Am făcut o selecție de țară pentru dumneavoastră. Selectați o altă țară sau regiune pentru a vedea acest conținut.
Romania
Confirmați selecția
RO
Serviciul GTC
Termeni și condiții generale - Serviciul MIWE

Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, acești Termeni și condiții generale se aplică exclusiv relației contractuale dintre client și MIWE Michael Wenz GmbH, denumită în continuare "societatea". Acest lucru se aplică și în cazul în care în cerere sau într-o scrisoare de confirmare sunt conținute propriile condiții generale ale Clientului. Termenii și condițiile generale divergente ale Clientului nu sunt recunoscute, chiar dacă acestea nu sunt contrazise în mod expres.

I. Încheierea contractului

(1) Oferta Societății nu trebuie înțeleasă ca o cerere în sensul articolului 145 din Codul civil german (BGB),
ci ca o invitație adresată Clientului de a depune o cerere pentru încheierea unui contract. (2) Documentele aparținând invitației de participare la licitație, cum ar fi ilustrațiile, desenele etc., trebuie considerate doar ca fiind aproximativ exacte în ceea ce privește dimensiunile și greutatea, cu excepția cazului în care exactitatea dimensiunilor și a greutății a fost confirmată în mod expres în scris de către Societate. (3) Contractul se încheie numai după acceptarea comenzii de către Societate. (4) Proprietățile lucrărilor care urmează să fie executate de către Societate se consideră garantate numai în măsura în care Societatea a declarat în mod expres și în scris garanția ca atare. (5) Pentru serviciile care nu sunt incluse în comandă sau care se abat de la descrierea serviciului se încheie un contract suplimentar separat înainte de executare. În cazul în care acest acord suplimentar nu este încheiat, Societatea nu este obligată să execute aceste servicii suplimentare sau modificate.

II. Prețuri

(1) Un preț obligatoriu se stabilește numai după acceptarea comenzii de către Societate și cu condiția ca datele comenzii pe care se bazează acceptarea comenzii să rămână neschimbate. Prețurile Societății sunt exprimate în EURO, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată legală aplicabilă. (2) Toate prețurile sunt valabile cu posibilitate de apropiere și descărcare fără obstacole. Costurile suplimentare în cazul unor obstacole în calea deplasării, al unor posibilități de descărcare restrânse și al unor restricții de timp vor fi facturate separat.

III. Obligația de cooperare a clientului

Documentele necesare pentru execuție (în special documentele de planificare) trebuie să fie predate societății de către client în mod gratuit și în timp util, adică cel târziu cu patru săptămâni înainte de începerea execuției. În cazul unei livrări întârziate, începerea execuției și termenele de execuție aferente se amână în consecință.

IV. Termenul de execuție

(1) Termenele sunt obligatorii numai dacă au fost confirmate ca fiind obligatorii în scris de către Societate către Client. (2) În cazul în care Societatea este responsabilă pentru depășirea termenelor de finalizare, Clientul trebuie să acorde o perioadă de grație rezonabilă. După expirarea perioadei de grație, Clientul are dreptul de a rezilia contractul numai dacă a declarat, în contextul stabilirii perioadei de grație, că se va retrage din contract după expirarea infructuoasă a perioadei de grație. Dispensabilitatea stabilirii unui termen în conformitate cu § 323 alin. 2 din Codul civil german (BGB) nu este afectată de dispoziția de mai sus.(3) Forța majoră, întreruperile operaționale și alte circumstanțe imprevizibile similare pentru care Societatea nu este responsabilă o exonerează pe aceasta de respectarea termenelor de finalizare pe durata întreruperii operaționale. Termenele de execuție vor fi prelungite în consecință. În plus, Clientul nu are dreptul de a se retrage din contract sau de a rezilia contractul decât dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca acesta să respecte contractul până la remedierea circumstanțelor perturbatoare
.

V. Acceptare

Recepția se efectuează în termen de cel mult 12 zile lucrătoare de la notificarea de către societate a finalizării serviciilor contractuale. Rezultatul se consemnează într-un raport. În cazul în care clientul nu reușește să convină și să efectueze o dată de acceptare cu societatea în cele 12 zile lucrătoare menționate mai sus, societatea are dreptul, în conformitate cu articolul 640 alineatul (1) teza 3 din Codul civil german (BGB), să stabilească un termen rezonabil pentru declarația de acceptare, după a cărui expirare fără rezultat se consideră că a avut loc acceptarea.

