We hebben een landselectie voor je gemaakt. Selecteer een ander land of een andere regio om deze inhoud te zien.
Netherlands
Selectie bevestigen
NL
Gegevensbescherming
2021-03

Privacybeleid van MIWE Michael Wenz GmbH

Welkom op onze website. Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU en de nationale omzettingswetten die op ons van toepassing zijn. In dit privacybeleid geven wij u uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door MIWE Michael Wenz GmbH en de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als informatie waarmee natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd. Hieronder vallen met name uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Gegevens worden als anoniem beschouwd als er geen persoonlijk verband met de gebruiker kan worden vastgesteld.

Controller en gegevensbescherming

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 Contact Gegevensbescherming: e-mail: contact@miwe.de

Uw rechten als betrokkene

Allereerst willen we u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in Art. 15 - 22 van de GDPR. Deze omvatten:

 • Het recht op informatie (Art. 15 GDPR),
 • Het recht op wissen (Art. 17 GDPR),
 • Het recht op rectificatie (Art. 16 GDPR),
 • Het recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 GDPR),
 • Het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art. 21 GDPR).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via: contact@miwe.de. Hetzelfde geldt als je vragen hebt over de gegevensverwerking bij ons bedrijf of als je je gegeven toestemming wilt intrekken. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.


Rechten op bezwaar

Houd rekening met het volgende in verband met uw recht op bezwaar:

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bezwaren zijn gratis en kunnen informeel worden ingediend, bij voorkeur per e-mail aan: contact@miwe.de.

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.


Doel en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De bepalingen van de GDPR en alle andere relevante wettelijke voorschriften worden altijd in acht genomen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is met name afgeleid van Art. 6 GDPR.

Wij gebruiken uw gegevens om zakelijke contacten te leggen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, contractuele relaties uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en klantrelaties te verbeteren, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan omvatten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een autorisatiebepaling zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voorafgaand aan elke toestemming zullen wij u informeren over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op intrekking.


Doorgeven aan derden

We delen uw gegevens alleen met derden in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving of met de juiste toestemming. In alle andere gevallen worden gegevens niet met derden gedeeld, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Wij geven contactgegevens die ons via formulieren op de MIWE website worden toegestuurd voor specifieke doeleinden door aan gelieerde ondernemingen om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Dit betreft de verantwoordelijke dochteronderneming van MIWE of de verantwoordelijke detailhandelaar/dienstverlener, die zich afhankelijk van de verantwoordelijkheid in een derde land kan bevinden.


Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

In ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen uw gegevens ontvangen die deze gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.
In veel gevallen ondersteunen dienstverleners onze operationele afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.


Overdracht naar derde landen / Voornemen tot overdracht van gegevens naar derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) wanneer dit vereist is om een contractuele verplichting na te komen, wettelijk verplicht is of u hiermee hebt ingestemd.

Wij geven contactgegevens die ons via formulieren op de MIWE website worden toegestuurd voor specifieke doeleinden door aan gelieerde bedrijven om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Dit betreft de verantwoordelijke dochteronderneming van MIWE of de verantwoordelijke detailhandelaar/dienstverlener, die zich afhankelijk van de verantwoordelijkheid in een derde land kan bevinden.


Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat veel archiveringsperioden vereisen dat gegevens verder (moeten) worden opgeslagen. Dit omvat in het bijzonder commerciële of fiscale wettelijke archiveringstermijnen (bijv. Duits Wetboek van Koophandel, Duits Belastingwetboek, etc.). Als er geen verdere archiveringsvereisten zijn, worden de gegevens routinematig verwijderd nadat het doel is bereikt.

Daarnaast kunnen we gegevens opslaan als u hiervoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen ontstaan en we bewijs gebruiken in het kader van wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar; de standaardverjaringstermijn is drie jaar.


Veilige overdracht van uw gegevens

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de gegevens die we opslaan te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde partijen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend gecontroleerd in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast om te voldoen aan nieuwe beveiligingsnormen.

Alle inkomende en uitgaande gegevensuitwisseling op onze website is versleuteld. We bieden HTTPS aan als overdrachtsprotocol voor onze website, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste versleutelingsprotocollen. Alternatieve communicatiemethoden, zoals post, kunnen ook worden gebruikt.


Verplichting om gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

We hebben de details hierover samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens worden verzameld of verstrekt vanwege wettelijke vereisten. Houd er rekening mee dat we uw aanvraag niet kunnen verwerken of de onderliggende contractuele verplichting niet kunnen nakomen zonder deze gegevens te verstrekken.


Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

Welke gegevens we verwerken, hangt af van de context in kwestie: het hangt er bijvoorbeeld van af of u online een bestelling plaatst of een aanvraag invult op ons contactformulier, of ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat we informatie ook afzonderlijk kunnen verstrekken op geschikte locaties voor specifieke verwerkingssituaties, bijvoorbeeld bij het uploaden van sollicitatiedocumenten of het indienen van contactverzoeken.

Alle gegevens worden onmiddellijk geanonimiseerd. Volledige persoonlijke gegevens worden nooit opgeslagen, noch op onze webserver, noch via Google Analytics.


Geautomatiseerde individuele besluitvorming

We maken geen gebruik van puur geautomatiseerde verwerkingen voor het nemen van beslissingen.


Links naar andere aanbieders

Onze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar websites van andere bedrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites. Daarom aanvaarden wij ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze inhoud. De desbetreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Gelinkte websites werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare wetsovertredingen op het moment dat de links werden gemaakt. Op dat moment werd geen illegale inhoud gevonden. De gelinkte websites worden niet voortdurend gecontroleerd, tenzij er concreet bewijs is van een overtreding. Als we ons bewust worden van schendingen, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.


Cookies (Art. 6 (1) sectie (f) GDPR / Art. 6 (1) sectie (a) GDPR met toestemming)

Onze websites gebruiken alleen tijdelijke sessiecookies (kleine tekstbestanden) in het hoofdgeheugen van de browser, die weer worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger.

Ze stellen ons in staat om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Hierdoor kunnen we de inhoud van onze website afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen als u deze informatie liever niet wilt verzenden.


Google Analytics

Op basis van uw toestemming per art. 6 (1) sectie (a), Art. 7 GDPR, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die een cookie genereert over het gebruik van de website door de gebruiker, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over activiteiten op de site samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van deze website en het internet voor ons te leveren. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruiksprofielen van gebruikers worden opgesteld.

We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering actief. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker eerst wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die vallen onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door hun browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website door Google worden opgeslagen en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, configuratie- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor advertenties die door Google worden weergegeven(https://adssettings.google.com/authenticated).

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, configuratie- en bezwaaropties, zie het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor advertenties die door Google worden weergegeven(https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden na 14 maanden verwijderd.


Google Tag Manager (GTM)

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is geïmplementeerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van toepassing op alle trackingtags, mits deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.


Google Maps-integratie

We gebruiken de Google Maps-service op deze website. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website laten zien en is het voor u handig om de kaartfunctie te gebruiken.
Wanneer u de website bezoekt, wordt Google geïnformeerd dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. De gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn verzameld, worden ook verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt en u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount hebt. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-account, moet u zich afmelden voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of het ontwerpen van websites op basis van behoeften. Dergelijke evaluaties worden uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen, maar u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Zie het privacybeleid van de aanbieder voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in. U ontvangt ook meer informatie over uw rechten in deze kwestie en configuratieopties om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


De aanbieder van deze website maakt voor de analyse van gebruiksgegevens gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland(www.etracker.com). Over het algemeen gebruiken we geen cookies voor webanalyse. Als we analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt die een statistische analyse van het bereik van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online-aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend door etracker in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. In dit verband is etracker onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 Lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze zorg in de zin van de GDPR (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk voor ons is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de login- of apparaat-ID, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, gecombineerd met andere gegevens of doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking. Het verzet heeft geen nadelige gevolgen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u door hier te klikken.


Gebruik van YouTube in de modus Verbeterde gegevensbescherming

Voor de weergave van video's maakt onze site gebruik van de aanbieder YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normaal gesproken wordt je IP-adres naar YouTube verzonden en worden er cookies op je computer opgeslagen zodra je een pagina met ingesloten video's opent. We hebben onze YouTube-video's echter geïntegreerd in de verbeterde gegevensbeschermingsmodus (wanneer deze actief is, neemt YouTube nog steeds contact op met de DoubleClick-service van Google, maar er worden geen persoonlijke gegevens geëvalueerd volgens het privacybeleid van Google). Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over de bezoeker, tenzij deze de video bekijkt. Wanneer je op de video klikt, wordt je IP-adres naar YouTube verzonden en ziet YouTube dat je de video hebt bekeken. Als je bent ingelogd bij YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan je gebruikersaccount (je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat je de video bekijkt).
We zijn niet op de hoogte van het mogelijk verzamelen en gebruiken van jouw gegevens door YouTube en kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Zie het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ voor meer informatie . Voor algemene informatie over het omgaan met en deactiveren van cookies verwijzen we ook naar onze algemene beschrijving in dit privacybeleid.


Contactformulier / E-mail contact (Art. 6 (1) secties (a), (b) GDPR)

Op onze website staan contactformulieren waarmee u elektronisch contact kunt opnemen. Wanneer u ons schrijft via de contactformulieren, verwerken wij de gegevens die u invult als onderdeel van het contactformulier rechtstreeks om contact met u op te nemen en te reageren op uw vragen en verzoeken.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van een contactaanvraag:

 • Bedrijf
 • Titel
 • Achternaam
 • telefoonnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Informatie over verzoeken en interesses

We houden ons aan de principes van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u alleen die gegevens te vragen die we absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen. Deze gegevens zijn uw adres, achternaam, telefoonnummer, postcode en woonplaats, evenals het berichtveld zelf. Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden verstrekt (bijv. om uw vragen meer individueel te beantwoorden).

Als u toestemming geeft om af en toe informatie te ontvangen over interessant nieuws over onze producten en diensten, slaan we ook uw e-mailadres op. U ontvangt dan een e-mail met een bevestigingslink als onderdeel van het wettelijk verplichte dubbele opt-in proces. Wanneer u op deze link klikt, slaan we de onderstaande gegevens op.

 • Gegevens en tijdstip van invoer
 • IP-adres
 • Gebruikersagent / Browser
 • Besturingssysteem
 • E-mailadres
 • ID afmelding
 • Abonnementsstatus (vooraf ingeschreven of geabonneerd)


Gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over ons productaanbod. Uw e-mailadres is de enige informatie die we nodig hebben voor het verzenden van de nieuwsbrief. Alle andere gegevens worden vrijwillig verstrekt en worden gebruikt om onze correspondentie met u te personaliseren. We gebruiken het zogenaamde double opt-in proces voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we u geen e-mailnieuwsbrief sturen totdat we uw expliciete bevestiging van toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven hebben ontvangen. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door op de bevestigingslink te klikken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) sectie (a) GDPR. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op zoals geregistreerd door de Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en tijd van inschrijving, zodat we eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om reclame te maken via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van uw gegevens of wij ons het recht hebben voorbehouden gegevens te gebruiken op een andere manier die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in dit beleid hebben geïnformeerd.

Wij geven contactgegevens die u ons voor de registratie van een nieuwsbrief via formulieren op de MIWE website hebt gestuurd en door middel van de double opt-in procedure hebt bevestigd, ter verwerking door aan gelieerde bedrijven. Het gaat hierbij om de verantwoordelijke MIWE dochtermaatschappij, die zich afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgebied ook in een ander land kan bevinden.

