Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
Všeobecné
Podmienky a pravidlá

I. Ponuka, uzavretie zmluvy, predmet zmluvy

Všetky vyhlásenia o úmysle predávajúceho musia byť predávajúcim vyhotovené písomne. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny predmetu kúpy. Ak nie je v zmluve uvedené inak, predmety dodávky a služby poskytované predávajúcim musia byť pripravené na pripojenie. Dodávka sa uskutoční bezplatne na adresu kupujúceho. Ceny za objednávky náhradných dielov a príslušenstva sú uvedené z výroby, bez balenia. Za vyloženie predmetu predaja zodpovedá kupujúci. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s inštaláciou, pripojením a prevádzkou predmetu, ako je vybudovanie vhodného základu a zabezpečenie prípojky na elektrinu, olej/zemný plyn a komína na odvod spalín a výparov. Ak je v kúpnej zmluve uvedené, že predávajúci musí vykonať uvedenie do prevádzky a zameranie predmetu predaja, tieto práce sa vykonajú bezprostredne po montáži. Kupujúci musí zabezpečiť, aby sa tieto montážne práce mohli vykonať bezodkladne. Okrem iného musia byť vytvorené podmienky bez prievanu a mrazu a musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie. Ak sa majú použité zariadenia vrátiť, musia byť tieto odpojené od všetkých inžinierskych sietí a prívodov. Na mieste musia byť k dispozícii potrebné zdvíhacie zariadenia (zdvíhacie vozidlo, žeriav).

II. Ceny a platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo primerane upraviť ceny v prípade, že sa po uzavretí zmluvy zvýšia náklady, najmä v dôsledku mzdových dohôd alebo zmien cien materiálov. Tieto zmeny budú kupujúcemu na požiadanie zdokumentované. Všetky ceny navyše podliehajú zákonnej DPH. Predávajúci nie je povinný prijímať šeky alebo zmenky. Tieto sa akceptujú len ako podmienená platba. Montážne firmy a zástupcovia nie sú oprávnení vyberať platby, pokiaľ k tomu nedostanú výslovný pokyn od predávajúceho. Ak kupujúci mešká s platbou (alebo s čiastočnou platbou), predávajúci môže vyčísliť úrok podľa platnej bankovej sadzby. V prípade omeškania s platbou alebo pri nesplnení dohodnutých platobných podmienok môže predávajúci zrušiť platobné podmienky a odmietnuť zvyšné plnenie zmluvy. Kupujúci má nárok na započítanie alebo zadržanie platieb len vtedy, ak je jeho protipohľadávka právne platná, nesporná alebo uznaná predávajúcim. Ak je zmluvnou súčasťou zmluvy písomná dohoda o financovaní zo strany kupujúceho, predávajúci má právo na samofinancovanie.

III. Dodacie podmienky

Jednotky pripravené na odoslanie a dodanie musí kupujúci prevziať/akceptovať do 14 dní od príslušného oznámenia. Ak sa expedícia na žiadosť kupujúceho oneskorí, budú kupujúcemu vyčíslené náklady na skladovanie vo výške najmenej 0,5 % z celkovej fakturovanej sumy za mesiac, počnúc 1 mesiacom po oznámení o pripravenosti na expedíciu. Po stanovení primeranej lehoty a po uplynutí uvedenej lehoty je predávajúci oprávnený disponovať s predmetom dodávky inde a zaviazať sa na dodanie kupujúcemu s primeraným predĺžením lehoty. Okrem toho splnenie dodacej lehoty/termínu dodania zo strany predávajúceho predpokladá, že kupujúci splnil zmluvné záväzky. Predávajúci je oprávnený realizovať čiastkové dodávky. Náklady na takéto dodávky znáša kupujúci. Dodacie lehoty/dodacie termíny nie sú záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Dodacia lehota začína plynúť po vyriešení všetkých technických a obchodných aspektov. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vyššiu moc. To zahŕňa prevádzkové poruchy, poruchy strojov, zničenie alebo poškodenie predmetu kúpy. V takom prípade môže predávajúci odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne bez nároku na náhradu škody zo strany kupujúceho. Ak kupujúci nesplní svoje zmluvné povinnosti, napríklad nezaplatí riadnu platbu alebo nezaplatí riadnu platbu podľa dohody, predávajúci stanoví primeranú lehotu na nápravu a v prípade nedodržania tejto lehoty môže od zmluvy odstúpiť. Lehota sa nevyžaduje, ak kupujúci vážne a definitívne odmietol plniť zmluvu. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy z oprávneného dôvodu, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky vzniknuté náklady. Predávajúci je oprávnený započítať si vzniknuté výdavky z preddavkov, ktoré zaplatil kupujúci. Ak kupujúci aj po uplynutí príslušnej predĺženej lehoty naďalej odmieta prevziať tovar alebo výslovne vyhlási, že odmieta prevziať tovar pred uvedeným uplynutím lehoty, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy a požadovať paušálny poplatok vo výške 20 % z dohodnutej kúpnej ceny ako náhradu vzniknutých nákladov a ušlého zisku v dôsledku nesplnenia podmienok zmluvy. Okrem toho si predávajúci vyhradzuje právo zdokumentovať a vymáhať vyššiu náhradu škody a kupujúci si vyhradzuje právo zdokumentovať a vymáhať nižšiu náhradu škody.

