We hebben een landselectie voor je gemaakt. Selecteer een ander land of een andere regio om deze inhoud te zien.
Netherlands
Selectie bevestigen
NL
Algemeen
Algemene voorwaarden

I. Aanbod, totstandkoming van het contract, voorwerp van het contract

Alle intentieverklaringen van de verkoper moeten schriftelijk door de verkoper worden vastgelegd. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp van aankoop. Tenzij anders vermeld in het contract, moeten de door de verkoper geleverde goederen en diensten klaar zijn voor aansluiting. De levering gebeurt gratis op het adres van de koper. De prijzen voor bestellingen van vervangingsonderdelen en accessoires gelden af fabriek, onverpakt. De koper is verantwoordelijk voor het lossen van het voorwerp van de verkoop. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de installatie, aansluiting en het gebruik van het object, zoals het bouwen van een geschikte fundering en het zorgen voor aansluitingen voor elektriciteit, olie/aardgas en uitlaatgas- en dampuitlaatgassen. Als het verkoopcontract bepaalt dat de verkoper de inbedrijfstelling en een oriëntatie voor het te verkopen object moet uitvoeren, moeten deze werkzaamheden onmiddellijk na de montage worden uitgevoerd. De koper moet ervoor zorgen dat deze montagewerkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. De omstandigheden moeten onder andere tocht- en vorstvrij zijn en er moet voldoende verlichting zijn. Wanneer gebruikte apparatuur wordt geretourneerd, moet deze worden losgekoppeld van alle nuts- en toevoerleidingen. De benodigde hijsmiddelen (heftruck, kraan) moeten ter plaatse beschikbaar zijn.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen wanneer de kosten stijgen na het sluiten van het contract, met name als gevolg van loonafspraken of wijzigingen in materiaalprijzen. Deze worden op verzoek voor de koper gedocumenteerd. Alle prijzen zijn bovendien onderworpen aan de wettelijke btw. De verkoper is niet verplicht om cheques of wissels te accepteren. Deze worden alleen geaccepteerd als voorwaardelijke betaling. Assembleurs en vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om betalingen te innen, tenzij de verkoper hiertoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven. Indien de koper met (gedeeltelijke) betaling in gebreke blijft, kan de verkoper rente in rekening brengen tegen de geldende bankrente. In geval van betalingsverzuim of wanneer niet wordt voldaan aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden, kan de verkoper de betalingsvoorwaarden herroepen en de resterende uitvoering van het contract weigeren. De koper heeft alleen recht op verrekening of inhouding van betalingen als zijn tegenvordering rechtsgeldig, onbetwist of erkend is door de verkoper. Als een schriftelijke overeenkomst over financiering door de koper een contractueel element van het contract is, heeft de verkoper recht op zelffinanciering.

III. Leveringsvoorwaarden

Eenheden die klaar zijn voor verzending en levering moeten door de koper worden overgenomen/geaccepteerd binnen 14 dagen na overeenkomstige kennisgeving. Indien de verzending op verzoek van de koper wordt vertraagd, worden aan de koper opslagkosten in rekening gebracht voor een bedrag van ten minste 0,5% van het totale factuurbedrag per maand, te beginnen 1 maand na kennisgeving van verzendgereedheid. Na het stellen van een passende termijn en het verstrijken van deze termijn heeft de verkoper het recht om elders over het voorwerp van de levering te beschikken en de levering aan de koper met een passende verlenging van de termijn uit te voeren. Bovendien veronderstelt de vervulling van de leveringstermijn/leveringstermijn door de verkoper dat de koper zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. De verkoper heeft het recht om deelleveringen uit te voeren. De koper draagt de kosten voor dergelijke leveringen. Levertijden/leveringstermijnen zijn niet bindend tenzij anders vermeld in het contract. De leveringstermijn begint wanneer alle technische en zakelijke aspecten zijn opgelost. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overmacht. Dit omvat bedrijfsstoringen, machinebreuk, vernietiging of beschadiging van het voorwerp van aankoop. In dit geval kan de verkoper het contract geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Als de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door een verschuldigde betaling niet te verrichten of door een verschuldigde betaling niet te verrichten zoals overeengekomen, stelt de verkoper een passende termijn vast voor de rectificatie hiervan en kan hij zich terugtrekken uit het contract als deze termijn niet wordt nagekomen. Er is geen termijn vereist als de koper ernstig en definitief heeft geweigerd om de overeenkomst na te komen. Als de verkoper een overeenkomst ontbindt met gegronde redenen, moet de koper de verkoper vergoeden voor alle gemaakte kosten. De verkoper heeft het recht om alle gemaakte kosten te verrekenen met eventuele vooruitbetalingen door de koper. Indien de koper na het verstrijken van de gepaste verlenging van de termijn de aanvaarding blijft weigeren of vóór het verstrijken van deze termijn uitdrukkelijk verklaart de aanvaarding te weigeren, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden en een forfaitaire vergoeding van 20% van de overeengekomen aankoopprijs eisen als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst die voortvloeien uit de niet-naleving van de voorwaarden van de overeenkomst. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te documenteren en af te dwingen en behoudt de koper zich het recht voor om een lagere schadevergoeding te documenteren en af te dwingen.