Verspreiding van nieuwsbrieven via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(mailchimp.com), aan wie wij de gegevens doorgeven die u hebt verstrekt toen u zich registreerde voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden doorgegeven in het kader van de orderverwerking. Wij hebben met de dienstverlener de noodzakelijke overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden doorgestuurd naar een server van MailChimp in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de e-mails van de nieuwsbrief webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Hierdoor kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. MailChimp gebruikt de webbakens om automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken te genereren over de respons op nieuwsbriefcampagnes. Om reclame-uitingen te optimaliseren en onze reclame af te stemmen op de interesse van de ontvangers, verzamelen en verwerken de webbakens ook gegevens van de ontvanger van de nieuwsbrief (e-mailadres, tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) (Art. 6 (1) sectie (a) GDPR). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een specifieke ontvanger van de nieuwsbrief te identificeren en worden door MailChimp verwerkt om automatisch statistieken te genereren die aangeven of een bepaalde ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Op grond van art. 6 (1) sectie (f) GDPR, kan MailChimp zelf deze gegevens gebruiken op basis van haar eigen legitieme belang bij het afstemmen en optimaliseren van de service om te voldoen aan de eisen van de gebruiker, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om ontvangers per land te geoloceren. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze ontvangers aan te spreken, noch om dergelijke gegevens door te geven aan derden. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp hier bekijken: www.mailchimp.com/legal/privacy/
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met MailChimp gesloten op basis van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. U kunt deze gegevensverwerkingsovereenkomst hier bekijken: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
MailChimp is ook gecertificeerd onder het "Privacy Shield", een Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst, en verplicht zich daarmee tot naleving van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

MIWE smart baking suite (Art. 6 (1) Secties (a), (b) EU-GDPR)

Wij bieden ook toegang tot onze smart baking suite op onze website.

Met deze toepassing kunnen klanten hun aangesloten MIWE bakovens en bakinstallaties via een externe internettoegang tot de besturingssystemen beheren.

Om de smart baking suite te kunnen gebruiken, moet de klant een contract met MIWE afsluiten. MIWE registreert de klant en de eerste gebruiker van de klant. Alle andere gebruikers kunnen door de klant worden geregistreerd.

Tijdens dit proces wordt het principe van gegevensbesparing en -vermijding in acht genomen, omdat alleen de gegevens worden opgevraagd die noodzakelijk zijn voor de aanmelding. Deze omvatten de achternaam, voornaam, voorkeurstaal, e-mailadres, telefoonnummer en details over uw klantstatus en autorisatiegroep.

Na een succesvolle aanmelding ontvangt u een e-mail van MIWE waarin u wordt gevraagd uw eigen wachtwoord aan te maken om in te loggen met uw unieke gebruikersnaam.

Vervolgens kunt u de smart baking suite gebruiken door in te loggen met uw unieke gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Wanneer je de smart baking suite gebruikt, worden ook je IP-adres en de datum en tijd opgeslagen (technische achtergrondgegevens).

Geregistreerde gebruikers zijn vrij om zelf wijzigingen aan te brengen in hun gegevens.

Gebruikers met beheerdersrechten kunnen ook andere gebruikers van de klant verwijderen. Dit is een zogenaamde soft delete, wat betekent dat de gegevens niet meer zichtbaar zijn maar nog wel bestaan. Deze gegevens worden pas daadwerkelijk verwijderd wanneer de contractuele relatie tussen MIWE en de klant wordt beëindigd.

Let op: Het door u aangemaakte wachtwoord wordt door ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Dit betekent dat zij geen informatie kunnen verstrekken wanneer u uw wachtwoord bent vergeten. Gebruik in dit geval de optie "Bent u uw wachtwoord vergeten?", die u een nieuw automatisch gegenereerd wachtwoord per e-mail toestuurt. Geen enkele medewerker heeft het recht om telefonisch of schriftelijk je wachtwoord op te vragen. Geef daarom nooit je wachtwoord als je een dergelijk verzoek ontvangt.


