Sizin için bir ülke seçimi yaptık. Bu içeriği görmek için farklı bir ülke veya bölge seçin.
Turkey
Seçimi onaylayın
TR
Genel
Şartlar ve Koşullar

I. Teklif, Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmenin Amacı

Satıcının tüm niyet beyanları satıcı tarafından yazılı olarak belirtilmelidir. Satıcı, satın alma nesnesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, satıcı tarafından sağlanan teslimatlar ve hizmetler bağlantıya hazır olacaktır. Teslimat, alıcının adresine ücretsiz olarak yapılacaktır. Yedek parça siparişleri ve aksesuarlar için fiyatlar fabrika çıkışlı, ambalajsızdır. Alıcı, satış nesnesinin boşaltılmasından sorumludur. Alıcı, uygun bir temel inşa etmek ve elektrik, petrol / doğal gaz ve egzoz ve buhar emisyon bacaları için bağlantıları sağlamak gibi nesnenin kurulumu, bağlantısı ve işletimi ile ilgili tüm masraflardan sorumludur. Satış sözleşmesinde satıcının satış konusu nesnenin çalıştırılması ve oryantasyonunu üstlenmesinin öngörülmesi halinde, bu iş montajın hemen ardından gerçekleştirilmelidir. Alıcı, bu montaj işinin derhal gerçekleştirilebilmesini sağlamalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, koşullar cereyan ve dondan arındırılmış olmalı ve yeterli aydınlatma bulunmalıdır. Kullanılmış ekipman iade edilecekse, bunların tüm şebeke ve besleme hatlarıyla bağlantısı kesilmelidir. Gerekli kaldırma cihazları (kaldırma aracı, vinç) sahada mevcut olmalıdır.

II. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra, özellikle ücret anlaşmaları veya malzeme fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle maliyetler arttığında, fiyatlandırmayı buna göre ayarlama hakkını saklı tutar. Bunlar talep üzerine alıcı için belgelenecektir. Tüm fiyatlar ayrıca yasal KDV'ye tabidir. Satıcı çek veya kambiyo senedi kabul etmek zorunda değildir. Bunlar sadece şartlı ödeme olarak kabul edilecektir. Montajcılar ve temsilciler, satıcı tarafından açıkça talimat verilmedikçe ödeme tahsil etme yetkisine sahip değildir. Alıcı ödemede (veya kısmi ödemede) temerrüde düşerse, satıcı geçerli banka oranı üzerinden faiz uygulayabilir. Ödemede temerrüde düşülmesi veya kararlaştırılan ödeme koşullarının yerine getirilmemesi durumunda, satıcı ödeme koşullarını iptal edebilir ve sözleşmenin kalan ifasını reddedebilir. Alıcı, yalnızca karşı talebinin yasal olarak geçerli olması, itiraz edilmemesi veya satıcı tarafından kabul edilmesi halinde ödemeleri mahsup etme veya durdurma hakkına sahiptir. Alıcı tarafından finansman sağlanmasına ilişkin yazılı bir anlaşmanın sözleşmenin bir unsuru olması halinde, satıcı kendi kendini finanse etme hakkına sahiptir.

III. Teslimat Koşulları

Sevkiyata ve teslimata hazır üniteler, ilgili bildirimden itibaren 14 gün içinde alıcı tarafından teslim alınmalı/kabul edilmelidir. Alıcının talebi üzerine sevkiyatın gecikmesi halinde, alıcıdan, sevkiyata hazır olduğunun bildirilmesinden 1 ay sonra başlamak üzere, her ay için toplam fatura tutarının %0,5'inden az olmamak üzere depolama masrafları tahsil edilecektir. Uygun bir son tarih belirledikten sonra ve söz konusu son tarih geçtikten sonra, satıcı teslimat nesnesini başka bir yerde elden çıkarma ve uygun bir süre uzatımı ile alıcıya teslimatı üstlenme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, satıcı tarafından teslimat süresinin/teslimat son tarihinin yerine getirilmesi, alıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini varsayar. Satıcı kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir. Bu tür teslimatların masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe teslimat süreleri/teslimat son tarihleri bağlayıcı değildir. Teslimat süresi, tüm teknik ve ticari hususlar çözüldüğünde başlar. Satıcı, mücbir sebeplerden dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu, operasyonel arızaları, makine arızasını, satın alma nesnesinin tahrip edilmesini veya hasar görmesini içerir. Bu durumda satıcı, alıcının tazminat talebi olmaksızın sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshedebilir. Alıcı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse, örneğin vadesi gelen bir ödemeyi yapmazsa veya vadesi gelen bir ödemeyi kararlaştırıldığı şekilde yapmazsa, satıcı bunun düzeltilmesi için uygun bir son tarih belirler ve bu son tarihe uyulmazsa sözleşmeden çekilebilir. Alıcının sözleşmeyi yerine getirmeyi ciddi ve nihai olarak reddetmesi durumunda herhangi bir süreye gerek yoktur. Satıcının haklı bir nedenle sözleşmeden dönmesi halinde, alıcı yapılan tüm masrafları satıcıya tazmin etmek zorundadır. Satıcı, yapılan masrafları alıcı tarafından yapılan avans ödemelerinden mahsup etme hakkına sahiptir. Alıcı, uygun süre uzatımının sona ermesinden sonra kabul etmemeye devam ederse veya söz konusu süre sona ermeden önce kabul etmeyi reddettiğini açıkça beyan ederse, satıcı sözleşmeyi feshedebilir ve yapılan masraflar ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden kaynaklanan kar kaybı için tazminat olarak kararlaştırılan satın alma fiyatının% 20'si oranında sabit bir ücret talep edebilir. Buna ek olarak, satıcı daha yüksek zararları belgeleme ve uygulama hakkını, alıcı ise daha düşük zararları belgeleme ve uygulama hakkını saklı tutar.

