Vi har gjort et landsvalg for deg. Velg et annet land eller en annen region for å se dette innholdet.
Norway
Bekreft valg
NEI
Generelt
Vilkår og betingelser

I. Tilbud, avtaleinngåelse, avtalens formål

Alle intensjonserklæringer fra selgers side må foreligge skriftlig fra selgers side. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i kjøpsobjektet. Med mindre annet er spesifisert i kontrakten, skal selgerens leveranser og tjenester være klare for tilkobling. Levering skal skje kostnadsfritt til kjøperens adresse. Prisene for bestilling av reservedeler og tilbehør gjelder ab fabrikk, uemballert. Kjøperen er ansvarlig for lossing av salgsobjektet. Kjøperen er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med installasjon, tilkobling og drift av gjenstanden, som f.eks. å bygge et egnet fundament og sørge for tilkobling av strøm, olje/naturgass og eksos- og avgassrør. Hvis det i kjøpekontrakten er fastsatt at selger skal foreta oppstart og orientering av salgsobjektet, skal dette arbeidet utføres umiddelbart etter monteringen. Kjøperen må sørge for at dette monteringsarbeidet kan utføres omgående. Blant annet må forholdene være trekk- og frostfrie, og det må være tilstrekkelig belysning. Når brukt utstyr skal returneres, må det kobles fra alle strøm- og forsyningsledninger. Nødvendig løfteutstyr (truck, kran) må være tilgjengelig på stedet.

II. Priser og betalingsbetingelser

Selger forbeholder seg retten til å justere prisene tilsvarende når kostnadene øker etter kontraktsinngåelsen, særlig på grunn av tariffavtaler eller endringer i materialpriser. Disse vil bli dokumentert for kjøperen på forespørsel. Alle priser er i tillegg pålagt lovbestemt merverdiavgift. Selgeren er ikke forpliktet til å akseptere sjekker eller veksler. Disse aksepteres kun som betinget betaling. Montører og representanter har ikke fullmakt til å innkreve betaling med mindre selgeren har gitt uttrykkelig beskjed om det. Dersom kjøperen misligholder betaling (eller delbetaling), kan selgeren beregne renter etter gjeldende bankrente. Ved betalingsmislighold eller når de avtalte betalingsbetingelsene ikke er oppfylt, kan selgeren tilbakekalle betalingsbetingelsene og nekte å utføre resten av kontrakten. Kjøperen har bare rett til motregning eller tilbakeholdelse av betaling dersom hans motkrav er rettskraftig, ubestridt eller anerkjent av selgeren. Dersom en skriftlig avtale om finansiering fra kjøperens side er en del av kontrakten, har selgeren rett til selvfinansiering.

III. Leveringsbetingelser

Forsendelses- og leveringsklare enheter må overtas/aksepteres av kjøperen innen 14 dager etter tilsvarende varsel. Dersom forsendelsen forsinkes på kjøperens anmodning, vil kjøperen bli belastet med lagringskostnader på minst 0,5 % av det totale fakturabeløpet pr. måned fra og med 1 måned etter melding om at varen er klar til forsendelse. Etter å ha satt en passende frist, og etter at denne fristen er utløpt, har selgeren rett til å disponere over leveringsgjenstanden et annet sted og påta seg levering til kjøperen med en passende fristforlengelse. I tillegg forutsetter selgerens overholdelse av leveringstiden/leveringsfristen at kjøperen har oppfylt sine kontraktsforpliktelser. Selgeren har rett til å foreta delleveranser. Kjøperen skal bære kostnadene for slike leveranser. Leveringsperioder/leveringsfrister er ikke bindende med mindre annet er spesifisert i kontrakten. Leveringstiden begynner å løpe når alle tekniske og forretningsmessige forhold er avklart. Selger påtar seg intet ansvar for force majeure. Dette omfatter driftsforstyrrelser, maskinsvikt, ødeleggelse eller skade på kjøpsgjenstanden. I slike tilfeller kan selgeren heve avtalen helt eller delvis uten krav om erstatning fra kjøperens side. Dersom kjøperen misligholder sine kontraktsforpliktelser, for eksempel ved å unnlate å foreta en forfalt betaling eller ved å unnlate å foreta en forfalt betaling som avtalt, skal selgeren sette en passende frist for å rette opp dette, og kan heve avtalen dersom denne fristen ikke overholdes. Det er ikke nødvendig å sette noen frist dersom kjøperen alvorlig og endelig har nektet å oppfylle avtalen. Dersom selgeren hever avtalen med berettiget grunn, skal kjøperen erstatte selgerens eventuelle utgifter. Selgeren har rett til å motregne utgiftene i eventuelle forskuddsbetalinger fra kjøperen. Hvis kjøperen fortsetter å nekte å akseptere etter utløpet av en passende fristforlengelse, eller uttrykkelig erklærer å nekte å akseptere før utløpet av fristen, kan selgeren heve kontrakten og kreve et fast gebyr på 20 % av den avtalte kjøpesummen som kompensasjon for påløpte kostnader og tapt fortjeneste som følge av manglende oppfyllelse av kontraktsvilkårene. I tillegg forbeholder selgeren seg retten til å dokumentere og kreve høyere erstatning, og kjøperen forbeholder seg retten til å dokumentere og kreve lavere erstatning.