IV. Prenos rizika

Riziko prechádza na kupujúceho najneskôr s odoslaním predmetu kúpy, vrátane prípadov čiastočného dodania a prípadov, keď predávajúci prevzal zodpovednosť za iné služby, napríklad za prepravu a inštaláciu. Ak sa odoslanie oneskorí z dôvodov na strane kupujúceho, riziko prechádza na kupujúceho dňom, keď je objednávka pripravená na odoslanie. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy.

V. Výhrada vlastníctva

Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo k predmetu kúpy až do prijatia všetkých platieb stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci nesmie previesť predmet kúpy na tretiu osobu pred úplným zaplatením. Ak sa tento zákaz nedodrží, všetky nároky voči kupujúcemu, zabezpečeným veriteľom a záložným veriteľom prechádzajú na predávajúceho. Kupujúci týmto už prevádza na predávajúceho pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru kupujúcim alebo tretím osobám v konečnej fakturovanej výške (vrátane DPH), a to bez ohľadu na to, či bol zakúpený tovar ďalej predaný bez spracovania alebo po spracovaní. Počas doby výhrady vlastníckeho práva je kupujúci povinný udržiavať predmet kúpy v riadnom stave a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opravy. Kupujúci zodpovedá za poistenie predmetu kúpy proti riziku na svoje náklady. Ak kupujúci poruší zmluvné podmienky, najmä pokiaľ ide o omeškanie s platbou, predávajúci má po formálnom upozornení nárok na vrátenie tovaru a kupujúci je povinný tovar vrátiť. Uplatnenie výhrady vlastníctva a zabavenie predmetu kúpy predávajúcim nepredstavuje odstúpenie od zmluvy. Ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že kupujúci je v nepriaznivej finančnej situácii, predávajúci je oprávnený požadovať zábezpeku a odstúpiť od zmluvy, ak táto zábezpeka nie je v stanovenej lehote doložená.

VI. Vady, záruka a zodpovednosť

Nároky z vád zo strany kupujúceho vyžadujú, aby si kupujúci riadne splnil svoju povinnosť skontrolovať a oznámiť vady v zmysle § 377 a nasl. Obchodného zákonníka (HGB), najmä tým, že zistené vady bezodkladne oznámi predávajúcemu. Premlčacia lehota vyplývajúca z vád je v súlade so zákonnými ustanoveniami. Diely sa považujú za chybné, ak sú nepoužiteľné alebo ich použitie je výrazne sťažené konštrukčnou chybou, nekvalitným materiálom alebo chybným spracovaním. Diely sa nepovažujú za chybné, ak za chybu nezodpovedá predávajúci, napríklad ak nemožno vylúčiť vonkajšie faktory, ako sú podmienky výfukových plynov, klíma v pekárni, problémy s podávaním cesta, zlyhanie obsluhy a podobne. Údaje výrobcu predávajúceho nepredstavujú dohodu o kvalite tovaru ani záruku na určitú vlastnosť v zmysle zákona o záruke, pokiaľ sa na tom kupujúci a predávajúci výslovne písomne nedohodli. Ak má zakúpená vec vadu, predávajúci je povinný uvedenú vadu buď odstrániť, alebo dodať novú a bezchybnú náhradu podľa uváženia predávajúceho. Záručná lehota na výmenu súčiastky alebo odstránenie vady je 12 mesiacov, nesmie však uplynúť skôr ako v deň uplynutia pôvodnej záručnej lehoty na predmet kúpy. Za predpokladu, že reklamácia je oprávnená, predávajúci znáša priame náklady spojené s opravou alebo dodaním náhradného dielu a náklady na opatrenia potrebné na následné plnenie vrátane nákladov na dopravu, cestu, prácu a materiál. Ostatné náklady znáša kupujúci. Ak sa následné plnenie nepodarí, kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, či odstúpi od zmluvy alebo dosiahne zníženie kúpnej ceny. Vymenené diely sa stávajú majetkom predávajúceho. Ďalšie nároky kupujúceho, najmä nároky na náhradu škody, ktorá nevznikla na vlastnom predmete kúpy, sú vylúčené, pokiaľ