IV. Risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper ten laatste met de verzending van het voorwerp van aankoop, met inbegrip van gevallen van gedeeltelijke levering en gevallen waarin de verkoper de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor andere diensten, bijvoorbeeld verzending en installatie. Als de verzending wordt vertraagd om redenen die te wijten zijn aan de koper, begint de overdracht van het risico op de koper op de dag waarop de bestelling klaar is voor verzending. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tijdens het transport.

V. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt het eigendom van het gekochte voorwerp totdat alle betalingen die in het koopcontract zijn vastgelegd, zijn ontvangen. De koper mag de gekochte zaak niet overdragen aan een derde voordat de volledige betaling is verricht. Als dit verbod niet wordt nageleefd, gaan alle vorderingen op de koper, de zekergestelde schuldeiser en de pandhouder over op de verkoper. De koper draagt reeds nu vorderingen over aan de verkoper die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen aan kopers of derden tegen het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief btw), ongeacht of de gekochte goederen zonder of na verwerking werden doorverkocht. Tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud moet de koper het gekochte goed in goede staat houden en verplicht hij zich tot het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. De koper is verantwoordelijk voor het verzekeren van de gekochte zaak tegen risico's op zijn kosten. Als de koper de voorwaarden van het contract schendt, in het bijzonder met betrekking tot betalingsachterstand, heeft de verkoper het recht op teruggave van de goederen na een formele waarschuwing en is de koper verplicht om de goederen terug te geven. Het afdwingen van eigendomsvoorbehoud en het in beslag nemen van het voorwerp van aankoop door de verkoper vormt geen terugtrekking uit het contract. Als na het sluiten van het contract blijkt dat de koper in een ongunstige financiële positie verkeert, is de verkoper bevoegd om zekerheid te eisen en het contract te ontbinden als deze zekerheid niet binnen de gestelde termijn is gedocumenteerd.

VI. Gebreken, garantie en aansprakelijkheid

Claims voor gebreken door de koper vereisen dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichting om gebreken te inspecteren en te melden, zoals bepaald in artikel 377 en volgende van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), in het bijzonder door de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van geconstateerde gebreken. De verjaringstermijn voor gebreken is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Onderdelen gelden als defect wanneer ze onbruikbaar zijn of wanneer het gebruik ervan aanzienlijk wordt belemmerd door een ontwerpfout, slechte materialen of gebrekkige afwerking. Onderdelen worden niet als defect beschouwd als de verkoper niet verantwoordelijk is voor het defect, bijvoorbeeld als externe factoren zoals uitlaatomstandigheden, bakkerijklimaat, problemen met de deeginvoer, falen van de operator en dergelijke niet kunnen worden uitgesloten. De gegevens van de fabrikant van de verkoper vormen geen overeenkomst over de kwaliteit van de goederen of een garantie van een bepaalde eigenschap zoals gedefinieerd in de garantiewetgeving, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de koper en de verkoper. Als het gekochte artikel een defect vertoont, is de verkoper verplicht om dit defect te verhelpen of om een nieuw en niet-defect vervangend artikel te leveren, naar keuze van de verkoper. De garantietermijn voor het vervangende onderdeel of de reparatie van het defect is 12 maanden, maar zal niet verstrijken vóór de datum waarop de oorspronkelijke garantietermijn voor het voorwerp van aankoop verstrijkt. Mits de klacht gerechtvaardigd is, is de verkoper verantwoordelijk voor de directe kosten in verband met de reparatie of de levering van vervangende onderdelen en de kosten van maatregelen die nodig zijn voor de nakoming achteraf, inclusief verzend-, weg-, werk- en materiaalkosten. De koper is verantwoordelijk voor de overige kosten. Als de nakoming achteraf mislukt, heeft de koper het recht om te kiezen tussen terugtrekking uit het contract of het verkrijgen van een korting op de aankoopprijs. Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper. Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schade die niet is ontstaan aan het feitelijke voorwerp van de aankoop, zijn uitgesloten, tenzij

