Dokonaliśmy dla Ciebie wyboru kraju. Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć tę zawartość.
Poland
Potwierdź wybór
Treść w tych językach jest tworzona przy użyciu automatycznego tłumaczenia, dzięki czemu możemy sprawić, że nasze produkty i nasza firma będą dostępne dla każdego.
PL
Ogólne
Zasady i warunki

I. Oferta, zawarcie umowy, przedmiot umowy

Wszelkie oświadczenia woli ze strony sprzedającego muszą być złożone na piśmie przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedmiocie zakupu. O ile umowa nie stanowi inaczej, przedmioty dostawy i usługi świadczone przez sprzedającego muszą być gotowe do podłączenia. Dostawa odbywa się bezpłatnie na adres kupującego. Ceny zamówień części zamiennych i akcesoriów są cenami loco fabryka, bez opakowania. Kupujący jest odpowiedzialny za rozładunek przedmiotu sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z instalacją, podłączeniem i eksploatacją przedmiotu sprzedaży, takie jak budowa odpowiedniego fundamentu i zapewnienie przyłączy energii elektrycznej, oleju/gazu ziemnego oraz kominów spalin i oparów. Jeśli umowa sprzedaży przewiduje, że sprzedawca musi przeprowadzić rozruch i orientację przedmiotu sprzedaży, prace te należy wykonać niezwłocznie po montażu. Kupujący musi zapewnić, że te prace montażowe mogą zostać przeprowadzone niezwłocznie. Między innymi warunki muszą być wolne od przeciągów i mrozu oraz musi być zapewnione odpowiednie oświetlenie. W przypadku zwrotu używanego sprzętu należy odłączyć go od wszystkich przewodów zasilających. Wymagane urządzenia podnoszące (wózek podnośnikowy, dźwig) muszą być dostępne na miejscu.

II. Ceny i warunki płatności

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen w przypadku wzrostu kosztów po zawarciu umowy, w szczególności w wyniku porozumień płacowych lub zmian cen materiałów. Na żądanie kupującego zostaną one udokumentowane. Wszystkie ceny podlegają dodatkowo ustawowemu podatkowi VAT. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjmowania czeków lub weksli. Będą one akceptowane wyłącznie jako płatność warunkowa. Montażyści i przedstawiciele nie są upoważnieni do pobierania płatności, chyba że na wyraźne polecenie sprzedającego. Jeśli kupujący zalega z płatnością (lub z płatnością częściową), sprzedający może naliczyć odsetki według obowiązującej stopy bankowej. W przypadku zwłoki w płatności lub gdy uzgodnione warunki płatności nie są spełnione, sprzedający może odwołać warunki płatności i odmówić wykonania pozostałej części umowy. Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest prawomocne, bezsporne lub uznane przez sprzedającego. Jeśli pisemna umowa o finansowaniu przez kupującego jest elementem umownym umowy, sprzedający jest uprawniony do samofinansowania.

III. Warunki dostawy

Jednostki gotowe do wysyłki i dostawy muszą zostać przejęte/przyjęte przez nabywcę w ciągu 14 dni od odpowiedniego powiadomienia. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na żądanie kupującego, kupujący zostanie obciążony kosztami przechowywania w wysokości nie mniejszej niż 0,5% całkowitej kwoty faktury miesięcznie, począwszy od 1 miesiąca po powiadomieniu o gotowości do wysyłki. Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu i po jego upływie sprzedający jest uprawniony do zbycia przedmiotu dostawy w innym miejscu i podjęcia dostawy do kupującego z odpowiednim przedłużeniem terminu. Ponadto dotrzymanie okresu dostawy/terminu dostawy przez sprzedającego zakłada, że kupujący wypełnił zobowiązania umowne. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych. Kupujący ponosi koszty takich dostaw. Okresy dostawy/terminy dostawy nie są wiążące, chyba że umowa stanowi inaczej. Okres dostawy rozpoczyna się po rozwiązaniu wszystkich aspektów technicznych i biznesowych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Obejmuje to awarie operacyjne, awarie maszyn, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu zakupu. W takim przypadku sprzedający może odstąpić od umowy w całości lub w części, bez roszczeń odszkodowawczych ze strony kupującego. Jeśli kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, na przykład nie dokonując należnej płatności lub nie dokonując należnej płatności zgodnie z ustaleniami, sprzedający wyznaczy odpowiedni termin na ich naprawienie i może odstąpić od umowy, jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany. Termin nie jest wymagany, jeśli kupujący poważnie i ostatecznie odmówił wykonania umowy. Jeśli sprzedający odstąpi od umowy z uzasadnionej przyczyny, kupujący musi zrekompensować sprzedającemu wszelkie poniesione koszty. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia wszelkich poniesionych kosztów z zaliczek wpłaconych przez kupującego. Jeśli kupujący nadal odmawia odbioru po upływie odpowiedniego przedłużenia terminu lub wyraźnie deklaruje odmowę odbioru przed upływem tego terminu, sprzedający może odstąpić od umowy i zażądać zryczałtowanej opłaty w wysokości 20% uzgodnionej ceny zakupu jako rekompensaty za poniesione koszty i utratę zysku wynikającą z niedotrzymania warunków umowy. Ponadto sprzedający zastrzega sobie prawo do udokumentowania i wyegzekwowania wyższego odszkodowania, a kupujący zastrzega sobie prawo do udokumentowania i wyegzekwowania niższego odszkodowania.