a) škoda vznikla v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo ujmy na zdraví, ktorá bola spôsobená úmyselným alebo nedbanlivostným porušením povinnosti zo strany predávajúceho, zákonného zástupcu predávajúceho alebo zástupcov predávajúceho.

b) ide o iné škody, ktoré vznikli v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností zo strany predávajúceho, jeho právneho zástupcu alebo zástupcov predávajúceho.

S výnimkou prípadov úmyslu a hrubej nedbanlivosti zo strany majiteľa a vedenia predávajúceho, v prípade zavineného porušenia základných zmluvných povinností, je zodpovednosť predávajúceho obmedzená na typickú zmluvnú, predvídateľnú škodu. Úpravy alebo opravy vykonané kupujúcim alebo tretími osobami bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho majú za následok zrušenie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté dôsledky. Oznámenie o vadách neoprávňuje kupujúceho odmietnuť včasné zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny. Ak predávajúci zabezpečil určité vlastnosti alebo poskytol záručné záväzky, nesplnenie kľúčových zmluvných povinností alebo nesplnenie kľúčových záručných záväzkov oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, nie na náhradu škody. Ustanovenia nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku tým nie sú dotknuté. Platia tiež záručné podmienky spoločnosti MIWE; pre chladiace jednotky MIWE platia podmienky pre chladiace systémy pre pekárne MIWE.

VII. Osobitné ustanovenia pre nákup použitého tovaru

Použité jednotky si musí kupujúci vyzdvihnúť na mieste na vlastné náklady. V opačnom prípade platí oddiel III. Prechod rizika prechádza na kupujúceho v okamihu oznámenia, že tovar je pripravený na prevzatie. Použitý tovar vrátane tovaru, ktorý bol testovaný na funkčnosť, sa predáva s vylúčením akejkoľvek záruky. Vylúčená je akákoľvek zodpovednosť za zjavné aj skryté vady, ako aj akékoľvek iné nároky zo záruky, vrátane záväzkov na úhradu škôd spôsobených vadami a škôd vyplývajúcich z vád, ako sú definované v oddiele VI. Kupujúci je oprávnený si predmet kúpy pred uzavretím zmluvy prezrieť a skontrolovať. Predávajúci poskytuje na použité, továrensky renovované systémy MIWE záruku 6 mesiacov. Aj na tieto systémy sa vzťahujú záručné ustanovenia podľa oddielu VI a záručné podmienky MIWE.

VIII. Licencie a povolenia

Stavebné povolenia a iné zákonom požadované povolenia (vrátane súkromných povolení) musí získať priamo stavebník. Ak kupujúci vyzve k dodaniu jednotiek/súhlasí s ich dodaním a začatím montáže, predávajúci môže predpokladať, že kupujúci získal všetky potrebné povolenia a že boli splnené podmienky na dodanie a montáž.

IX. Miesto plnenia, súdna právomoc, ostatné ustanovenia

Miestom plnenia pri dodaní a platbe je sídlo predávajúceho. Ak je kupujúci registrovaným živnostníkom, jediným miestom príslušnosti je obchodné sídlo predávajúceho; predávajúci je však oprávnený podať žalobu na súd v mieste podnikania kupujúceho. Uplatňuje sa výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu právo vyhotoviť alebo zadať vyhotovenie videozáznamov alebo fotografií jednotiek vyhotovených predávajúcim počas dodávky alebo inštalácie alebo po nej a použiť tieto záznamy na reklamné účely.

IX. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok stanú úplne alebo čiastočne neplatnými, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté.

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov