Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
Ochrana údajov
2021-03

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MIWE Michael Wenz GmbH

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám poskytujeme komplexné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou MIWE Michael Wenz GmbH a o právach, na ktoré máte nárok.

Osobné údaje sú definované ako informácie, ktoré uľahčujú identifikáciu fyzických osôb. Ide najmä o vaše meno, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, ako aj vašu IP adresu.

Údaje sa považujú za anonymné, ak nie je možné určiť osobné prepojenie s používateľom.

Správca a ochrana údajov

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 Kontakt Ochrana údajov: e-mail: contact@miwe.de

Vaše práva ako dotknutej osoby

Najprv by sme vás chceli informovať o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú kodifikované v čl. 15 - 22 GDPR. Patria medzi ne:

 • Právo na informácie (čl. 15 GDPR),
 • právo na vymazanie (článok 17 GDPR),
 • právo na opravu (článok 16 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR).

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás na adrese: contact@miwe.de. To isté platí, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov v našej spoločnosti alebo chcete odvolať udelený súhlas. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.


Práva na námietku

V súvislosti s vašimi právami na námietku si prosím všimnite nasledujúce skutočnosti:

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu údajov bez uvedenia dôvodu.

Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje už nebudeme na tieto účely spracúvať. Námietky sú bezplatné a môžete ich podať neformálne, najlepšie e-mailom na adresu: contact@miwe.de.

Ak spracúvame vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Vaše osobné údaje potom nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Účel a právny základ spracovania údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa vždy dodržiavajú ustanovenia GDPR a všetky ostatné príslušné právne predpisy. Právny základ spracúvania údajov vyplýva najmä z čl. 6 GDPR.

Vaše údaje používame na nadviazanie obchodných kontaktov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, realizáciu zmluvných vzťahov, ponuku produktov a služieb a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, čo môže zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a priamu reklamu.

Váš súhlas so spracovaním údajov môže predstavovať aj oprávňujúce ustanovenie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred udelením akéhokoľvek súhlasu vás budeme informovať o účele spracovania údajov a o vašom práve na odvolanie.


Zasielanie údajov tretím stranám

Vaše údaje budeme poskytovať tretím stranám len v rámci platných zákonov a predpisov alebo s príslušným súhlasom. V opačnom prípade údaje tretím stranám neposkytujeme, pokiaľ nám to neukladajú záväzné právne ustanovenia (prenos externým orgánom, ako sú dozorné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

Kontaktné údaje, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom formulárov na webovej stránke MIWE, odovzdávame na konkrétne účely prepojeným spoločnostiam, aby spracovali a odpovedali na vašu požiadavku. Ide o zodpovednú dcérsku spoločnosť MIWE alebo zodpovedného predajcu/poskytovateľa služieb, ktorý sa môže nachádzať v tretej krajine v závislosti od zodpovednosti.


Príjemcovia údajov / kategórie príjemcov

V našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré tieto údaje potrebujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností.
V mnohých prípadoch poskytovatelia služieb podporujú naše prevádzkové oddelenia pri plnení ich úloh. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzavreté potrebné dohody o ochrane údajov.


Prenos údajov do tretích krajín / zámer preniesť údaje do tretích krajín

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len v prípade, že je to potrebné na realizáciu zmluvných záväzkov, právne nariadené alebo ste s tým súhlasili.

Kontaktné údaje, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom formulárov na webovej lokalite MIWE, odovzdávame na konkrétne účely prepojeným spoločnostiam, aby spracovali a odpovedali na vašu požiadavku. Ide o zodpovednú dcérsku spoločnosť MIWE alebo zodpovedného predajcu/poskytovateľa služieb, ktorý sa môže nachádzať v tretej krajine v závislosti od zodpovednosti.


Trvanie uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na príslušný účel spracovania. Upozorňujeme, že početné archivačné obdobia si vyžadujú, aby sa údaje (museli) uchovávať ďalej. Patria sem najmä archivačné lehoty podľa obchodného alebo daňového práva (napr. nemecký obchodný zákonník, nemecký daňový zákonník atď.) Ak neexistujú žiadne ďalšie požiadavky na archiváciu, údaje sa po dosiahnutí účelu bežne vymažú.

Okrem toho môžeme údaje uchovávať, ak ste s tým súhlasili alebo ak dôjde k právnym sporom a my použijeme dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu byť až tridsať rokov; štandardná premlčacia lehota je tri roky.


Bezpečný prenos vašich údajov

Prijali sme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré uchovávame, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Úroveň zabezpečenia sa neustále monitoruje v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a upravuje sa tak, aby zodpovedala novým bezpečnostným normám.

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce údaje zdieľané na našej webovej lokalite sú šifrované. Ako prenosový protokol pre naše webové stránky ponúkame protokol HTTPS, ktorý využíva najnovšie šifrovacie protokoly. Je možné použiť aj alternatívne spôsoby komunikácie, napr. poštou.


Povinnosť poskytnúť údaje

Rôzne osobné údaje sú potrebné na vznik, plnenie a ukončenie zmluvného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. To isté platí pre používanie našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré poskytuje.

Podrobnosti o tom sme zhrnuli v bode vyššie. V určitých prípadoch sa údaje musia zhromažďovať alebo poskytovať z dôvodu zákonných požiadaviek. Upozorňujeme, že bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme spracovať vašu požiadavku alebo splniť príslušný zmluvný záväzok.