IV. Przeniesienie ryzyka

Ryzyko przechodzi na kupującego najpóźniej wraz z wysyłką przedmiotu zakupu, z uwzględnieniem przypadków dostawy częściowej i przypadków, w których sprzedawca przejął odpowiedzialność za inne usługi, na przykład wysyłkę i instalację. W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn leżących po stronie kupującego, przejście ryzyka na kupującego rozpoczyna się w dniu, w którym zamówienie jest gotowe do wysyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.

V. Zastrzeżenie własności

Sprzedający zachowuje prawo własności do przedmiotu zakupu do momentu otrzymania wszystkich płatności określonych w umowie zakupu. Kupujący nie może przenieść przedmiotu zakupu na osobę trzecią przed dokonaniem pełnej płatności. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu wszelkie roszczenia wobec kupującego, zabezpieczonego wierzyciela i zastawnika przechodzą na sprzedającego. Kupujący niniejszym przenosi na sprzedającego roszczenia wynikające z dalszej sprzedaży towarów nabywcom lub osobom trzecim po ostatecznej kwocie faktury (łącznie z podatkiem VAT), niezależnie od tego, czy zakupione towary zostały odsprzedane bez przetworzenia, czy po przetworzeniu. W okresie zastrzeżenia własności nabywca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu zakupu w należytym stanie i zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych napraw. Kupujący jest odpowiedzialny za ubezpieczenie przedmiotu zakupu od ryzyka na własny koszt. Jeśli kupujący naruszy warunki umowy, w szczególności w odniesieniu do opóźnienia płatności, sprzedający ma prawo do zwrotu towaru po wystosowaniu formalnego ostrzeżenia, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru. Egzekwowanie zastrzeżenia własności i zajęcie przedmiotu zakupu przez sprzedającego nie stanowi odstąpienia od umowy. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że kupujący znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej, sprzedający ma prawo zażądać zabezpieczenia i odstąpić od umowy, jeśli zabezpieczenie to nie zostanie udokumentowane w określonym terminie.

VI. Wady, gwarancja i odpowiedzialność

Roszczenia z tytułu wad zgłaszane przez kupującego wymagają należytego wywiązania się przez niego z obowiązku sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 i następnymi niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), w szczególności poprzez niezwłoczne powiadomienie sprzedającego o wszelkich stwierdzonych wadach. Okres przedawnienia wynikający z wad jest zgodny z przepisami ustawowymi. Części uznaje się za wadliwe, gdy nie nadają się do użytku lub ich użytkowanie jest znacznie utrudnione z powodu wady konstrukcyjnej, złych materiałów lub wadliwego wykonania. Części nie są uważane za wadliwe, jeśli sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, na przykład jeśli nie można wykluczyć czynników zewnętrznych, takich jak warunki spalinowe, klimat piekarni, problemy z podawaniem ciasta, awaria operatora itp. Dane producenta sprzedającego nie stanowią umowy dotyczącej jakości towarów ani gwarancji określonej właściwości w rozumieniu prawa gwarancyjnego, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez kupującego i sprzedającego. Jeśli zakupiony przedmiot ma wadę, sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia tej wady lub dostarczenia nowego i niewadliwego zamiennika, według uznania sprzedawcy. Okres gwarancji na część zamienną lub naprawę wady wynosi 12 miesięcy, ale nie wygasa przed datą wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot zakupu. Pod warunkiem, że reklamacja jest uzasadniona, sprzedający jest odpowiedzialny za bezpośrednie koszty związane z naprawą lub dostawą części zamiennych oraz koszty środków wymaganych do późniejszej realizacji, w tym koszty wysyłki, drogi, pracy i materiałów. Kupujący ponosi pozostałe koszty. Jeśli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, kupujący jest upoważniony do wyboru, czy odstąpić od umowy, czy uzyskać obniżenie ceny zakupu. Wymienione części stają się własnością sprzedającego. Dalsze roszczenia kupującego, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody, które nie powstały na rzeczywistym przedmiocie zakupu, są wykluczone, chyba że