IV. Risk Transferi

Risk, kısmi teslimat durumları ve satıcının nakliye ve kurulum gibi diğer hizmetlerin sorumluluğunu üstlendiği durumlar da dahil olmak üzere, en geç satın alma nesnesinin sevkiyatı ile alıcıya devredilir. Alıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sevkiyatın gecikmesi halinde, riskin alıcıya devri, siparişin sevkiyata hazır olduğu gün başlar. Satıcı, nakliye sırasındaki hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

V. Mülkiyetin Saklı Tutulması

Satıcı, satın alma sözleşmesinde öngörülen tüm ödemeler alınana kadar satın alma nesnesinin mülkiyetini elinde tutar. Alıcı, ödemenin tamamı yapılmadan önce satın alma nesnesini üçüncü bir tarafa devredemez. Bu yasağa uyulmaması halinde, alıcıya, teminat alacaklısına ve rehin alacaklısına karşı tüm talepler satıcıya devredilir. Alıcı, satın alınan malların işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın, malların alıcılara veya üçüncü şahıslara nihai fatura tutarı (KDV dahil) üzerinden satışından kaynaklanan talepleri satıcıya devretmiş olur. Mülkiyetin muhafaza edildiği süre boyunca, alıcı, satın alınan nesneyi uygun durumda tutacak ve gerekli onarımları yapmayı taahhüt edecektir. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere satın alma nesnesini riske karşı sigortalamakla yükümlüdür. Alıcının sözleşme şartlarını, özellikle de ödemenin geciktirilmesi ile ilgili olarak ihlal etmesi halinde, satıcı resmi bir uyarı yapıldıktan sonra malları iade etme hakkına sahiptir ve alıcının malları iade etmesi gerekir. Mülkiyetin muhafazasının uygulanması ve satın alma nesnesine satıcı tarafından el konulması, sözleşmeden cayma teşkil etmez. Sözleşmenin imzalanmasından sonra alıcının olumsuz bir mali durumda olduğu ortaya çıkarsa, satıcı teminat talep etmeye ve bu teminatın belirtilen süre içinde belgelenmemesi halinde sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

VI. Kusurlar, Garanti ve Sorumluluk

Alıcı tarafından yapılan kusur talepleri, Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 377. ve devamı maddelerinde öngörülen kusurları inceleme ve bildirme yükümlülüğünü, özellikle de bulunan kusurları gecikmeksizin satıcıya bildirmek suretiyle, usulüne uygun olarak yerine getirmiş olmasını gerektirir. Kusurlardan kaynaklanan zaman aşımı süresi yasal hükümlere uygun olacaktır. Parçalar, tasarım hatası, kötü malzeme veya kusurlu işçilik nedeniyle kullanılamaz hale geldiklerinde veya kullanımları önemli ölçüde engellendiğinde kusurlu kabul edilir. Satıcı kusurdan sorumlu değilse, örneğin egzoz koşulları, fırın iklimi, hamur besleme sorunları, operatör hatası ve benzeri gibi dış faktörler göz ardı edilemiyorsa, parçalar kusurlu kabul edilmez. Satıcının üretici verileri, alıcı ve satıcı tarafından yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, malların kalitesine ilişkin bir anlaşma veya garanti yasası kapsamında tanımlanan belirli bir özelliğe ilişkin bir garanti teşkil etmez. Satın alınan üründe bir kusur olması halinde, satıcının takdirine bağlı olarak, satıcı ya söz konusu kusuru gidermekle ya da yeni ve kusurlu olmayan bir yedek parça teslim etmekle yükümlüdür. Değiştirilen parça veya kusurun onarımı için garanti süresi 12 aydır, ancak satın alınan nesnenin orijinal garanti süresinin sona erme tarihinden önce sona ermeyecektir. Şikayetin haklı olması koşuluyla, satıcı onarım veya yedek parçaların teslimatı ile ilgili doğrudan maliyetlerden ve nakliye, yol, iş ve malzeme maliyetleri de dahil olmak üzere daha sonra yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin maliyetinden sorumludur. Geri kalan masraflardan alıcı sorumludur. Sonraki ifa başarısız olursa, alıcı sözleşmeden çekilme veya satın alma fiyatından indirim alma konusunda seçim yapma yetkisine sahiptir. Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçecektir. Alıcının diğer talepleri, özellikle de asıl satın alma nesnesinde ortaya çıkmayan zararlar için tazminat talepleri, aşağıdaki durumlar haricinde hariç tutulur