IV. Overføring av risiko

Risikoen går over på kjøperen senest ved forsendelse av kjøpsgjenstanden, også ved delleveranser og i tilfeller der selgeren har påtatt seg ansvaret for andre tjenester, for eksempel frakt og montering. Dersom forsendelsen blir forsinket av årsaker som skyldes kjøperen, går risikoen over på kjøperen fra den dagen bestillingen er klar til forsendelse. Selger påtar seg intet ansvar for skader under transport.

V. Forbehold om eierskap

Selger beholder eiendomsretten til kjøpsgjenstanden inntil alle betalinger i henhold til kjøpekontrakten er mottatt. Kjøperen kan ikke overdra kjøpsgjenstanden til tredjemann før full betaling er skjedd. Hvis dette forbudet ikke overholdes, går alle krav mot kjøper, panthaver og panthaver over på selger. Kjøperen overdrar allerede nå til selgeren de krav som oppstår ved videresalg av varene til kjøpere eller tredjeparter til det endelige fakturabeløpet (inkl. mva.), uavhengig av om de kjøpte varene videreselges uten eller etter bearbeiding. I perioden med eiendomsforbehold skal kjøperen holde kjøpsgjenstanden i forsvarlig stand og påta seg å utføre nødvendige reparasjoner. Kjøperen er ansvarlig for å forsikre kjøpsgjenstanden mot risiko for egen regning. Hvis kjøperen bryter kontraktsvilkårene, særlig med hensyn til betalingsforsinkelse, har selgeren rett til å få varen tilbake etter å ha gitt en formell advarsel, og kjøperen er forpliktet til å returnere varen. Selgerens håndhevelse av eiendomsforbeholdet og beslagleggelse av kjøpsgjenstanden utgjør ikke en heving av avtalen. Dersom det etter kontraktsinngåelsen viser seg at kjøperen er i en ugunstig økonomisk stilling, har selgeren rett til å kreve sikkerhetsstillelse og heve kontrakten dersom denne ikke dokumenteres innen den fastsatte fristen.

VI. Mangler, garanti og ansvar

Kjøperens krav på grunn av mangler forutsetter at han har oppfylt sin undersøkelses- og reklamasjonsplikt i henhold til §§ 377 ff. i den tyske handelsloven (HGB), spesielt ved å melde fra til selgeren om eventuelle mangler uten forsinkelse. Foreldelsesfristen for mangler skal være i samsvar med lovbestemmelsene. Deler anses som mangelfulle når de er ubrukelige eller bruken av dem i vesentlig grad hindres på grunn av konstruksjonsfeil, dårlige materialer eller mangelfull utførelse. Deler anses ikke som mangelfulle hvis selgeren ikke er ansvarlig for mangelen, for eksempel hvis utenforliggende faktorer som eksosforhold, bakeriklima, problemer med deigmating, operatørsvikt og lignende ikke kan utelukkes. Selgerens produsentopplysninger utgjør ikke en avtale om varens kvalitet eller en garanti for en bestemt egenskap i henhold til garantiloven, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom kjøper og selger. Hvis den kjøpte varen har en mangel, er selger forpliktet til enten å avhjelpe mangelen eller levere en ny og mangelfri erstatning, etter selgers valg. Garantitiden for omlevering eller utbedring av mangelen er 12 måneder, men utløper ikke før utløpet av den opprinnelige garantitiden for kjøpsgjenstanden. Forutsatt at reklamasjonen er berettiget, er selgeren ansvarlig for de direkte kostnadene forbundet med reparasjon eller levering av reservedeler og kostnadene for tiltak som er nødvendige for etterfølgende oppfyllelse, inkludert frakt-, vei-, arbeids- og materialkostnader. Kjøperen er ansvarlig for de resterende kostnadene. Hvis den etterfølgende oppfyllelsen mislykkes, har kjøperen rett til å velge om han vil heve avtalen eller få avslag i kjøpesummen. Utskiftede deler blir selgerens eiendom. Ytterligere krav fra kjøperen, særlig krav om erstatning for skader som ikke er oppstått på selve kjøpsobjektet, er utelukket med mindre

