Mēs esam jums sagatavojuši valsts izvēli. Lai skatītu šo saturu, izvēlieties citu valsti vai reģionu.
Latvia
Apstiprināt atlasi
LV
Vispārīgi
Noteikumi un nosacījumi

I. Piedāvājums, līguma noslēgšana, līguma priekšmets

Visus pārdevēja nodomu paziņojumus pārdevējs noformē rakstiski. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas pirkuma priekšmetā. Ja vien līgumā nav noteikts citādi, pārdevēja piegādātajiem priekšmetiem un sniegtajiem pakalpojumiem jābūt gataviem pieslēgšanai. Piegāde tiek veikta bez maksas uz pircēja adresi. Rezerves daļu un piederumu pasūtījumu cenas ir norādītas no rūpnīcas, neiepakotas. Pircējs ir atbildīgs par pārdošanas objekta izkraušanu. Pircējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar objekta uzstādīšanu, pieslēgšanu un ekspluatāciju, piemēram, atbilstoša pamata izbūvi un elektrības, naftas/dabasgāzes, izplūdes un tvaiku izmešu skursteņu pieslēgumu nodrošināšanu. Ja pirkuma līgumā paredzēts, ka pārdevējam jāveic pārdošanas objekta palaišana un ievirze, šie darbi jāveic uzreiz pēc montāžas. Pircējam jānodrošina, ka šos montāžas darbus var veikt nekavējoties. Cita starpā ir jānodrošina apstākļi, kuros nav caurvēja un sala, kā arī pietiekams apgaismojums. Ja lietotās iekārtas ir jānodod atpakaļ, tās ir jāatvieno no visām inženierkomunikācijām un barošanas līnijām. Uz vietas jābūt pieejamām nepieciešamajām pacelšanas ierīcēm (pacēlājs, celtnis).

II. Cenas un maksāšanas noteikumi

Pārdevējs patur tiesības attiecīgi koriģēt cenas, ja pēc līguma noslēgšanas palielinās izmaksas, jo īpaši saistībā ar darba samaksas nolīgumiem vai materiālu cenu izmaiņām. Pēc pieprasījuma pircējam tās tiks dokumentētas. Visām cenām papildus tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Pārdevējam nav pienākuma pieņemt čekus vai vekseļus. Tos pieņem tikai kā nosacītu maksājumu. Montētāji un pārstāvji nav pilnvaroti iekasēt maksājumus, ja vien pārdevējs nav devis skaidrus norādījumus. Ja pircējs kavē samaksu (vai daļēju samaksu), pārdevējs var aprēķināt procentus saskaņā ar spēkā esošo bankas likmi. Maksājuma kavējuma gadījumā vai tad, ja netiek izpildīti saskaņotie maksājuma nosacījumi, pārdevējs var atcelt maksājuma nosacījumus un atteikties no atlikušās līguma izpildes. Pircējs ir tiesīgs veikt ieskaitu vai aizturēt maksājumus tikai tad, ja viņa pretprasība ir juridiski pamatota, neapstrīdēta vai atzīta no pārdevēja puses. Ja rakstiska vienošanās par pircēja finansējumu ir līguma sastāvdaļa, pārdevējs ir tiesīgs veikt pašfinansējumu.

III. Piegādes nosacījumi

Vienības, kas ir gatavas nosūtīšanai un piegādei, pircējam jāpārņem/jāpieņem 14 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma. Ja nosūtīšana pēc pircēja pieprasījuma tiek aizkavēta, pircējam tiek aprēķinātas glabāšanas izmaksas, kas nav mazākas par 0,5 % no kopējās rēķina summas mēnesī, sākot no 1 mēneša pēc paziņojuma par gatavību nosūtīšanai. Pēc attiecīga termiņa noteikšanas un pēc minētā termiņa beigām pārdevējs ir tiesīgs atsavināt piegādes objektu citur un uzņemties piegādi pircējam, attiecīgi pagarinot termiņu. Turklāt, ja pārdevējs ir izpildījis piegādes termiņu/piegādes termiņu, tiek pieņemts, ka pircējs ir izpildījis līgumsaistības. Pārdevējam ir tiesības veikt daļējas piegādes. Pircējs sedz šādu piegāžu izmaksas. Piegādes periodi/piegādes termiņi nav saistoši, ja vien līgumā nav noteikts citādi. Piegādes termiņš sākas, kad ir atrisināti visi tehniskie un uzņēmējdarbības aspekti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļiem. Tas attiecas arī uz darbības traucējumiem, iekārtu atteici, pirkuma objekta iznīcināšanu vai bojājumiem. Šādā gadījumā pārdevējs var pilnībā vai daļēji atkāpties no līguma bez kompensācijas prasībām no pircēja puses. Ja pircējs nepilda savas līgumsaistības, piemēram, neveic pienācīgu maksājumu vai neveic pienācīgu maksājumu saskaņā ar vienošanos, pārdevējs nosaka atbilstošu termiņu to novēršanai un var atteikties no līguma, ja šis termiņš netiek ievērots. Termiņš nav nepieciešams, ja pircējs ir nopietni un galīgi atteicies izpildīt līgumu. Ja pārdevējs atceļ līgumu pamatota iemesla dēļ, pircējam jāatlīdzina pārdevējam radušies izdevumi. Pārdevējam ir tiesības kompensēt radušos izdevumus no pircēja veiktajiem avansa maksājumiem. Ja pircējs turpina atteikties pieņemt preci pēc attiecīgā termiņa pagarinājuma beigām vai skaidri paziņo par atteikšanos pieņemt preci pirms minētā termiņa beigām, pārdevējs var atkāpties no līguma un pieprasīt fiksētu maksu 20 % apmērā no nolīgtās pirkuma cenas kā kompensāciju par izdevumiem un negūto peļņu, kas radušies līguma noteikumu neizpildes dēļ. Turklāt pārdevējs patur tiesības dokumentāri pierādīt un piedzīt lielāku zaudējumu atlīdzību, bet pircējs patur tiesības dokumentāri pierādīt un piedzīt mazāku zaudējumu atlīdzību.

IV. Riska nodošana

Risks tiek nodots pircējam vēlākais līdz ar pirkuma priekšmeta nosūtīšanu, ieskaitot daļējas piegādes gadījumus un gadījumus, kad pārdevējs ir uzņēmies atbildību par citiem pakalpojumiem, piemēram, nosūtīšanu un uzstādīšanu. Ja nosūtīšana aizkavējas pircēja vainas dēļ, riska pāreja uz pircēju sākas dienā, kad pasūtījums ir gatavs nosūtīšanai. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem transportēšanas laikā.

V. Īpašumtiesību rezervēšana

Pārdevējs saglabā īpašumtiesības uz pirkuma priekšmetu, līdz ir saņemti visi pirkuma līgumā paredzētie maksājumi. Pircējs nedrīkst nodot pirkuma priekšmetu trešajai personai, pirms nav veikta pilnīga samaksa. Ja šis aizliegums netiek ievērots, visas prasības pret pircēju, nodrošināto kreditoru un ķīlas ņēmēju pāriet pārdevējam. Ar šo pircējs jau nodod pārdevējam prasījumus, kas izriet no preču tālākas pārdošanas pircējiem vai trešām personām par galīgo rēķina summu (ieskaitot PVN) neatkarīgi no tā, vai iegādātās preces tika tālāk pārdotas bez apstrādes vai pēc tās. Īpašumtiesību saglabāšanas periodā pircējs uztur pirkuma priekšmetu pienācīgā stāvoklī un apņemas veikt visus nepieciešamos remontdarbus. Pircējs ir atbildīgs par pirkuma objekta apdrošināšanu pret risku uz sava rēķina. Ja pircējs pārkāpj līguma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz maksājuma kavējumu, pārdevējam ir tiesības pēc oficiāla brīdinājuma izteikšanas saņemt atpakaļ preces, un pircējam ir pienākums atgriezt preces. Īpašumtiesību saglabāšanas un pirkuma priekšmeta konfiskācijas īstenošana, ko veic pārdevējs, nav uzskatāma par atkāpšanos no līguma. Ja pēc līguma noslēgšanas kļūst skaidrs, ka pircēja finansiālais stāvoklis ir nelabvēlīgs, pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājumu un atkāpties no līguma, ja šis nodrošinājums nav dokumentāri pierādīts noteiktajā termiņā.

VI. Defekti, garantija un atbildība

Pircēja pretenzijām par defektiem ir nepieciešams, lai pircējs būtu pienācīgi izpildījis savu pienākumu pārbaudīt un ziņot par defektiem, kā noteikts Vācijas Tirdzniecības kodeksa (HGB) 377. un turpmākajos pantos, jo īpaši nekavējoties paziņojot pārdevējam par visiem konstatētajiem defektiem. No defektiem izrietošie noilguma termiņi ir saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem. Daļas tiek uzskatītas par bojātām, ja tās ir nederīgas vai to lietošanu būtiski apgrūtina konstrukcijas kļūda, nekvalitatīvi materiāli vai nekvalitatīva izgatavošana. Daļas neuzskata par bojātām, ja pārdevējs nav atbildīgs par defektu, piemēram, ja nevar izslēgt tādus ārējus faktorus kā izplūdes apstākļi, maiznīcas klimats, mīklas padeves problēmas, operatora kļūme un tamlīdzīgi. Pārdevēja sniegtie ražotāja dati nenozīmē vienošanos par preču kvalitāti vai garantiju par konkrētu īpašību, kā to nosaka garantijas likums, ja vien pircējs un pārdevējs par to nav skaidri rakstiski vienojušies. Ja iegādātajai precei ir defekts, pārdevēja pienākums ir vai nu novērst minēto defektu, vai piegādāt jaunu un bezdefektu aizstājēju pēc pārdevēja ieskatiem. Garantijas termiņš rezerves daļai vai defekta novēršanai ir 12 mēneši, bet tas nebeidzas pirms pirkuma priekšmeta sākotnējā garantijas termiņa beigu datuma. Ja pretenzija ir pamatota, pārdevējs sedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar remontu vai rezerves daļas piegādi, kā arī izmaksas par pasākumiem, kas nepieciešami turpmākai izpildei, tostarp pārvadāšanas, ceļa, darba un materiālu izmaksas. Pārējās izmaksas sedz pircējs. Ja turpmākā izpilde nav veiksmīga, pircējs ir tiesīgs izvēlēties, vai atteikties no līguma vai saņemt pirkuma cenas samazinājumu. Nomainītās daļas kļūst par pārdevēja īpašumu. Turpmākas pircēja prasības, jo īpaši prasības par zaudējumu atlīdzību, kas nav radušies faktiskajā pirkuma objektā, ir izslēgtas, izņemot gadījumus, kad

a) zaudējumi radušies dzīvības, miesas vai veselības bojājumu rezultātā, kas radušies pārdevēja, pārdevēja likumīgā pārstāvja vai pārdevēja pilnvaroto pārstāvju tīša vai nolaidīga pienākumu pārkāpuma dēļ.

b) tie ir citi zaudējumi, kas radušies pārdevēja, pārdevēja likumīgā pārstāvja vai pārdevēja pilnvaroto pārstāvju tīša vai rupjas neuzmanības dēļ.

Izņemot pārdevēja īpašnieka un vadības tīšas rīcības vai rupjas nolaidības gadījumus, ja tiek vainojami līgumsaistību pārkāpumi, pārdevēja atbildība ir ierobežota līdz tipiskam līgumā paredzētam, paredzamam kaitējumam. Pircēja vai trešo personu bez iepriekšējas pārdevēja piekrišanas nepareizi veiktas modifikācijas vai remontdarbi atceļ jebkādu atbildību par to radītajām sekām. Paziņojumi par defektiem nedod pircējam tiesības atteikties savlaicīgi samaksāt noteikto pirkuma cenu. Ja pārdevējs ir nodrošinājis konkrētas īpašības vai devis garantijas solījumus, tad galveno līgumsaistību neizpilde vai galveno garantijas solījumu neizpilde dod pircējam tiesības atkāpties no līguma, nevis saņemt zaudējumu atlīdzību. Tas neietekmē Vācijas Likuma par atbildību par precēm noteikumus. Piemērojami arī MIWE garantijas noteikumi; MIWE maizes ceptuvju saldēšanas sistēmu nosacījumi attiecas arī uz MIWE dzesēšanas iekārtām.

VII. Īpaši noteikumi lietotiem pirkumiem

Lietotas vienības pircējam ir jāsavāc uz vietas uz sava rēķina. Pretējā gadījumā piemēro III sadaļu. Riska nodošana pāriet uz pircēju, kad tiek paziņots, ka preces ir gatavas saņemšanai. Lietotas preces, tostarp tās, kuru funkcionalitāte ir pārbaudīta, tiek pārdotas bez jebkādas garantijas. Tiek izslēgta jebkāda atbildība gan par acīmredzamiem, gan slēptiem defektiem, kā arī jebkādas citas garantijas prasības, tostarp saistības par defektu radīto zaudējumu atlīdzināšanu un no defektiem izrietošo zaudējumu atlīdzināšanu, kā noteikts VI iedaļā. Pircējam ir tiesības apskatīt un pārbaudīt pirkuma objektu pirms līguma noslēgšanas. Pārdevējs sniedz 6 mēnešu garantiju lietotām, rūpnīcā atjaunotām MIWE sistēmām. Arī uz šīm sistēmām attiecas VI iedaļas garantijas noteikumi un MIWE garantijas nosacījumi.

VIII. Licences un atļaujas

Būvatļaujas un citas juridiski nepieciešamās atļaujas (tostarp privātās atļaujas) ir jāsaņem tieši būvniekam. Ja pircējs izsauc vienības / piekrīt to piegādei un montāžas uzsākšanai, pārdevējs var pieņemt, ka pircējs ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un ka ir izpildīti piegādes un uzstādīšanas nosacījumi.

IX. Izpildes vieta, jurisdikcija, citi noteikumi

Piegādes un apmaksas izpildes vieta ir pārdevēja juridiskā adrese. Ja pircējs ir reģistrēts komersants, vienīgā jurisdikcijas vieta ir pārdevēja uzņēmuma juridiskā adrese, tomēr pārdevējam ir tiesības iesniegt prasību tiesā pircēja uzņēmējdarbības vietā. Piemēro tikai Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktus. ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nav piemērojama. Pircējs piešķir pārdevējam tiesības veikt vai pasūtīt video vai foto ierakstus, ko pārdevējs izgatavo vienību piegādes vai uzstādīšanas laikā vai pēc tās, un izmantot šos ierakstus reklāmas nolūkos.

IX. Ja kāds no šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumiem pilnībā vai daļēji zaudē spēku, pārējie noteikumi paliek spēkā.

Privātuma informācija

Šajā vietnē tiek izmantoti ārējie komponenti, piemēram, Google Analytics, kurus var izmantot, lai apkopotu datus par jūsu uzvedību. Informācija par konfidencialitāti