VI. Garanția

(1) Clientul trebuie să notifice în scris Societatea cu privire la orice defecte evidente în termen de două săptămâni de la acceptare. În cazul în care defectele evidente nu sunt notificate în timp util sau în forma corectă, garanția nu se aplică în această privință. (2) Defectele minore care nu afectează în mod semnificativ valoarea, adecvarea sau capacitatea de utilizare a lucrării sunt excluse din garanție. Dimensiunile, eșantioanele, specimenele și broșurile sunt întotdeauna doar aproximări. Informațiile privind calitățile și alte proprietăți ale materialului nu sunt obligatorii. (3) Cererile de garanție sunt supuse unui termen de prescripție de un an. Perioada de garanție începe odată cu recepția. (4) Revendicările clientului pentru defecte se limitează la performanțe suplimentare. În cazul în care prestația suplimentară eșuează, clientul are dreptul la o reducere a prețului de achiziție sau se poate retrage din contract. Un eșec al prestației ulterioare este în conformitate cu § 440 S. 2 din Codul civil german (BGB), dacă și a doua încercare de remediere a defectului a fost nereușită. Se consideră că a avut loc un eșec dacă societatea refuză în mod serios și definitiv prestația ulterioară solicitată în mod justificat sau dacă lasă să expire nefolosit termenul stabilit în mod justificat pentru îmbunătățirea ulterioară. (5) Societatea are dreptul de a efectua executarea ulterioară la discreția sa. În cazul în care prestația suplimentară eșuează, Societatea are dreptul la o
executare suplimentară repetată. (6) În cazul în care clientul sau un terț efectuează modificări necorespunzătoare sau efectuează lucrări asupra lucrării fără aprobarea prealabilă a Societății, garanția pentru consecințele rezultate este nulă și neavenită.

VII. Răspundere

(1) În caz de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății cauzată de o încălcare din neglijență a obligațiilor de către Societate sau de o încălcare intenționată sau din neglijență a obligațiilor de către un reprezentant legal sau un agent indirect al Societății, Societatea este răspunzătoare în conformitate cu dispozițiile legale. (2) Pentru alte daune se aplică următoarele: a) Pentru daunele bazate pe o încălcare a obligațiilor din neglijență gravă de către Societate sau pe o încălcare intenționată sau din neglijență gravă a obligațiilor de către un reprezentant legal sau un agent auxiliar al Societății, Societatea răspunde în conformitate cu dispozițiile legale. b) Pentru daunele bazate pe încălcarea obligațiilor contractuale materiale ca urmare a unei neglijențe ușoare de către Societate sau de către un reprezentant legal sau un agent auxiliar al Societății, Societatea răspunde în conformitate cu dispozițiile legale. c) În cazul daunelor bazate pe încălcarea obligațiilor contractuale materiale ca urmare a neglijenței ușoare a societății sau a unui reprezentant legal sau agent indirect al societății, răspunderea societății este limitată la daunele previzibile la momentul încheierii contractului și tipice pentru contract. c) Răspunderea Societății este exclusă pentru daunele bazate pe încălcarea obligațiilor secundare sau a obligațiilor neesențiale ca urmare a unei neglijențe ușoare din partea Societății sau a unui reprezentant legal sau a unui agent indirect al Societății. d) Se exclud, de asemenea, cererile de despăgubire pentru daunele rezultate din neîndeplinirea obligațiilor bazate pe neglijență ușoară. (3) În rest, dispozițiile Legii privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.

VIII. Dreptul de reziliere al societății

(1) Societatea are dreptul de a rezilia contractul în cazul în care Clientul nu îndeplinește un act care îi revine și, prin aceasta, pune Societatea în imposibilitatea de a presta serviciul (neîndeplinirea obligației de acceptare în conformitate cu §§ 293 și următoarele din Codul civil german (BGB)), sau dacă Clientul nu efectuează o plată scadentă sau intră în incapacitate de plată a debitorului. (2) Rezilierea este permisă numai în cazul în care Societatea a acordat fără succes Clientului o perioadă de grație rezonabilă pentru executarea contractului și a declarat că va rezilia contractul dacă perioada de grație expiră fără rezultat. (3) În cazul unei rezilieri justificate de către Societate, serviciile prestate în conformitate cu contractul până la momentul rezilierii vor fi acceptate de către Client și facturate în conformitate cu prețurile din contract. În plus, Societatea are dreptul la o compensație rezonabilă în conformitate cu articolul 642 din Codul civil german (BGB), conform căruia 10 % din remunerația convenită (fără TVA) care poate fi atribuită părții de muncă neefectuate încă este considerată rezonabilă, fără a fi nevoie de dovezi. Clientul are libertatea de a dovedi că nu s-a produs nicio pagubă sau o pagubă mult mai mică. De asemenea, rămâne rezervată afirmația unei daune efectiv mai mari din partea societății. (4) În plus, orice alte pretenții ulterioare ale Societății rămân neafectate.

IX. Rezilierea ordinară și rezilierea de comun acord a contractului

(1) În cazul rezilierii obișnuite în conformitate cu articolul 649 din Codul civil german (BGB) de către client, precum și în cazul rezilierii contractului de comun acord, serviciile prestate în conformitate cu contractul până la momentul rezilierii sunt acceptate de către client. Societatea își păstrează dreptul la remunerația convenită prin contract chiar și pentru serviciile care nu mai sunt prestate ca urmare a rezilierii premature a contractului. Cu toate acestea, trebuie să deducă ceea ce economisește în cheltuieli ca urmare a rezilierii contractului. (2) În plus, ceea ce societatea dobândește sau se abține cu rea intenție să dobândească prin utilizarea forței sale de muncă în altă parte se deduce din dreptul la remunerație al societății.