a) szkody wynikają z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, które są spowodowane umyślnym lub niedbałym naruszeniem obowiązków przez sprzedawcę, przedstawiciela prawnego sprzedawcy lub zastępców sprzedawcy.

b) są to inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez sprzedawcę, przedstawiciela prawnego sprzedawcy lub zastępców sprzedawcy.

Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania i rażącego niedbalstwa ze strony właściciela i kierownictwa sprzedającego, w przypadku zawinionego naruszenia podstawowych zobowiązań umownych odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona do typowych umownych, przewidywalnych szkód. Modyfikacje lub naprawy przeprowadzone nieprawidłowo przez kupującego lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody sprzedającego unieważniają wszelką odpowiedzialność za wynikające z tego konsekwencje. Powiadomienia o wadach nie uprawniają kupującego do odmowy terminowej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Jeśli sprzedający zapewnił określone cechy lub złożył zobowiązania gwarancyjne, niewypełnienie kluczowych zobowiązań umownych lub niewypełnienie kluczowych zobowiązań gwarancyjnych uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy, a nie do odszkodowania za szkody. Przepisy niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. Obowiązują również warunki gwarancyjne MIWE; w przypadku urządzeń chłodniczych MIWE obowiązują warunki dotyczące piekarniczych systemów chłodniczych MIWE.

VII. Postanowienia szczególne dotyczące zakupów używanych

Zużyte jednostki muszą zostać odebrane przez nabywcę na miejscu na jego własny koszt. W przeciwnym razie zastosowanie ma sekcja III. Przeniesienie ryzyka na nabywcę następuje z chwilą powiadomienia go, że towary są gotowe do odbioru. Towary używane, w tym te, które zostały przetestowane pod kątem funkcjonalności, są sprzedawane z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność zarówno za wady jawne, jak i ukryte, podobnie jak wszelkie inne roszczenia z tytułu rękojmi, w tym zobowiązania do zapłaty odszkodowania z tytułu wad i szkód wynikających z wad, zgodnie z definicją w sekcji VI. Kupujący jest uprawniony do obejrzenia i zbadania przedmiotu zakupu przed zawarciem umowy. Sprzedawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na używane, fabrycznie odnowione systemy MIWE. Systemy te również podlegają postanowieniom gwarancyjnym określonym w sekcji VI oraz warunkom gwarancji MIWE.

VIII. Licencje i zezwolenia

Pozwolenia na budowę i inne wymagane prawem pozwolenia (w tym pozwolenia prywatne) muszą zostać uzyskane bezpośrednio przez wykonawcę. Jeśli nabywca zamówi jednostki/wyrazi zgodę na dostawę i rozpoczęcie montażu, sprzedawca może założyć, że nabywca uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i że warunki dostawy i montażu zostały spełnione.

IX. Miejsce wykonania, jurysdykcja, inne postanowienia

Miejscem spełnienia świadczenia w zakresie dostawy i płatności jest siedziba sprzedawcy. Jeśli kupujący jest zarejestrowanym handlowcem, jedynym miejscem jurysdykcji jest siedziba sprzedającego; sprzedający jest jednak uprawniony do wniesienia pozwu do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez kupującego. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Kupujący przyznaje sprzedającemu prawo do wykonania lub zlecenia wykonania nagrań wideo lub zdjęć urządzeń wyprodukowanych przez sprzedającego podczas lub po dostawie lub instalacji oraz do wykorzystania tych nagrań do celów reklamowych.

IX. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

Informacje o ochronie prywatności

Ta strona korzysta z zewnętrznych komponentów, takich jak Google Analytics, które mogą być wykorzystywane do zbierania danych o zachowaniu użytkownika. Informacje o ochronie prywatności