Atrinkome jums šalį. Norėdami pamatyti šį turinį, pasirinkite kitą šalį arba regioną.
Lithuania
Patvirtinkite pasirinkimą
LT
Bendra
Taisyklės ir sąlygos

I. Pasiūlymas, sutarties sudarymas, sutarties objektas

Visus pardavėjo ketinimų pareiškimus pardavėjas turi pateikti raštu. Pardavėjas pasilieka teisę imtis pirkimo objekto pakeitimų. Jei sutartyje nenurodyta kitaip, pardavėjo tiekiami produktai ir teikiamos paslaugos turi būti paruošti prijungimui. Prekės pristatomos nemokamai pirkėjo adresu. Pakaitinių dalių užsakymų ir priedų kainos nurodytos iš gamyklos, nesupakuotos. Pirkėjas yra atsakingas už pardavimo objekto iškrovimą. Pirkėjas atsako už visas išlaidas, susijusias su objekto įrengimu, prijungimu ir eksploatavimu, pavyzdžiui, tinkamo pamato įrengimą, elektros, naftos ir (arba) gamtinių dujų, išmetamųjų dujų ir garų išmetimo kaminų prijungimo užtikrinimą. Jei pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta, kad pardavėjas turi atlikti pirkimo-pardavimo objekto paleidimo ir orientavimo darbus, šie darbai atliekami iš karto po sumontavimo. Pirkėjas turi užtikrinti, kad šiuos montavimo darbus būtų galima atlikti nedelsiant. Be kita ko, turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad nebūtų skersvėjų ir šalčio, taip pat turi būti tinkamas apšvietimas. Grąžinant naudotą įrangą, ji turi būti atjungta nuo visų komunalinių ir tiekimo linijų. Įmonėje turi būti reikalingi kėlimo įrenginiai (keltuvas, kranas).

II. Kainos ir mokėjimo sąlygos

Pardavėjas pasilieka teisę atitinkamai pakoreguoti kainas, jei po sutarties sudarymo padidėja išlaidos, ypač dėl susitarimų dėl darbo užmokesčio ar medžiagų kainų pokyčių. Pirkėjui paprašius tai bus įforminta dokumentais. Visoms kainoms papildomai taikomas teisės aktais nustatytas PVM. Pardavėjas neprivalo priimti čekių ar vekselių. Jie priimami tik kaip sąlyginis mokėjimas. Montuotojai ir atstovai neturi teisės rinkti mokėjimų, išskyrus atvejus, kai pardavėjas duoda aiškius nurodymus. Jei pirkėjas nevykdo mokėjimo (arba dalinio mokėjimo), pardavėjas gali paskaičiuoti palūkanas pagal galiojančią banko palūkanų normą. Neįvykdžius mokėjimo arba kai nesilaikoma sutartų mokėjimo sąlygų, pardavėjas gali atšaukti mokėjimo sąlygas ir atsisakyti toliau vykdyti sutartį. Pirkėjas turi teisę į mokėjimų įskaitymą ar sulaikymą tik tuo atveju, jei jo priešpriešinis reikalavimas yra teisiškai galiojantis, neginčijamas arba pardavėjo pripažintas. Jei rašytinis pirkėjo susitarimas dėl finansavimo yra sutarties sudedamoji dalis, pardavėjas turi teisę į savarankišką finansavimą.

III. Pristatymo sąlygos

Siuntimui ir pristatymui paruoštus vienetus pirkėjas turi perimti ir (arba) priimti per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo. Jei pirkėjo prašymu išsiuntimas atidedamas, pirkėjui bus skaičiuojamos saugojimo išlaidos, kurių suma yra ne mažesnė kaip 0,5 % visos sąskaitos faktūros sumos per mėnesį, pradedant nuo 1 mėnesio po pranešimo apie pasirengimą išsiuntimui. Nustačius atitinkamą terminą ir jam pasibaigus, pardavėjas turi teisę disponuoti pristatymo objektu kitur ir įsipareigoti pristatyti jį pirkėjui, atitinkamai pratęsdamas terminą. Be to, pardavėjui įvykdžius pristatymo terminą / pristatymo terminą, preziumuojama, kad pirkėjas įvykdė sutartinius įsipareigojimus. Pardavėjas turi teisę atlikti dalinius pristatymus. Tokių pristatymų išlaidas padengia pirkėjas. Pristatymo laikotarpiai ir (arba) pristatymo terminai nėra privalomi, nebent sutartyje nurodyta kitaip. Pristatymo laikotarpis prasideda, kai išsprendžiami visi techniniai ir verslo aspektai. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl force majeure aplinkybių. Tai apima veiklos sutrikimus, mašinų gedimus, pirkimo objekto sunaikinimą ar sugadinimą. Tokiu atveju pardavėjas gali visiškai ar iš dalies nutraukti sutartį, nereikalaudamas iš pirkėjo kompensacijos. Jei pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, neatlieka tinkamo mokėjimo arba neatlieka sutarto mokėjimo, pardavėjas nustato atitinkamą terminą tokiems trūkumams ištaisyti, o jei šio termino nesilaikoma, gali nutraukti sutartį. Termino nereikalaujama, jei pirkėjas rimtai ir galutinai atsisakė vykdyti sutartį. Jei pardavėjas nutraukia sutartį dėl pateisinamos priežasties, pirkėjas privalo atlyginti pardavėjui visas patirtas išlaidas. Pardavėjas turi teisę kompensuoti visas patirtas išlaidas iš pirkėjo sumokėto avanso. Jei pirkėjas ir toliau atsisako priimti prekę pasibaigus atitinkamam termino pratęsimui arba aiškiai pareiškia, kad atsisako priimti prekę iki minėto termino pabaigos, pardavėjas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti fiksuotą 20 % sutartos pirkimo kainos mokestį kaip kompensaciją už patirtas išlaidas ir negautą pelną dėl sutarties sąlygų nevykdymo. Be to, pardavėjas pasilieka teisę dokumentais įrodyti ir išieškoti didesnius nuostolius, o pirkėjas pasilieka teisę dokumentais įrodyti ir išieškoti mažesnius nuostolius.