a) skaden skyldes skade på liv, lemmer eller helse som skyldes en forsettlig eller uaktsom pliktforsømmelse fra selger, selgers juridiske representant eller selgers stedfortreder.

b) det dreier seg om andre skader som skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt pliktbrudd fra selger, selgers rettslige representant eller selgers medhjelpere.

Med unntak av tilfeller av forsett og grov uaktsomhet fra selgerens eier og ledelse, er selgerens ansvar ved klanderverdig brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser begrenset til kontraktstypiske, påregnelige skader. Endringer eller reparasjoner som er utført på feilaktig måte av kjøperen eller av tredjeparter uten forutgående samtykke fra selgeren, medfører at selgeren ikke har noe ansvar for følgene av dette. Reklamasjoner gir ikke kjøperen rett til å nekte rettidig betaling av den avtalte kjøpesummen. Hvis selgeren har garantert bestemte egenskaper eller avgitt garantiløfter, gir manglende oppfyllelse av sentrale kontraktsforpliktelser eller manglende oppfyllelse av sentrale garantiløfter kjøperen rett til å heve kontrakten, men ikke til erstatning. Bestemmelsene i den tyske produktansvarsloven berøres ikke av dette. I tillegg gjelder MIWEs garantivilkår; for MIWE-kjøleaggregater gjelder MIWEs kjøleanlegg for bakerier.

VII. Spesielle bestemmelser for bruktkjøp

Brukte enheter må hentes av kjøperen på stedet for egen regning. I motsatt fall gjelder punkt III. Risikoen går over på kjøperen når det meldes at varene er klare for avhenting. Brukte varer, også de som er funksjonstestet, selges med unntak av enhver garanti. Ethvert ansvar er utelukket for både åpenbare og skjulte feil, samt ethvert annet garantikrav, inkludert forpliktelser til å betale erstatning på grunn av feil og skader som følge av feil, som definert i avsnitt VI. Kjøperen har rett til å se og undersøke kjøpsobjektet før avtaleinngåelse. Selgeren gir 6 måneders garanti på brukte, fabrikkrenoverte MIWE-systemer. Disse systemene er også underlagt garantibestemmelsene i punkt VI og MIWEs garantibetingelser.

VIII. Konsesjoner og tillatelser

Byggetillatelser og andre lovpålagte tillatelser (inkludert private tillatelser) må innhentes direkte av byggherren. Dersom kjøperen avroper enhetene/godtar levering og påbegynnelse av montering, kan selgeren gå ut fra at kjøperen har innhentet alle nødvendige tillatelser og at vilkårene for levering og montering er oppfylt.

IX. Oppfyllelsessted, jurisdiksjon og andre bestemmelser

Oppfyllelsesstedet for levering og betaling er selgerens forretningskontor. Hvis kjøperen er en registrert næringsdrivende, er selgerens forretningskontor eneste verneting, men selgeren har rett til å reise søksmål ved domstolen på kjøperens forretningssted. Forbundsrepublikken Tysklands rett gjelder eksklusivt. FN-konvensjonen om internasjonale kjøpsavtaler kommer ikke til anvendelse. Kjøperen gir selgeren rett til å foreta eller la foreta video- eller fotoopptak av enhetene som er produsert av selgeren under eller etter levering eller installasjon, og til å bruke disse opptakene til reklameformål.

IX. Hvis noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene blir helt eller delvis ugyldige, skal de øvrige bestemmelsene ikke påvirkes.

Informasjon om personvern

Dette nettstedet bruker eksterne komponenter, for eksempel Google Analytics, som kan brukes til å samle inn data om din atferd. Informasjon om personvern