X. Costuri pentru efortul zadarnic

Clientul trebuie să despăgubească societatea pentru orice cheltuieli suplimentare care rezultă din faptul că clientul nu respectă în mod culpabil un termen convenit sau că defectele reclamate nu pot fi detectate în conformitate cu normele tehnologice. (1) În cazul rezilierii obișnuite de către Client în conformitate cu articolul 649 din Codul civil german (BGB) și în cazul rezilierii de comun acord a contractului, serviciile prestate în conformitate cu contractul până la momentul rezilierii sunt acceptate de către Client. Societatea își păstrează dreptul la remunerația convenită prin contract chiar și pentru serviciile care nu mai sunt prestate ca urmare a rezilierii premature a contractului. Cu toate acestea, trebuie să deducă ceea ce economisește în cheltuieli ca urmare a rezilierii contractului. (2) În plus, ceea ce societatea dobândește sau se abține cu rea intenție să dobândească prin utilizarea forței sale de muncă în altă parte se deduce din dreptul la remunerație al societății.

XI. Condiții de plată

(1) Plățile în avans se efectuează la cerere, la intervale cât mai scurte, în cuantum egal cu valoarea serviciilor contractuale dovedite respective, inclusiv valoarea raportată a taxei pe valoarea adăugată datorată pentru acestea. Serviciile trebuie să fie dovedite printr-o listă verificabilă, care trebuie să permită o evaluare rapidă și fiabilă a serviciilor. În acest context, serviciile includ, de asemenea, componentele special fabricate și furnizate pentru serviciul solicitat, precum și materialele și componentele livrate pe șantier dacă, la alegerea clientului, proprietatea asupra acestora este transferată clientului sau dacă se furnizează o garanție corespunzătoare. (2) Alternativ, se pot conveni individual plăți în avans la date fixe. (3) Facturile Societății se consideră acceptate, în măsura în care Clientul nu este un consumator, dacă nu se formulează nicio obiecție în termen de cel mult 12 zile lucrătoare de la primirea facturii. (4) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate facturile Societățiir sunt scadente imediat și fără deduceri. Deducerea unei reduceri necesită un acord scris separat. (5) În cazul în care Clientul are întârzieri la plată, Societatea are libertatea de a suspenda lucrările până la efectuarea plății. (6) Plățile primite se rambursează, indiferent de orice dispoziție contrară din partea Clientului, în fiecare caz cu costurile, apoi cu dobânda și, în final, cu creanța principală; în cazul mai multor creanțe, creanța mai veche se rambursează prima în fiecare caz. (7) Compensarea de către client este permisă numai în cazul unor creanțe reconvenționale necontestate sau stabilite legal. (8) Nu este permisă reținerea sumelor datorate, necontestate din facturi, din cauza unor contrareclamații contestate ale Clientului.

Societatea păstrează toate drepturile de autor asupra planurilor și performanțelor de lucru realizate de aceasta. Acestea nu pot fi puse la dispoziția unor terțe părți sau utilizate în mod abuziv în orice alt mod fără acordul societății. În cazul în care comanda nu este plasată sau este reziliată înainte de termen, documentele specifice clientului sunt returnate Societății fără a fi solicitate și, în orice caz, fără întârziere, la cerere. În urma plății integrale a prețului convenit prin contract, clientul obține drepturile exclusive de utilizare a pieselor de prelucrat care i-au fost furnizate pentru o perioadă nelimitată de timp, dar exclusiv în scopul prevăzut în contract. Nu este permisă nicio reproducere sau imitație a planurilor sau a pieselor de lucru realizate de către client.

XIII. Locul de executare și instanța competentă

(1) În cazul tranzacțiilor comerciale, se convine că Wurzburg este instanța exclusivă de jurisdicție.

XIV. Dispoziții finale

(1) Nu au fost încheiate acorduri auxiliare verbale. Modificările și amendamentele la acord trebuie să fie făcute în scris. O modificare a cerinței privind forma scrisă trebuie, la rândul său, să fie făcută în scris. (2) În cazul în care anumite dispoziții individuale sunt sau devin invalide, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. (3) În locul unei dispoziții nevalabile, părțile convin în acest caz asupra unei dispoziții valabile care să corespundă sau să se apropie cât mai mult posibil de sensul și scopul dispoziției nevalabile, în special de ceea ce părțile au avut în vedere în termeni economici
. (4) În cazul în care contractul încheiat între părți este incomplet, acest lucru nu afectează, de asemenea, validitatea acestuia. În cazul unor omisiuni, părțile convin asupra unui supliment la contract care să corespundă cu ceea ce ar fi fost convenit în conformitate cu spiritul și scopul prezentului contract
în cazul în care părțile ar fi luat în considerare acest aspect de la bun început la încheierea contractului.

Informații privind confidențialitatea

Acest site utilizează componente externe, cum ar fi Google Analytics, care pot fi folosite pentru a colecta date despre comportamentul dumneavoastră. Informații privind confidențialitatea