IV. Rizikos perdavimas

Rizika pirkėjui pereina ne vėliau kaip išsiuntus pirkimo objektą, įskaitant dalinio pristatymo atvejus ir atvejus, kai pardavėjas prisiėmė atsakomybę už kitas paslaugas, pavyzdžiui, siuntimo ir montavimo. Jei siuntimas vėluoja dėl pirkėjo kaltės, rizika pirkėjui pereina nuo tos dienos, kai užsakymas yra paruoštas išsiuntimui. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už transportavimo metu padarytą žalą.

V. Nuosavybės teisių rezervavimas

Pardavėjas išlaiko nuosavybės teisę į pirkimo objektą tol, kol negauna visų pirkimo sutartyje numatytų mokėjimų. Pirkėjas negali perleisti pirkimo objekto trečiajai šaliai, kol nėra atliktas visas mokėjimas. Jei šio draudimo nesilaikoma, visi reikalavimai pirkėjui, užtikrintam kreditoriui ir įkaito davėjui pereina pardavėjui. Pirkėjas jau dabar perleidžia pardavėjui reikalavimus, kylančius iš tolesnio prekių pardavimo pirkėjams ar trečiosioms šalims galutine sąskaitoje faktūroje nurodyta suma (įskaitant PVM), neatsižvelgiant į tai, ar įsigytos prekės buvo perparduotos be perdirbimo, ar po jo. Nuosavybės teisės išlaikymo laikotarpiu pirkėjas privalo išlaikyti pirkimo objektą tinkamos būklės ir įsipareigoja atlikti visus būtinus remonto darbus. Pirkėjas atsako už pirkimo objekto draudimą nuo rizikos savo sąskaita. Jei pirkėjas pažeidžia sutarties sąlygas, ypač susijusias su mokėjimo vėlavimu, pardavėjas turi teisę grąžinti prekes po oficialaus įspėjimo, o pirkėjas privalo grąžinti prekes. Pardavėjo nuosavybės teisės išlaikymas ir pirkimo objekto konfiskavimas nelaikomas sutarties atsisakymu. Jei po sutarties sudarymo paaiškėja, kad pirkėjo finansinė padėtis yra nepalanki, pardavėjas turi teisę pareikalauti užstato ir nutraukti sutartį, jei per nustatytą terminą šis užstatas nepateikiamas dokumentais.

VI. Defektai, garantija ir atsakomybė

Pirkėjui pareiškiant pretenzijas dėl defektų būtina, kad jis tinkamai įvykdytų savo pareigą patikrinti ir pranešti apie defektus, kaip numatyta Vokietijos komercinio kodekso (HGB) 377 ir tolesniuose straipsniuose, visų pirma nedelsiant pranešti pardavėjui apie visus nustatytus defektus. Dėl defektų atsirandantis senaties terminas turi atitikti įstatymines nuostatas. Dalys laikomos nekokybiškomis, kai jų negalima naudoti arba kai jų naudojimas yra labai apsunkintas dėl konstrukcinės klaidos, nekokybiškų medžiagų arba nekokybiško pagaminimo. Dalys nelaikomos nekokybiškomis, jei pardavėjas nėra atsakingas už defektą, pavyzdžiui, jei negalima atmesti išorinių veiksnių, tokių kaip išmetamųjų dujų sąlygos, kepyklos klimatas, tešlos padavimo problemos, operatoriaus klaida ir panašiai. Pardavėjo pateikti gamintojo duomenys nėra susitarimas dėl prekių kokybės ar tam tikros savybės garantija, kaip apibrėžta pagal garantijų įstatymą, nebent dėl to aiškiai raštu susitarė pirkėjas ir pardavėjas. Jei įsigyta prekė turi defektų, pardavėjas privalo savo nuožiūra pašalinti minėtą defektą arba pristatyti naują ir defektų neturintį pakaitinį daiktą. Garantijos terminas keičiamajai daliai arba defekto pašalinimui yra 12 mėnesių, tačiau jis negali baigtis anksčiau, nei baigiasi pradinis pirkimo objekto garantijos terminas. Jei skundas pagrįstas, pardavėjas atsako už tiesiogines išlaidas, susijusias su remontu ar atsarginių dalių pristatymu, ir už priemones, reikalingas vėlesniam įvykdymui, įskaitant siuntimo, kelių, darbų ir medžiagų išlaidas. Už likusias išlaidas atsako pirkėjas. Jei vėlesnis įvykdymas nepavyksta, pirkėjas turi teisę pasirinkti, ar atsisakyti sutarties, ar gauti pirkimo kainos sumažinimą. Pakeistos dalys tampa pardavėjo nuosavybe. Kitos pirkėjo pretenzijos, ypač pretenzijos atlyginti žalą, kuri atsirado ne dėl faktinio pirkimo objekto, yra atmestinos, išskyrus atvejus, kai