Kategórie, zdroje a pôvod údajov

Údaje, ktoré spracúvame, sa určujú podľa príslušného kontextu: závisí to napríklad od toho, či zadávate objednávku online alebo zadávate dopyt do nášho kontaktného formulára, prípadne nám posielate žiadosť alebo podávate sťažnosť.

Upozorňujeme, že informácie môžeme poskytovať aj samostatne na vhodných miestach pre konkrétne situácie spracovania, napr. pri odosielaní dokumentov žiadosti alebo pri zadávaní požiadaviek na kontakt.

Všetky údaje sú okamžite anonymizované. Kompletné osobné údaje sa nikdy neukladajú ani na našom webovom serveri, ani prostredníctvom služby Google Analytics.


Automatizované individuálne rozhodovanie

Na účely rozhodovania nepoužívame čisto automatizované operácie spracovania.


Odkazy na iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje aj jasne identifikovateľné odkazy na webové stránky iných spoločností. Nad obsahom týchto webových stránok nemáme žiadnu kontrolu. Preto za tento obsah tiež nenesieme žiadnu zodpovednosť. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ.

Prepojené webové stránky boli pri vytváraní odkazov skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona a akýchkoľvek rozpoznateľných právnych porušení. V tom čase nebol zistený žiadny nezákonný obsah. Prepojené webové stránky sa nebudú priebežne monitorovať, pokiaľ sa neobjavia konkrétne dôkazy o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takéto odkazy budú okamžite odstránené.


Súbory cookie (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR / čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR so súhlasom)

Naše webové stránky používajú iba dočasné súbory cookie relácie (malé textové súbory) v hlavnej pamäti prehliadača, ktoré sa po zatvorení prehliadača opäť vymažú. Vďaka súborom cookie je naša webová prezentácia užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

Umožňujú nám analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. Vďaka tomu môžeme obsah našej webovej stránky navrhnúť tak, aby vyhovoval potrebám návštevníkov. Väčšina webových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak si neželáte odosielanie týchto informácií, môžete zvyčajne zmeniť nastavenia prehliadača.


Služba Google Analytics

Na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR využívame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC ("Google"). Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie, ktoré súbor cookie generuje o používaní webovej stránky používateľom, sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, ktorá poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na analýzu používania našej webovej lokality používateľom, na zostavovanie správ o aktivitách v rámci lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním tejto webovej lokality a internetu pre nás. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvoriť pseudonymné profily používania používateľov.

Používame iba službu Google Analytics s aktívnou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresu používateľa spoločnosť Google najprv skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných krajín, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

IP adresa prenesená z prehliadača používateľa sa nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používatelia môžu ukladaniu súborov cookie zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača. Používatelia môžu tiež zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných súborom cookie súvisiacich s používaním webovej stránky spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach konfigurácie a námietky nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google(https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach pre reklamu zobrazovanú spoločnosťou Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach konfigurácie a námietky nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google(https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach pre reklamu zobrazovanú spoločnosťou Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobné údaje používateľa sa vymažú po 14 mesiacoch


Správca značiek Google (GTM)

Táto webová lokalita používa službu Google Tag Manager. Táto služba umožňuje spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Služba Google Tag Manager implementuje iba značky. To znamená, že sa nepoužívajú žiadne súbory cookie a nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné značky, ktoré zasa môžu zaznamenávať údaje. Služba Google Tag Manager však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola deaktivácia implementovaná na úrovni domény alebo súborov cookie, naďalej platí pre všetky sledovacie značky za predpokladu, že boli implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.


Integrácia služby Mapy Google

Na tejto webovej lokalite používame službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej lokalite a umožňuje vám pohodlne používať funkciu mapy.
Keď navštívite webovú lokalitu, spoločnosť Google je informovaná o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej lokality. Odosielajú sa aj údaje zhromaždené pri vašej návšteve našej webovej lokality. Toto sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet a vy ste prihlásení, alebo či nemáte žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby sa vaše údaje priradili k vášmu účtu Google, musíte sa pred kliknutím na tlačidlo odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo návrhu webových stránok podľa potrieb. Vyhodnocovanie tohto druhu sa vykonáva (aj v prípade neprihlásených používateľov) s cieľom poskytovať reklamu založenú na potrebách a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo namietať proti tomuto vytváraniu používateľských profilov, ale musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste ho mohli uplatniť.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovaných údajov a ich spracovaní poskytovateľom zásuvného modulu nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Dostanete tiež ďalšie informácie o svojich právach v tejto veci a možnostiach konfigurácie na ochranu vášho súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a dodržiava Štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


Prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva na analýzu údajov o používaní služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu v Nemecku(www.etracker.com). Na účely analýzy webu vo všeobecnosti nepoužívame súbory cookie. Ak použijeme súbory cookie na analýzu a optimalizáciu, vopred získame váš výslovný súhlas. V takom prípade a s vaším súhlasom sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu rozsahu tejto webovej stránky, meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení a testovacích postupov, napr. na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej súčastí . Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa prostredníctvom internetového prehliadača. súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.

Údaje vytvorené pomocou etracker spracúva a ukladá etracker výlučne v Nemecku v mene poskytovateľa tejto webovej stránky, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. V tomto ohľade bol etracker nezávisle skontrolovaný, certifikovaný a získal pečať ochrany údajov ePrivacyseal.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej stránky. Keďže nám záleží na ochrane súkromia našich návštevníkov, údaje, ktoré môžu umožniť odkaz na konkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie meno alebo identifikátor zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Tieto údaje sa nepoužívajú na žiadne iné účely, nekombinujú sa s inými údajmi ani sa neposkytujú tretím stranám.