Gebruik van Google AdWords conversietracking voor online marketingdoeleinden

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieplatform "Google AdWords" en de conversietrackingfunctie van Google AdWords van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We gebruiken de diensten van Google AdWords om de aandacht te vestigen op onze diensten door middel van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol onze reclamemaatregelen zijn. We willen u advertenties tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt toegevoegd wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die door de conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om geaggregeerde conversiestatistieken te verstrekken aan Google AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingprogramma, kunt u zich afmelden door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uit te schakelen in de instellingen van uw internetbrowser. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google AdWords op basis van ons legitieme belang in gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 (1) sectie (f) GDPR.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is Google LLC gecertificeerd voor het "Privacy Shield", een Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar het onderstaande internetadres: www.google.de/policies/privacy/
Je kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te blokkeren in je browserinstellingen of door de browserplug-in die hier beschikbaar is te downloaden en te installeren:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld, bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel: +1 (855) 464-6788).

Deze tool maakt het mogelijk om bewegingen te volgen (zogenaamde heat maps) op websites die Hotjar gebruiken. Hotjar maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak gebruikers op bepaalde knoppen klikken. Daarnaast kan de tool worden gebruikt om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier kunnen we waardevolle informatie verzamelen om onze websites nog sneller en gebruiksvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en het juiste ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 (1) sectie (f) GDPR. Bij het gebruik van deze tool besteden we speciale aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we alleen kunnen bijhouden op welke knoppen je klikt en hoe ver je scrollt. Delen van de website die jouw persoonlijke gegevens of die van derden weergeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en kunnen op geen enkel moment worden gevolgd.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om Hotjar uit te schakelen door gebruik te maken van een "Do Not Track Header" zodat er geen gegevens worden vastgelegd over het websitebezoek. Deze instelling wordt ondersteund door alle huidige versies van gangbare browsers. Wanneer je dit doet, stuurt je browser een verzoek naar Hotjar om het volgen van gebruikers uit te schakelen. Als je onze website op verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de "Do Not Track Header" voor elk van deze browsers/computers apart installeren.

Ga voor gedetailleerde instructies en informatie over je browser naar: www.hotjar.com/opt-out
Ga voor meer informatie over Hotjar Ltd. en de Hotjar-tool naar: www.hotjar.com
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: www.hotjar.com/privacy

Taboola

Deze website maakt gebruik van de retargetingtechnologie van Taboola Inc., 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Deze technologie stelt ons in staat om bezoekers van onze website gericht naar aanvullende inhoud of inhoud van derden te leiden op basis van gebruikersgedrag. Deze inhoud verschijnt in de vorm van banners die waarschijnlijk overeenkomen met de interesses van de gebruiker. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat ten behoeve van op interesses gebaseerde inhoudsdefinitie om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te registreren en de inhoud af te stemmen op de opgeslagen informatie.

Als de verzamelde en geëvalueerde informatie persoonlijk is, wordt deze verwerkt in overeenstemming met Art. 6 (1) sectie (f) GDPR op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde pagina-inhoud en bij marktonderzoek.
Als u het gebruik van cookies op uw apparaat wilt uitschakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer op uw apparaat kunnen worden opgeslagen of dat cookies die al zijn opgeslagen, worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

U kunt zich ook permanent afmelden voor Taboola-cookies voor advertentiedoeleinden via de opt-out-cookieoptie op: www.taboola.com/privacy-policy#optout
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Taboola naar: www.taboola.com/privacy-policy

Pingdom (Pingdom AB)

Deze website maakt gebruik van Pingdom, een monitoringdienst beheerd door Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Pingdom gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Deze cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen, waardoor wij uw bezoeken en de prestaties en de beschikbaarheid van onze website kunnen analyseren om de prestaties en de presentatie van de inhoud op de website te verbeteren.
Alle persoonlijke gegevens die door de cookies worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) sectie (f) GDPR op basis van ons legitieme belang in de voortdurende optimalisatie van de inhoud en technische kenmerken van de website.

Als u het gebruik van cookies op uw computer wilt uitschakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. Zie www.pingdom.com/legal/privacy-policy/ voor het privacybeleid van Pingdom.

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Deze website maakt gebruik van Yandex Metrica, een webanalysedienst van Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskou, 119021, Rusland (www.yandex.com). Wij gebruiken Yandex Metrica voor het verzamelen, analyseren en opslaan van gepseudonimiseerde bezoekersgegevens op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag ten behoeve van optimalisatie en marketing op grond van art. 6 (1) sectie (f) GDPR. Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd voor hetzelfde doel. Yandex Metrica maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de browser te herkennen, waardoor we preciezere statistische gegevens kunnen verzamelen. Het IP-adres van de gebruiker maakt deel uit van de verzamelde informatie, maar wordt onmiddellijk na verzameling en vóór opslag gepseudonimiseerd om elke mogelijkheid uit te sluiten om de gegevens aan een individu te koppelen.

Om de bovengenoemde belangen te waarborgen, wordt de door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het gepseudonimiseerde IP-adres) verzonden naar een server van Yandex in de Russische Federatie en daar opgeslagen.
De gegevens die door de Yandex-technologie worden verzameld, zullen nooit worden gebruikt om de persoonlijke identiteit van een websitebezoeker vast te stellen en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens met betrekking tot de persoon met de anonieme gebruikers-ID, tenzij de betrokkene afzonderlijk toestemming heeft gegeven.
Als u het gebruik van cookies voor het analyseren van uw gebruikersgedrag wilt uitschakelen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zodat deze u informeert voordat cookies worden toegevoegd en u elke individuele cookie kunt accepteren of weigeren, of cookies helemaal of alleen in bepaalde gevallen kunt uitschakelen.
U kunt zich ook afmelden voor het verzamelen van gegevens door Yandex door de opt-out add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is op: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml


Sociale media

LinkedIn-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt daardoor geïnformeerd dat je onze website met je IP-adres bezocht hebt. Als je op de "Recommend Button" van LinkedIn klikt en ingelogd bent op je account bij LinkedIn, is het voor LinkedIn mogelijk om je bezoek aan onze website aan jou en je gebruikersaccount toe te wijzen. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f EU-GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing-plugin

Wij willen u hier informeren over de verwerking van persoonsgegevens via de "XING Share button" functie.

De "XING Share button" wordt gebruikt op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, wordt via uw browser kortstondig een verbinding tot stand gebracht met servers van XING AG ("XING"), waarmee de functies van de "XING-deelknop" (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden uitgevoerd. XING slaat geen persoonsgegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er vindt ook geen evaluatie plaats van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". U kunt de meest recente informatie over gegevensbescherming over de "XING Share Button" en aanvullende informatie vinden op deze website: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Facebook plugins (like & share button)

Op onze pagina's staan plugins van het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like"-knop ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plugin is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f EU-GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Facebook aangepaste doelgroepen

Gebruikers van Facebook worden erop gewezen dat deze website gebruikmaakt van het communicatiehulpmiddel Website Custom Audiences van Facebook.
Hiervoor worden op onze websites zogenaamde Facebook-pixels geïntegreerd, die u als bezoeker van onze website anoniem markeren, d.w.z. zonder u als persoon te identificeren. Als u later bij Facebook bent ingelogd, wordt een niet-omkeerbare en dus niet-persoonlijke controlesom (profiel) van uw gebruiksgegevens aan Facebook doorgegeven voor analyse- en marketingdoeleinden. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook, die u kunt vinden op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Retargeting/ remarketing/ verwijzingsreclame
Bing-advertenties (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie Bing Ads van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads voegt een cookie toe aan uw computer wanneer u onze website bezoekt via een Microsoft Bing-advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Microsoft zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina). Persoonsgegevens die in deze context worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) sectie (f) GDPR op basis van ons legitieme belang in effectieve marketing.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. We gebruiken deze informatie om meer te weten te komen over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. We ontvangen echter geen informatie waarmee we gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.
Het in de VS gevestigde Microsoft Corporation is gecertificeerd voor het "Privacy Shield", een Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingprogramma, kunt u zich afmelden door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uit te schakelen in de instellingen van uw internetbrowser. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook naar de opt-outpagina voor EU-consumenten www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gaan , controleren of de advertentiecookies van Microsoft zijn ingeschakeld voor uw browser en deze uitschakelen.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads naar de volgende website: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Google AdWords remarketing

Onze website maakt gebruik van Google AdWords remarketing om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Deze dienst wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor dit doel voegt Google een cookie toe aan de browser van uw apparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt op de pagina's die u bezoekt met behulp van een pseudonieme cookie-ID. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om de best mogelijke marketing van onze website te waarborgen in overeenstemming met art. 6 (1) sectie (f) GDPR.

Er vindt geen extra gegevensverwerking plaats, tenzij u Google expliciet toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om de informatie van uw Google-account te gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties op het web te tonen. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google wanneer u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel zal Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren.

U kunt cookies voor advertentiepersonalisatie permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op: www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor meer informatie over cookies en het instellen van cookies. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen zodat deze u informeert voordat cookies worden toegevoegd en u elke individuele cookie kunt accepteren of weigeren, of cookies helemaal of alleen in bepaalde gevallen kunt uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC in de Verenigde Staten, is Google LLC gecertificeerd voor het "Privacy Shield", een Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google naar:
www.google.com/policies/technologies/ads/

Tools en andere informatie over Google reCAPTCHA

Deze website maakt ook gebruik van reCAPTCHA van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te bepalen of informatie wordt ingevoerd door een legitiem mens of door een frauduleus geautomatiseerd computerprogramma. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd op grond van Art. 6 (1) sectie (f) GDPR op basis van ons legitieme belang in het vaststellen van individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA brengt de mogelijke overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC in de VS met zich mee.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC in de Verenigde Staten, is Google LLC gecertificeerd voor het 'Privacy Shield', een Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. U kunt het huidige certificaat hier bekijken: www.privacyshield.gov/list

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google lettertypen

Deze website maakt gebruik van Google Web Fonts om ervoor te zorgen dat lettertypen consistent worden weergegeven. Deze service wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Wanneer u een pagina opent, downloadt uw browser de benodigde Web Fonts naar de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Dit betekent dat Google kan achterhalen dat onze website via uw IP-adres is bezocht. We gebruiken Google Web Fonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) sectie (f) GDPR. Als je browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt in plaats daarvan een van de standaardlettertypen op je computer gebruikt.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC in de Verenigde Staten, is Google LLC gecertificeerd voor het 'Privacy Shield', een Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op www.developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: www.google.com/policies/privacy/


Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (Art. 6 (1) sectie (f) GDPR)

MIWE Michael Wenz GmbH wil graag een klantrelatie met u onderhouden en u informatie en aanbiedingen sturen over onze producten en diensten. Daarom verwerken wij uw gegevens om u informatie en aanbiedingen per e-mail te sturen.

Als u dat niet wilt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe reclamedoeleinden. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken.

U kunt informeel en zonder opgaaf van redenen bezwaar maken door te bellen naar +49 9363 680, per e-mailtocontact@miwe.de of per post naar MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Duitsland.


Websites en minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken of ons toestemming geven. We vragen ouders en voogden actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld.
WSESSIONID
OpslagperiodeSessie
Noodzakelijke standaardcookie voor gebruik met PHP-sessiegegevens.
hideCookieNotice
BewaartijdOptot 30 dagen, afhankelijk van de selectie
Opgeslagen om te voorkomen dat de cookie of de mededeling over gegevensbescherming telkens opnieuw wordt weergegeven wanneer de pagina wordt opgeroepen.
allowLoadExternRessources
BewaartijdOptot 30 dagen, afhankelijk van de selectie
Onthoudt de beslissing van de gebruiker of externe componenten automatisch mogen worden geladen.
allowTracking
BewaartijdOptot 30 dagen, afhankelijk van de selectie
Onthoudt de beslissing van de gebruiker dat bezoekersgedrag kan worden bijgehouden.
Marketing/tracking cookies
Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden en het analyseren van uw bezoekersgedrag.
DSID
OpslagperiodeSessie
Gebruikt door Google DoubleClick; slaat de voorkeuren van de gebruiker op. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om geïndividualiseerde advertenties weer te geven.
IDE
Opslagperiode1jaar
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker op de website te registreren en te rapporteren nadat hij een advertentie van de adverteerder heeft bekeken of erop heeft geklikt. Gebruikt om de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker weer te geven.
test_cookie
Bewaartijd15minuten
Ingesteld door Google DoubleClick als test om te controleren of de browser het instellen van cookies toestaat. Bevat geen identifiers.
_ga
Opslagperiode2jaar
Registreert een unieke ID die door Google Analytics wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat_UA-48634041-1
Opslagperiode1minuut
Gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken.
_gid
Opslagperiode1dag
Registreert een unieke ID die door Google Analytics wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_fbp
Opslagperiode3maand
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime biedingen van externe adverteerders.
fr
Opslagperiode3maand
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime biedingen van externe adverteerders.
wd
Opslagperiode7dagen
Deze cookie slaat de afmetingen van het browservenster op en wordt door Facebook gebruikt om de weergave van de pagina te optimaliseren.
datr
Opslagperiode1jaar
De datr-cookie wordt gebruikt om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, ongeacht de gebruiker die is ingelogd.
iem
Opslagperiode1jaar
Gebruikt door Facebook om de knoppen 'Vind ik leuk' en 'Delen' in te stellen.
Extra marketing/tracking cookies
bcookie
Opslagperiode2jaar
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van ingesloten diensten te controleren. Browser ID-cookie.
bscookie
Opslagperiode1jaar
Deze cookie is een beveiligingscookie. De sociale netwerkdienst LinkedIn beschrijft het als een secure-browser ID-cookie.
JSESSIONID
OpslagperiodeSessie
Dit is een sessiecookie die wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
lang (2x)
OpslagperiodeSessie
Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om de taalversie op te slaan van een webpagina die door de gebruiker is geselecteerd.
lissc
Opslagperiode1jaar
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van ingesloten services te volgen.
lidc
Opslagperiode1dag
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van ingesloten services te volgen.
UserMatchHistory
Opslagperiode1maand
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om bezoekers op meerdere websites te volgen om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
1P_JAR
Opslagperiode1maand
Wordt ingesteld bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Deze cookie van Google wordt gebruikt om advertenties te optimaliseren, om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt.
ANID
Opslagperiode1jaar
Wordt geplaatst bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Deze cookie wordt gebruikt voor advertenties op google.com. Gegevens worden anoniem en automatisch verzameld. De verzamelde gegevens omvatten browsertype, verwijzings-/uitstappagina, inhoud die op de website is bekeken, besturingssysteem, clickstreamgegevens die worden gebruikt om trends te analyseren en optimaliseringsdiensten.
TOESTEMMING
Opslagperiode20jaar
Wordt ingesteld bij het afspelen van ingesloten YouTube-video's: Deze cookies zijn nodig om video's op YouTube te bekijken. Hiermee kan Google gebruikersgegevens verzamelen voor video's op YouTube.
DV
Bewaartijd5minuten
Wordt ingesteld bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Deze cookie wordt gebruikt om de advertentieservices van google.com te ondersteunen.
NID
Opslagperiode6maanden
Ingesteld bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Google gebruikt deze cookies om voorkeuren van klanten op te slaan. Op basis van zoekopdrachten op het web en uitgevoerde acties worden op Google-sites advertenties op maat weergegeven.
OTZ
Opslagperiode
Wordt ingesteld bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Deze cookie wordt gebruikt om de advertentieservices van google.com te ondersteunen.
S
OpslagperiodeSessie
Ingesteld bij het afspelen van ingesloten Youtube-video's: Sessie-ID.

Gegevensbescherming voor aanvragers

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. In het onderstaande document geven wij u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft tijdens uw sollicitatie bij MIWE.

Informatieverplichtingen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Transparantie- en informatieverplichtingen voor klanten, contractpartners en toekomstige klanten van MIWE Michael Wenz GmbH volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU

Zijn er vragen?

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die graag al uw vragen zal beantwoorden.

Contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming: e-mail: contact@miwe.de

Privacy-informatie

Deze website maakt gebruik van externe componenten, zoals Google Analytics, waarmee gegevens over uw gedrag kunnen worden verzameld. Privacy-informatie