a) Zararlar, satıcının, satıcının yasal temsilcisinin veya satıcının vekillerinin kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde görevlerini ihlal etmelerinden kaynaklanan yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmalarından kaynaklanır.

b) Satıcı, satıcının yasal temsilcisi veya satıcının vekilleri tarafından kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu görevin ihlal edilmesinden kaynaklanan diğer zararlardır.

Satıcının sahibi ve yönetiminin kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, temel sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu bir şekilde ihlali durumunda, satıcının sorumluluğu tipik sözleşmeye dayalı, öngörülebilir zararla sınırlı olacaktır. Satıcının önceden izni olmaksızın alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz bir şekilde yapılan değişiklikler veya onarımlar, ortaya çıkan sonuçlar için herhangi bir sorumluluğu geçersiz kılacaktır. Kusur bildirimleri, alıcıya kararlaştırılan satın alma fiyatının zamanında ödenmesini reddetme hakkı vermez. Satıcı belirli özellikleri garanti etmişse veya garanti taahhütlerinde bulunmuşsa, sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya temel garanti taahhütlerinin yerine getirilmemesi, alıcıya zararların tazmini için değil, sözleşmeden cayma hakkı verir. Alman Ürün Sorumluluğu Yasası hükümleri bundan etkilenmez. MIWE garanti koşulları da geçerlidir; MIWE soğutma üniteleri için MIWE fırın soğutma sistemleri koşulları geçerlidir.

VII. Kullanılmış Alımlar için Özel Hükümler

Kullanılmış üniteler alıcı tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere yerinde toplanmalıdır. Aksi takdirde Bölüm III geçerlidir. Malların teslim alınmaya hazır olduğuna dair bildirim yapıldığında risk alıcıya geçer. Kullanılmış mallar, işlevsellik açısından test edilmiş olanlar da dahil olmak üzere, her türlü garanti hariç tutularak satılır. Hem açık hem de gizli kusurlar için, Bölüm VI'da tanımlandığı gibi kusurlardan kaynaklanan hasarların ödenmesine ilişkin yükümlülükler ve kusurlardan kaynaklanan hasarlar da dahil olmak üzere diğer tüm garanti talepleri gibi tüm sorumluluklar hariç tutulur. Alıcı, sözleşmenin imzalanmasından önce satın alma nesnesini görme ve inceleme hakkına sahiptir. Satıcı, kullanılmış, fabrikada yenilenmiş MIWE sistemleri için 6 aylık bir garanti sağlar. Bu sistemler de Bölüm VI kapsamındaki garanti hükümlerine ve MIWE garanti koşullarına tabidir.

VIII. Lisanslar ve İzinler

İnşaat izinleri ve yasal olarak gerekli diğer izinler (özel izinler dahil) doğrudan inşaatçı tarafından alınmalıdır. Alıcı birimleri çağırırsa/teslimatı ve montajın başlamasını kabul ederse, satıcı alıcının gerekli tüm izinleri aldığını ve teslimat ve montaj koşullarının yerine getirildiğini varsayabilir.

IX. İfa Yeri, Yargı Yetkisi, Diğer Hükümler

Teslim ve ödeme için ifa yeri satıcının kayıtlı ofisidir. Alıcı kayıtlı bir tacirse, satıcının iş merkezi tek yargı yeridir; ancak satıcı, alıcının iş yerindeki mahkemede dava açma hakkına sahiptir. Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları münhasıran uygulanır. Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır. Alıcı, satıcıya, teslimat veya kurulum sırasında veya sonrasında satıcı tarafından üretilen birimlerin video veya fotoğraf kayıtlarını yapma veya yaptırma ve bu kayıtları reklam amaçlı kullanma hakkını verir.

IX. Bu Genel Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz olması halinde, kalan hükümler bundan etkilenmeyecektir.

Gizlilik bilgileri

Bu web sitesi, davranışlarınız hakkında veri toplamak için kullanılabilecek Google Analytics gibi harici bileşenler kullanır. Gizlilik bilgileri