Proti vyššie opísanému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Odporovanie so sebou nenesie žiadne nepriaznivé dôsledky.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete kliknutím sem.


Používanie služby YouTube v režime zvýšenej ochrany údajov

Na zobrazovanie videí používa naša stránka poskytovateľa YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastúpeného spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zvyčajne sa vaša IP adresa odošle spoločnosti YouTube a súbory cookie sa uložia do vášho počítača, akonáhle otvoríte stránku s vloženými videami. Naše videá YouTube sme však integrovali v režime zvýšenej ochrany údajov (keď je tento režim aktívny, YouTube stále kontaktuje službu Google DoubleClick, ale nevyhodnocujú sa žiadne osobné údaje podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google). V dôsledku toho YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkovi, pokiaľ si nepozrie video. Keď kliknete na video, vaša IP adresa sa odošle do služby YouTube a YouTube vidí, že ste si video pozreli. Ak ste prihlásení do služby YouTube, tieto informácie sa priradia aj k vášmu používateľskému účtu (tomu môžete zabrániť tak, že sa pred prístupom k videu odhlásite zo služby YouTube).
O možnom zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou YouTube nevieme a nemôžeme ho ovplyvniť. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Všeobecné informácie o spracovaní a deaktivácii súborov cookie nájdete aj v našom všeobecnom popise v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


Kontaktný formulár / e-mailový kontakt (článok 6 ods. 1 písm. a), b) nariadenia GDPR)

Naša webová stránka obsahuje kontaktné formuláre, ktoré môžete použiť na nadviazanie elektronického kontaktu. Keď nám napíšete prostredníctvom kontaktných formulárov, údaje, ktoré zadáte v rámci kontaktného formulára, spracúvame priamo, aby sme vás mohli kontaktovať a odpovedať na vaše otázky a požiadavky.

V rámci kontaktnej otázky zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 • Spoločnosť
 • Názov
 • Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Poštové smerovacie číslo a mesto
 • Informácie o požiadavkách a záujmoch

Dodržiavame zásady hospodárneho zaobchádzania s údajmi a vyhýbania sa spracúvaniu údajov tým, že od vás vyžadujeme len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Týmito údajmi sú vaša forma adresy, priezvisko, telefón, poštové smerovacie číslo a mesto, ako aj samotné pole správy. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a môžu byť poskytnuté voliteľne (napr. na individuálnejšie zodpovedanie vašich otázok).

Ak súhlasíte so zasielaním príležitostných informácií o zaujímavých novinkách týkajúcich sa našich produktov a služieb, uložíme si aj vašu e-mailovú adresu. V rámci zákonom požadovaného procesu dvojitého súhlasu potom dostanete e-mail s potvrdzujúcim odkazom. Po kliknutí na tento odkaz uložíme údaje uvedené nižšie.

 • Údaje a čas vstupu
 • IP adresa
 • Používateľský agent/prehliadač
 • Operačný systém
 • E-mailová adresa
 • ID odhlásenia
 • Stav odberu (predplatené alebo predplatené)


Používanie vašich údajov na účely priameho marketingu Prihlásenie na odber nášho e-mailového spravodajcu

Keď sa prihlásite na odber nášho e-mailového bulletinu, budeme vám pravidelne posielať informácie o našej ponuke produktov. Vaša e-mailová adresa je jediným údajom, ktorý potrebujeme na zasielanie informačného bulletinu. Všetky ostatné údaje poskytujete dobrovoľne a budú použité na personalizáciu našej korešpondencie s vami. Na zasielanie informačného bulletinu používame tzv. proces dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter nezašleme, kým nedostaneme vaše výslovné potvrdenie súhlasu so zasielaním našich newsletterov. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na odkaz potvrdili, že chcete v budúcnosti dostávať informačné bulletiny.

Kliknutím na potvrdzovací odkaz nám udeľujete súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Pri prihlásení sa na odber noviniek ukladáme vašu IP adresu zaznamenanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas prihlásenia sa na odber, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri prihlásení sa na odber informačného bulletinu, sa používajú výlučne na účely reklamy prostredníctvom informačného bulletinu. Odber newslettera môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v newsletteri alebo zaslaním správy vyššie uvedenej zodpovednej osobe. Po odhlásení bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným použitím vašich údajov alebo sme si nevyhradili právo použiť údaje iným spôsobom, ktorý je povolený zákonom a o ktorom sme vás informovali v týchto zásadách.

Kontaktné údaje, ktoré ste nám zaslali na účely registrácie na zasielanie informačných bulletinov prostredníctvom formulárov na webovej stránke MIWE a potvrdili ich prostredníctvom postupu dvojitého súhlasu, odovzdávame na spracovanie prepojeným spoločnostiam. To sa týka zodpovednej dcérskej spoločnosti MIWE, ktorá sa v závislosti od oblasti zodpovednosti môže nachádzať aj v inej krajine.

