeye karşılık gelen veya mümkün olduğunca yaklaşan geçerli bir hüküm üzerinde anlaşırlar
. (4) Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin eksik olması halinde, bu durum sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. Eksiklik durumunda, taraflar, bu sözleşmenin ruhuna ve amacına uygun olarak kararlaştırılmış olana karşılık gelen sözleşmeye bir ek üzerinde anlaşacaklardır
Taraflar sözleşmeyi akdederken konuyu en başından itibaren değerlendirmiş olsalardı.

Gizlilik bilgileri

Bu web sitesi, davranışlarınız hakkında veri toplamak için kullanılabilecek Google Analytics gibi harici bileşenler kullanır. Gizlilik bilgileri