a) žala atsiranda dėl gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimo, kurį sukėlė pardavėjo, pardavėjo teisinio atstovo ar pardavėjo įgaliotųjų atstovų tyčinis ar neatsargus pareigų pažeidimas.

b) tai kiti nuostoliai, atsiradę dėl pardavėjo, pardavėjo teisinio atstovo ar pardavėjo įgaliotinių tyčinio ar didelio aplaidumo pareigų pažeidimo.

Išskyrus atvejus, kai pardavėjo savininkas ir vadovybė elgiasi tyčia arba dėl didelio neatsargumo, pardavėjo atsakomybė už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą yra ribojama tipine sutartyje numatyta, numanoma žala. Pirkėjo ar trečiųjų šalių netinkamai atlikti pakeitimai ar remontas be išankstinio pardavėjo sutikimo panaikina bet kokią atsakomybę už atsiradusias pasekmes. Pranešimai apie defektus nesuteikia pirkėjui teisės atsisakyti laiku sumokėti sutartą pirkimo kainą. Jei pardavėjas užtikrino konkrečias savybes arba davė garantinius įsipareigojimus, pagrindinių sutartinių įsipareigojimų nevykdymas arba pagrindinių garantinių įsipareigojimų nevykdymas suteikia pirkėjui teisę atsisakyti sutarties, bet ne teisę į nuostolių atlyginimą. Tai neturi įtakos Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymo nuostatoms. Taip pat taikomos MIWE garantijos sąlygos; MIWE kepyklų šaldymo sistemoms taikomos MIWE šaldymo įrenginių sąlygos.

VII. Specialiosios nuostatos dėl naudotų pirkimų

Naudotus įrenginius pirkėjas turi pasiimti vietoje savo sąskaita. Kitais atvejais taikomas III skirsnis. Rizika pereina pirkėjui, kai pranešama, kad prekės paruoštos atsiimti. Naudotos prekės, įskaitant tas, kurių funkcionalumas buvo patikrintas, parduodamos be jokių garantijų. Bet kokia atsakomybė tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus defektus, kaip ir bet kokie kiti garantiniai reikalavimai, įskaitant įsipareigojimus sumokėti dėl defektų atsiradusią žalą ir dėl defektų atsiradusius nuostolius, kaip apibrėžta VI skyriuje, netaikoma. Pirkėjas turi teisę apžiūrėti ir patikrinti pirkimo objektą prieš sudarant sutartį. Pardavėjas suteikia 6 mėnesių garantiją naudotoms, gamykloje restauruotoms MIWE sistemoms. Šioms sistemoms taip pat taikomos garantijos nuostatos pagal VI skirsnį ir MIWE garantijos sąlygos.

VIII. Licencijos ir leidimai

Statybos leidimus ir kitus teisės aktais reikalaujamus leidimus (įskaitant privačius leidimus) turi gauti tiesiogiai statytojas. Jei pirkėjas išsikviečia vienetus / sutinka, kad jie būtų pristatyti ir pradėti montuoti, pardavėjas gali manyti, kad pirkėjas gavo visus reikiamus leidimus ir kad buvo įvykdytos pristatymo ir montavimo sąlygos.

IX. Vykdymo vieta, jurisdikcija, kitos nuostatos

Pristatymo ir apmokėjimo vykdymo vieta yra pardavėjo registruota buveinė. Jei pirkėjas yra registruotas prekybininkas, vienintelė jurisdikcijos vieta yra pardavėjo verslo buveinė, tačiau pardavėjas turi teisę pareikšti ieškinį pirkėjo verslo vietos teisme. Taikoma tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma. Pirkėjas suteikia pardavėjui teisę daryti ar užsakyti pardavėjo pagamintų įrenginių vaizdo ar fotoįrašus pristatymo ar montavimo metu ar po jo ir naudoti šiuos įrašus reklamos tikslais.

IX. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia, likusioms nuostatoms tai neturi įtakos.

Informacija apie privatumą

Šioje svetainėje naudojami išoriniai komponentai, pavyzdžiui, "Google Analytics", kurie gali būti naudojami duomenims apie jūsų elgesį rinkti. Privatumo informacija