Distribúcia informačných bulletinov prostredníctvom služby MailChimp

Naše e-mailové bulletiny sa zasielajú prostredníctvom poskytovateľa technických služieb The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(mailchimp.com), ktorému odovzdávame údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber bulletinov. Tieto údaje sa odovzdávajú v rámci spracovania objednávky. S poskytovateľom služieb sme uzavreli potrebnú zmluvu o ochrane údajov. Upozorňujeme, že vaše údaje sa zvyčajne prenášajú na server MailChimp v USA a tam sa ukladajú.
Spoločnosť MailChimp používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnocovanie informačného bulletinu v našom mene. Na účely vyhodnocovania obsahujú e-maily s newsletterom webové signály alebo sledovacie pixely, čo sú jednopixelové obrazové súbory uložené na našej webovej lokalite. To nám umožňuje zistiť, či bola správa s newsletterom otvorená a na ktoré odkazy bolo kliknuté. MailChimp používa webové signály na automatické generovanie všeobecných, neosobných štatistík o odozve na kampane informačných bulletinov. S cieľom optimalizovať reklamnú komunikáciu a prispôsobiť našu reklamu záujmom príjemcov webové signály zhromažďujú a spracúvajú aj údaje príjemcu informačného bulletinu (e-mailová adresa, čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém) (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tieto údaje sa môžu použiť na identifikáciu konkrétneho príjemcu informačného bulletinu a spoločnosť MailChimp ich spracúva s cieľom automaticky vytvárať štatistiky, ktoré ukazujú, či určitý príjemca otvoril správu s informačným bulletinom.

Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnocovania, musíte sa odhlásiť z odberu newslettera.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR môže spoločnosť MailChimp sama používať tieto údaje na základe vlastného oprávneného záujmu na prispôsobenie a optimalizáciu služby tak, aby spĺňala požiadavky používateľov, ako aj na účely prieskumu trhu, napríklad na geolokalizáciu príjemcov podľa krajín. Spoločnosť MailChimp však nepoužíva údaje našich príjemcov informačného bulletinu na oslovenie týchto príjemcov ani na odovzdanie týchto údajov tretím stranám. Ustanovenia spoločnosti MailChimp o ochrane údajov si môžete pozrieť tu: www.mailchimp.com/legal/privacy/.
Na ochranu vašich údajov v USA sme so spoločnosťou MailChimp uzavreli zmluvu o spracovaní údajov na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, ktorá umožňuje prenos vašich osobných údajov spoločnosti MailChimp. Túto dohodu o spracovaní údajov si môžete pozrieť tu: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
Spoločnosť MailChimp je tiež certifikovaná v rámci "Privacy Shield", americko-európskej dohody o ochrane údajov, a tým sa zaväzuje dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov.

MIWE smart baking suite (článok 6 ods. 1 písm. a), b) EU-GDPR)

Na našej webovej lokalite poskytujeme aj prístup k nášmu balíku inteligentného pečenia.

Táto aplikácia umožňuje zákazníkom spravovať svoje pripojené rúry a systémy pečenia MIWE prostredníctvom vzdialeného internetového prístupu k riadiacim systémom.

Zákazníci musia so spoločnosťou MIWE uzavrieť zmluvu, aby mohli používať balík smart baking suite. MIWE zaregistruje zákazníka a jeho prvého používateľa. Všetkých ďalších používateľov môže zaregistrovať zákazník.

Počas tohto procesu sa dodržiava zásada hospodárnosti a zamedzenia prenosu údajov, keďže sa požadujú len údaje potrebné na registráciu. Patrí medzi ne priezvisko, meno, preferovaný jazyk, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o stave zákazníka a autorizačnej skupine.

Po úspešnej registrácii vám spoločnosť MIWE zašle e-mail s výzvou na vytvorenie vlastného hesla na prihlásenie pomocou vášho jedinečného používateľského mena.

Potom môžete používať sadu inteligentných pečív prihlásením sa pomocou svojich jedinečných používateľských údajov (používateľské meno a heslo). Pri používaní balíka Smart Baking Suite sa ukladá aj vaša IP adresa, ako aj dátum a čas (technické podklady).

Registrovaní používatelia môžu sami vykonávať zmeny svojich údajov

Používatelia s administrátorskými právami môžu tiež vymazať iných používateľov zákazníka. Ide o tzv. mäkké vymazanie, čo znamená, že údaje už nie sú viditeľné, ale stále existujú. Tieto údaje sa v skutočnosti vymažú až po ukončení zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou MIWE a zákazníkom.

Upozornenie: Heslo, ktoré si vytvoríte, ukladáme v zašifrovanej podobe. Naši zamestnanci nemôžu toto heslo prečítať. To znamená, že vám nemôžu poskytnúť žiadne informácie, ak ste heslo zabudli. V takom prípade použite možnosť "Zabudli ste heslo?", ktorá vám e-mailom zašle nové automaticky vygenerované heslo. Žiadny zamestnanec nie je oprávnený požadovať vaše heslo telefonicky alebo písomne. Preto nikdy neprezrádzajte svoje heslo, ak dostanete takúto žiadosť.


Používanie sledovania konverzií v službe Google AdWords na účely online marketingu

Táto webová lokalita využíva online reklamnú platformu "Google AdWords", ako aj funkciu sledovania konverzií Google AdWords, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služby Google AdWords využívame na to, aby sme na naše služby upozornili prostredníctvom reklamných materiálov (tzv. Google AdWords) na externých webových stránkach. Na základe údajov z reklamných kampaní môžeme určiť, aké úspešné sú naše reklamné opatrenia. Máme záujem na tom, aby sa vám zobrazovali reklamy, ktoré vás zaujímajú, aby boli naše webové stránky pre vás zaujímavejšie a aby sme dosiahli spravodlivý výpočet nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa pridáva, keď používateľ klikne na reklamu doručenú spoločnosťou Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určitú stránku tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google budeme môcť zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby Google Ads je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie konverzií sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistík konverzií zákazníkom služby Google AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Neobdržia však žiadne informácie, ktoré by im umožnili osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastniť na programe sledovania konverzií, môžete sa odhlásiť vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google v nastaveniach internetového prehliadača. V takom prípade nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Službu Google AdWords používame na základe nášho oprávneného záujmu o cielenú reklamu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC so sídlom v USA je spoločnosť Google LLC certifikovaná pre "Privacy Shield", americko-európsku dohodu o ochrane údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.google.de/policies/privacy/.
Súbory cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo zakázať ich zablokovaním v nastaveniach prehliadača alebo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii tu:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.
Upozorňujeme, že ak ste zakázali používanie súborov cookie, niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemusia používať alebo sa môžu používať len v obmedzenom rozsahu.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Táto webová lokalita používa službu Hotjar, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je európska spoločnosť so sídlom na Malte (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel: +1 (855) 464-6788).

Tento nástroj umožňuje sledovanie pohybov (tzv. tepelné mapy) na webových stránkach, ktoré používajú Hotjar. Hotjar umožňuje napríklad zistiť, ako ďaleko používatelia rolovali a ako často používatelia klikali na určité tlačidlá. Okrem toho možno nástroj použiť na získanie spätnej väzby priamo od používateľov webovej lokality. Týmto spôsobom môžeme získať cenné informácie, aby sme mohli naše webové stránky urobiť ešte rýchlejšie a používateľsky prívetivejšie. Uvedená analýza vychádza z našich oprávnených záujmov na účely optimalizácie a marketingu a vhodného dizajnu našich webových stránok v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pri používaní tohto nástroja venujeme osobitnú pozornosť ochrane vašich osobných údajov. To znamená, že môžeme sledovať len to, na ktoré tlačidlá klikáte a ako ďaleko sa posúvate. Časti webovej lokality, ktoré zobrazujú vaše osobné údaje alebo údaje tretích strán, sú automaticky skryté nástrojom Hotjar a nie je možné ich kedykoľvek sledovať.

Služba Hotjar umožňuje každému používateľovi odmietnuť službu Hotjar pomocou "hlavičky nesledovania", takže sa nezaznamenávajú žiadne údaje o návšteve webovej lokality. Toto nastavenie podporujú všetky aktuálne verzie bežných prehliadačov. Keď to urobíte, váš prehliadač odošle spoločnosti Hotjar žiadosť o zakázanie sledovania používateľa. Ak používate našu webovú lokalitu v rôznych prehliadačoch/počítačoch, musíte si nainštalovať "Do Not Track Header" pre každý z týchto prehliadačov/počítačov osobitne.

Podrobné pokyny a informácie o vašom prehliadači nájdete na adrese: www.hotjar.com/opt-out
Ďalšie informácie o spoločnosti Hotjar Ltd. a nástroji Hotjar nájdete na adrese: www.hotjar.com.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar Ltd. nájdete na adrese: www.hotjar.com/privacy.

Taboola

Táto webová lokalita využíva technológiu retargetingu spoločnosti Taboola Inc. so sídlom 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Táto technológia nám umožňuje cielene presmerovať návštevníkov našej webovej lokality na ďalší obsah alebo obsah tretích strán na základe správania používateľov. Tento obsah sa zobrazuje vo forme bannerov, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom používateľa. Tento obsah sa zobrazuje na základe analýzy predchádzajúceho správania používateľa založenej na súboroch cookie, ale neukladajú sa žiadne osobné údaje. Súbor cookie sa ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení na účely definovania obsahu na základe záujmov s cieľom zaznamenať pseudonymizované údaje o správaní používateľa pri prehliadaní a prispôsobiť obsah uloženým informáciám.

Ak sú zhromaždené a vyhodnotené informácie osobné, spracúvajú sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na zobrazovaní personalizovaného obsahu stránok a na prieskume trhu.
Ak si želáte zakázať používanie súborov cookie vo svojom zariadení, môžete nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby sa súbory cookie už nemohli ukladať do vášho zariadenia alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Zakázanie všetkých súborov cookie môže znamenať, že niektoré funkcie na našich webových stránkach už nebude možné vykonávať.

Súbory cookie spoločnosti Taboola na reklamné účely môžete natrvalo odmietnuť aj pomocou možnosti odmietnutia súborov cookie na adrese: www.taboola.com/privacy-policy#optout.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Taboola nájdete na adrese: www.taboola.com/privacy-policy.

Pingdom (Pingdom AB)

Táto webová lokalita využíva monitorovacie služby Pingdom, ktoré prevádzkuje spoločnosť Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Švédsko. Spoločnosť Pingdom používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka. Tieto súbory cookie sa používajú na rozpoznanie vášho prehliadača, čo nám umožňuje analyzovať vaše návštevy, ako aj výkon a dostupnosť našej webovej stránky s cieľom zlepšiť výkon a prezentáciu obsahu webovej stránky.
Všetky osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookie sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na neustálej optimalizácii obsahu a technických funkcií webovej stránky.

