Mēs esam jums sagatavojuši valsts izvēli. Lai skatītu šo saturu, izvēlieties citu valsti vai reģionu.
Latvia
Apstiprināt atlasi
LV
Atruna
Atbildības izslēgšana

Saturs

Šo lapu saturs ir rūpīgi sagatavots un pārskatīts. Tomēr MIWE Michael Wenz GmbH negarantē sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu vai kvalitāti. MIWE Michael Wenz GmbH izslēdz jebkādas garantijas attiecībā uz materiālajiem vai nemateriālajiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot vai neizmantojot sniegto informāciju, kā arī kļūdainas vai nepilnīgas informācijas dēļ, ar nosacījumu, ka MIWE Michael Wenz GmbH nav pieļāvusi acīmredzamu tīšu vai rupju nolaidību. MIWE Michael Wenz GmbH skaidri patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt, papildināt vai dzēst informāciju pilnībā vai daļēji vai pārtraukt tās publicēšanu.

Derīgums

Šī atbildības atruna ir daļa no interneta satura, kurā ir atsauce uz šo lapu. Ja kāda teksta daļa vai konkrēts formulējums tekstā neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem vai arī pilnībā neatbilst šādiem tiesību aktiem, tas neietekmē pārējo dokumenta daļu saturu un spēkā esamību.

Datu konfidencialitāte

Privātuma informācija

Šajā vietnē tiek izmantoti ārējie komponenti, piemēram, Google Analytics, kurus var izmantot, lai apkopotu datus par jūsu uzvedību. Informācija par konfidencialitāti