a) de schade voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, dat te wijten is aan opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de verkoper, de wettelijke vertegenwoordiger van de verkoper of plaatsvervangende agenten van de verkoper.

b) het andere schade betreft die voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht door de verkoper, de wettelijke vertegenwoordiger van de verkoper of plaatsvervangende agenten van de verkoper.

Met uitzondering van gevallen van opzet en grove nalatigheid van de eigenaar en het management van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van een verwijtbare schending van fundamentele contractuele verplichtingen beperkt tot de typische contractuele, voorzienbare schade. Wijzigingen of reparaties die ten onrechte door de koper of door derden zijn uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, maken elke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen ongeldig. Kennisgevingen van gebreken geven de koper niet het recht om tijdige betaling van de overeengekomen koopprijs te weigeren. Als de verkoper bepaalde eigenschappen heeft verzekerd of garantiebeloften heeft gedaan, geeft het niet nakomen van belangrijke contractuele verplichtingen of het niet nakomen van belangrijke garantiebeloften de koper het recht om zich terug te trekken uit het contract, niet het recht op schadevergoeding. De bepalingen van de Duitse productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. Verder gelden de garantievoorwaarden van MIWE; voor MIWE koelinstallaties voor de bakkerij gelden de voorwaarden van MIWE.

VII. Speciale bepalingen voor tweedehands aankopen

Gebruikte units moeten door de koper op eigen kosten ter plaatse worden opgehaald. Anders is hoofdstuk III van toepassing. De risico-overgang gaat over op de koper op het moment dat wordt gemeld dat de goederen klaar zijn om te worden afgehaald. Gebruikte goederen, inclusief goederen die zijn getest op functionaliteit, worden verkocht onder uitsluiting van enige garantie. Alle aansprakelijkheid voor zowel zichtbare als verborgen gebreken is uitgesloten, net als alle andere garantieclaims, inclusief verplichtingen tot betaling van schadevergoeding op grond van gebreken en schade als gevolg van gebreken, zoals gedefinieerd in paragraaf VI. De koper heeft het recht om het voorwerp van de aankoop voor het sluiten van het contract te bekijken en te onderzoeken. De verkoper geeft 6 maanden garantie op gebruikte, in de fabriek gereviseerde MIWE systemen. Ook voor deze systemen gelden de garantiebepalingen van hoofdstuk VI en de MIWE garantievoorwaarden.

VIII. Vergunningen

Bouwvergunningen en andere wettelijk vereiste vergunningen (inclusief particuliere vergunningen) moeten rechtstreeks door de bouwer worden verkregen. Als de koper de units afroept/ instemt met de levering en aanvang van de montage, mag de verkoper ervan uitgaan dat de koper alle benodigde vergunningen heeft verkregen en dat aan de voorwaarden voor levering en montage is voldaan.

IX. Plaats van uitvoering, rechtsgebied, overige bepalingen

De plaats van nakoming voor levering en betaling is het hoofdkantoor van de verkoper. Als de koper een geregistreerde handelaar is, is het hoofdkantoor van de verkoper de enige bevoegde rechtbank; de verkoper heeft echter het recht om een rechtszaak aan te spannen bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de koper. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. De koper verleent de verkoper het recht om video- of foto-opnamen te maken of te laten maken van de door de verkoper geproduceerde apparaten tijdens of na levering of installatie, en om deze opnamen te gebruiken voor reclamedoeleinden.

IX. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, blijven de overige bepalingen onaangetast.

Privacy-informatie

Deze website maakt gebruik van externe componenten, zoals Google Analytics, waarmee gegevens over uw gedrag kunnen worden verzameld. Privacy-informatie