Ak si želáte zakázať používanie súborov cookie vo svojom počítači, môžete nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby sa súbory cookie nemohli ďalej ukladať do vášho počítača alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Zakázanie všetkých súborov cookie by však mohlo znamenať, že niektoré funkcie na našej webovej lokalite už nebude možné vykonávať. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pingdom nájdete na stránke www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Táto webová lokalita používa Yandex Metrica, webovú analytickú službu spoločnosti Yandex LLC ,Lva Tolstogo 16, Moskva, 119021, Rusko (www.yandex.com). Používame Yandex Metrica na zhromažďovanie, analýzu a ukladanie pseudonymizovaných údajov o návštevníkoch na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Z týchto údajov možno vytvoriť pseudonymizované profily používateľov a vyhodnocovať ich na ten istý účel. Yandex Metrica používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka. Tieto súbory cookie sa okrem iného používajú na rozpoznanie prehliadača, čím nám umožňujú zhromažďovať presnejšie štatistické údaje. IP adresa používateľa je súčasťou zhromaždených informácií, ale je pseudonymizovaná bezprostredne po zhromaždení a pred uložením, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť prepojenia údajov s jednotlivcom.

Na účely ochrany vyššie uvedených záujmov sa informácie vytvorené súborom cookie (vrátane pseudonymizovanej adresy IP) prenášajú na server spoločnosti Yandex v Ruskej federácii a tam sa ukladajú.
Údaje zhromaždené technológiou Yandex sa nikdy nepoužijú na určenie osobnej identity návštevníka webovej lokality a nebudú zostavené s osobnými údajmi týkajúcimi sa osoby s anonymným ID používateľa, pokiaľ s tým dotknutá osoba samostatne nesúhlasí.
Ak chcete zakázať používanie súborov cookie na analýzu správania používateľa, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby vás informoval pred pridaním akýchkoľvek súborov cookie a umožnil vám prijať alebo odmietnuť každý jednotlivý súbor cookie, prípadne zakázať súbory cookie úplne alebo len v určitých prípadoch.
Prípadne môžete odmietnuť zhromažďovanie údajov spoločnosťou Yandex stiahnutím a inštaláciou doplnku na odmietnutie, ktorý je k dispozícii na adrese: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.


Sociálne médiá

Doplnok LinkedIn

Naša webová lokalita využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri každom prístupe na niektorú z našich stránok obsahujúcich funkcie siete LinkedIn sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je tak informovaná o tom, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na "Odporúčacie tlačidlo" LinkedIn a ste prihlásený do svojho účtu v LinkedIn, je možné, aby LinkedIn priradil vašu návštevu našej webovej stránky k vám a vášmu používateľskému účtu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou LinkedIn.

Používanie zásuvného modulu LinkedIn je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia EÚ o všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin Xing

Na tomto mieste by sme vás chceli informovať o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom funkcie tlačidla XING Share.

Na tejto webovej lokalite sa používa funkcia "XING Share button". Pri prístupe na túto webovú lokalitu sa prostredníctvom vášho prehliadača nakrátko vytvorí spojenie so servermi spoločnosti XING AG (ďalej len "XING"), pomocou ktorého sa zabezpečujú funkcie "XING Share Button" (najmä výpočet/zobrazenie hodnoty počítadla). Spoločnosť XING pri návšteve tejto webovej stránky neukladá žiadne vaše osobné údaje. Spoločnosť XING neukladá najmä IP adresy. V súvislosti s "XING Share Button" sa nevyhodnocuje ani vaše správanie pri používaní prostredníctvom súborov cookie. Najnovšie informácie o ochrane údajov o "XING Share Button" a ďalšie informácie nájdete na tejto webovej lokalite: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Zásuvné moduly Facebooku (tlačidlo "páči sa mi to" a tlačidlo zdieľania)

Na našich stránkach sa nachádzajú zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla "To sa mi páči" ("Like") na našich stránkach. Prehľad zásuvných modulov Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pri návšteve našich stránok sa prostredníctvom zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak získava informácie o tom, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "To sa mi páči" na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok na svojom profile na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Radi by sme upozornili, že my ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla spájať vašu návštevu našich stránok s vaším používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Používanie zásuvného modulu Facebook je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) EU-GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách.

Vlastné publiká na Facebooku

Používatelia Facebooku by mali vziať na vedomie, že táto webová lokalita používa komunikačný nástroj Facebook Website Custom Audiences.
Na tento účel sú na našich webových stránkach integrované tzv. pixely Facebooku, ktoré vás ako návštevníka našej webovej stránky označujú v anonymnej podobe, t. j. bez toho, aby vás identifikovali ako osobu. Ak sa neskôr prihlásite na Facebook, nezvratný, a teda neosobný kontrolný súčet (profil) z vašich údajov o používaní sa prenesie na Facebook na účely analýzy a marketingu. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v usmerneniach o ochrane údajov spoločnosti Facebook, ktoré sú k dispozícii na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ a https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ak by ste chceli vzniesť námietku proti používaniu vlastnej webovej stránky Facebook Custom Audiences, môžete tak urobiť na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Retargeting/remarketing/referenčná reklama
Bing Ads (Microsoft Corporation)

Táto webová lokalita používa technológiu sledovania konverzií Bing Ads spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads pridá do vášho počítača súbor cookie, keď vstúpite na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy Microsoft Bing. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 180 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určitú stránku tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Microsoft budeme môcť zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku (konverzná stránka). Všetky osobné údaje spracúvané v tejto súvislosti sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o účinný marketing.

Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií, t. j. na zaznamenávanie toho, koľko používateľov sa po kliknutí na reklamu dostane na konverznú stránku. Tieto informácie používame na zistenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nezískávame však žiadne informácie, ktoré by nám umožnili osobnú identifikáciu používateľov.
Spoločnosť Microsoft Corporation so sídlom v USA má certifikát "Privacy Shield", americko-európsku dohodu o ochrane údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Ak sa nechcete zúčastniť na programe sledovania, môžete sa odhlásiť vypnutím súboru cookie na sledovanie konverzií Google v nastaveniach internetového prehliadača. V takom prípade nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Prípadne môžete prejsť na stránku opt-out pre spotrebiteľov v EÚ www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, skontrolovať, či sú pre váš prehliadač povolené reklamné súbory cookie spoločnosti Microsoft, a zakázať ich.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov v službe Microsoft Bing Ads nájdete na tejto webovej stránke: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Remarketing služby Google AdWords

Naša webová lokalita používa remarketing Google AdWords na propagáciu tejto webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na webových lokalitách tretích strán. Túto službu poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Na tento účel spoločnosť Google pridáva do prehliadača vášho zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje reklamu založenú na záujmoch na navštívených stránkach pomocou pseudonymného ID súboru cookie. Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť čo najlepší marketing našej webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Žiadne ďalšie spracovanie údajov sa neuskutoční, pokiaľ ste spoločnosti Google výslovne nepovolili prepojenie histórie prehliadania internetu a aplikácií s vaším účtom Google a používanie informácií z vášho účtu Google na zobrazovanie personalizovaných reklám na webe. V tomto prípade, ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do služby Google, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov publika na remarketing medzi zariadeniami. Na tento účel spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics s cieľom vytvoriť publiká.

Súbory cookie na personalizáciu reklamy môžete natrvalo zakázať stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: www.google.com/settings/ads/onweb/.
Prípadne sa môžete obrátiť na organizáciu Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info, kde sa dozviete viac o súboroch cookie a vykonáte nastavenia pre súbory cookie. Nastavenia prehliadača môžete zmeniť tak, aby vás pred pridaním akýchkoľvek súborov cookie informoval a umožnil vám prijať alebo odmietnuť každý jednotlivý súbor cookie, prípadne súbory cookie úplne alebo len v určitých prípadoch zakázať. Ak súbory cookie neprijmete, funkčnosť našej webovej lokality môže byť obmedzená.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC so sídlom v Spojených štátoch amerických je spoločnosť Google LLC certifikovaná pre "Štít súkromia", americko-európsku dohodu o ochrane údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete na stránke:
www.google.com/policies/technologies/ads/.

Nástroje a ďalšie informácie týkajúce sa Google reCAPTCHA

Na tejto webovej lokalite sa používa aj reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na určenie, či informácie zadáva legitímny človek alebo podvodný automatizovaný počítačový program. Služba zahŕňa odosielanie IP adresy a v prípade potreby ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google a vykonáva sa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o stanovenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a zabránenie zneužívaniu a spamu. Používanie služby Google reCAPTCHA zahŕňa možný prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC v USA.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC so sídlom v USA je spoločnosť Google LLC certifikovaná pre "Privacy Shield", americko-európsku dohodu o ochrane údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: www.privacyshield.gov/list.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA spoločnosti Google, ako aj o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Webové písma Google

Táto webová lokalita používa webové písma Google na zabezpečenie konzistentného zobrazovania fontov. Túto službu poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Keď otvoríte stránku, váš prehliadač stiahne potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a písma správne zobrazovali.

Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, nadviazať spojenie so servermi spoločnosti Google. To znamená, že spoločnosť Google bude môcť zistiť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google používame v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online služieb. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, namiesto nich sa použije jedno zo štandardných písiem vo vašom počítači.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC so sídlom v USA je spoločnosť Google LLC certifikovaná pre "Privacy Shield", americko-európsku dohodu o ochrane údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese www.developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.


Reklamné účely pre existujúcich zákazníkov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Spoločnosť MIWE Michael Wenz GmbH má záujem udržiavať s vami vzťah so zákazníkmi a zasielať vám informácie a ponuky o našich produktoch a službách. V dôsledku toho spracúvame vaše údaje, aby sme vám mohli zasielať príslušné informácie a ponuky prostredníctvom e-mailu.

Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy. Ak vznesiete námietku, vaše údaje už nebudeme na tento účel spracúvať.

Námietku môžete vzniesť neformálne a bez uvedenia dôvodu na telefónnom čísle +49 9363 680, e-mailom naadrese tocontact@miwe.de alebo poštou na adrese MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Nemecko.


Webové stránky a neplnoleté osoby

Osoby mladšie ako 16 rokov nám nesmú poskytnúť osobné údaje ani nám udeliť súhlas bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov. Žiadame rodičov a opatrovníkov, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch svojich detí.

Nevyhnutné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku webovej stránky, a preto ich nie je možné zrušiť.
WSESSIONID
UkladaciaperiódaSession
Nevyhnutný štandardný súbor cookie na použitie s údajmi relácie PHP.
hideCookieNotice
Doba skladovaniaVzávislosti od výberu až 30 dní
Uložené, aby sa pri každom vyvolaní stránky nezobrazoval znova súbor cookie alebo oznámenie o ochrane údajov.
allowLoadExternRessources
Doba skladovaniaVzávislosti od výberu až 30 dní
Pamätá si rozhodnutie používateľa, či sa môžu externé komponenty načítať automaticky.
allowTracking
Doba skladovaniaVzávislosti od výberu až 30 dní
Pamätá si rozhodnutie používateľa, že správanie návštevníka môže byť sledované.
Marketingové/sledovacie súbory cookie
Tieto súbory cookie sa používajú na marketingové účely a analýzu správania návštevníkov.
DSID
UkladaciaperiódaSession
Používa ho služba Google DoubleClick; ukladá preferencie používateľa. Používa sa napríklad na zobrazovanie individualizovanej reklamy.
IDE
Doba skladovania1rok
Používa sa v službe Google DoubleClick na zaznamenávanie a vykazovanie činností používateľa na webovej lokalite po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta. Používa sa na účely merania účinnosti reklamy a zobrazovania cielených reklám používateľovi.
test_cookie
Doba skladovania15minút
Nastavené spoločnosťou Google DoubleClick ako test na kontrolu, či prehliadač povoľuje nastavenie súborov cookie. Neobsahuje žiadne identifikátory.
_ga
Doba skladovania2roky
Registruje jedinečné ID, ktoré používa služba Google Analytics na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.
_gat_UA-48634041-1
Doba skladovania1minúta
Používa sa v nástroji Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek.
_gid
Doba skladovania1deň
Registruje jedinečné ID, ktoré používa služba Google Analytics na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.
_fbp
Doba skladovania3mesiace
Facebook ich používa na zobrazovanie rôznych reklamných produktov, napríklad ponúk v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
fr
Doba skladovania3mesiace
Facebook ich používa na zobrazovanie rôznych reklamných produktov, napríklad ponúk v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
wd
Doba skladovania7dní
Tento súbor cookie ukladá rozmery okna prehliadača a spoločnosť Facebook ho používa na optimalizáciu zobrazenia stránky.
datr
Doba skladovania1rok
Súbor cookie datr sa používa na identifikáciu webového prehliadača použitého na pripojenie k Facebooku bez ohľadu na prihláseného používateľa.
sb
Doba skladovania1rok
Používa sa na Facebooku na nastavenie tlačidiel "Páči sa mi to" a "Zdieľať".
Ďalšie marketingové/sledovacie súbory cookie
bcookie
Doba skladovania2roky
Používa služba sociálnej siete LinkedIn na monitorovanie používania vložených služieb. Súbor cookie ID prehliadača.
bscookie
Doba skladovania1rok
Tento súbor cookie je bezpečnostný súbor cookie. Služba sociálnej siete LinkedIn ho opisuje ako súbor cookie s bezpečným identifikátorom prehliadača.
JSESSIONID
UkladaciaperiódaSession
Ide o súbor cookie relácie, ktorý používa služba sociálnej siete LinkedIn na udržiavanie anonymných relácií používateľov prostredníctvom servera.
lang (2x)
UkladaciaperiódaSession
Tento súbor cookie používa služba sociálnej siete LinkedIn na uloženie jazykovej verzie webovej stránky, ktorú si používateľ vybral.
lissc
Doba skladovania1rok
Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vložených služieb.
lidc
Doba skladovania1deň
Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie používania vložených služieb.
UserMatchHistory
Doba skladovania1mesiac
Používa ju služba sociálnej siete LinkedIn na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom zobrazovať relevantné reklamy na základe preferencií návštevníka.
1P_JAR
Doba skladovania1mesiac
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: Tento súbor cookie spoločnosti Google sa používa na optimalizáciu reklamy, poskytovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl tie isté reklamy viackrát.
ANID
Doba skladovania1rok
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: Tento súbor cookie sa používa na reklamu na stránke google.com. Údaje sa zhromažďujú anonymne a automaticky. Zhromaždené údaje zahŕňajú typ prehliadača, odkazujúcu/odkazovanú stránku, obsah zobrazený na webovej lokalite, operačný systém, údaje o prúde kliknutí, ktoré sa používajú na analýzu trendov a optimalizačné služby.
SÚHLAS
Doba skladovania20rokov
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí YouTube: Tieto súbory cookie sú potrebné na sledovanie videí na YouTube. Umožňujú spoločnosti Google zhromažďovať údaje o používateľoch videí na YouTube.
DV
Doba skladovania5minút
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: Tento súbor cookie sa používa na podporu reklamných služieb od google.com.
NID
Doba skladovania6mesiacov
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: Google používa tieto súbory cookie na ukladanie preferencií zákazníkov. Na základe vyhľadávania na webe a vykonaných akcií sa na stránkach spoločnosti Google zobrazuje prispôsobená reklama.
OTZ
Doba skladovania
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: Tento súbor cookie sa používa na podporu reklamných služieb od google.com.
S
UkladaciaperiódaSession
Nastavenie pri prehrávaní vložených videí Youtube: ID relácie.

Ochrana údajov žiadateľov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vám poskytujeme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a o právach, na ktoré máte nárok podľa zákona o ochrane osobných údajov počas vašej žiadosti v spoločnosti MIWE.

Informačné povinnosti v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov

Transparentnosť a informačné povinnosti pre zákazníkov, zmluvných partnerov a potenciálnych zákazníkov spoločnosti MIWE Michael Wenz GmbH podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR)

Máte nejaké otázky?

Môžete sa obrátiť aj na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorý vám rád odpovie na všetky vaše otázky.

Kontakt pre otázky ochrany údajov: e-mail: contact@miwe.de

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov