Vi har gjort ett landsval åt dig. Välj ett annat land eller region för att se detta innehåll.
Sweden
Bekräfta val
SE
Tjänster GTC
Allmänna villkor - MIWE Service

Om inget annat skriftligen avtalats gäller dessa allmänna villkor uteslutande för avtalsförhållandet mellan kunden och MIWE Michael Wenz GmbH, nedan kallat "företaget". Detta gäller även om Kundens egna villkor ingår i ansökan eller ett bekräftelsebrev. Avvikande allmänna villkor från Kunden erkänns inte, även om de inte uttryckligen motsägs.

I. Ingående av avtal

(1) Företagets erbjudande ska inte förstås som en ansökan i den mening som avses i § 145 i den tyska civillagen (BGB),
utan som en inbjudan till kunden att lämna in en ansökan om ingående av ett avtal. (2) Dokument som hör till anbudsförfrågan, såsom illustrationer, ritningar etc., ska endast betraktas som ungefärligt exakta vad gäller mått och vikt, såvida inte exaktheten i mått och vikt uttryckligen har bekräftats skriftligen av företaget. (3) Avtalet ingås först när Bolaget har accepterat beställningen. (4) Egenskaper hos det arbete som ska utföras av Bolaget ska endast anses vara garanterade i den utsträckning som Bolaget uttryckligen har förklarat garantin som sådan skriftligen. (5) För tjänster som inte ingår i beställningen eller som avviker från tjänstebeskrivningen ska ett separat tilläggsavtal ingås före utförandet. Om detta tilläggsavtal inte ingås, är företaget inte skyldigt att utföra dessa ytterligare eller ändrade tjänster.

II. Priser

(1) Ett bindande pris fastställs först när Bolaget har accepterat ordern och under förutsättning att de orderdata som ligger till grund för accepterandet av ordern förblir oförändrade. Företagets priser är i EURO plus tillämplig lagstadgad mervärdesskatt. (2) Alla priser gäller vid obehindrad angöring och möjlighet till lossning. Ytterligare kostnader i händelse av hinder för resan, begränsade lossningsmöjligheter och tidsbegränsningar debiteras separat.

III. Kundens skyldighet att samarbeta

De dokument som krävs för utförandet (i synnerhet planeringsdokument) ska överlämnas till företaget av kunden kostnadsfritt och i god tid, dvs. senast fyra veckor innan utförandet påbörjas. I händelse av försenad leverans ska starten av utförandet och de tillhörande tidsfristerna för utförandet skjutas upp i motsvarande grad.

IV. Tidsfrist för prestation

(1) Tidsfrister ska endast vara bindande om de skriftligen har bekräftats som bindande av Företaget till Kunden. (2) Om företaget är ansvarigt för att tidsfristerna överskrids, ska kunden bevilja en rimlig tidsfrist. Efter att anståndstiden löpt ut har kunden endast rätt att häva avtalet om han i samband med att anståndstiden fastställdes har förklarat att han kommer att häva avtalet efter det att anståndstiden löpt ut utan resultat. Ovanstående bestämmelse påverkar inte möjligheten att sätta en tidsfrist i enlighet med § 323.2 i den tyska civillagen (BGB).(3) Force majeure, driftstörningar och liknande oförutsebara omständigheter som företaget inte ansvarar för befriar företaget från att följa tidsfristerna för fullgörande under den tid som driftstörningen varar. Tidsfristerna för utförandet kommer att förlängas i enlighet med detta. Kunden ska inte heller ha rätt att frånträda avtalet eller säga upp avtalet om det inte rimligen kan förväntas att kunden ska fullgöra avtalet till dess att de störande omständigheterna har avhjälpts
.

V. Godkännande

Godkännande skall ske senast inom 12 arbetsdagar efter det att företaget meddelat att de kontraktsenliga tjänsterna slutförts. Resultatet skall registreras i en rapport. Om kunden inte kommer överens med företaget om ett datum för godkännande inom de ovannämnda 12 arbetsdagarna, har företaget rätt enligt § 640 (1) mening 3 i den tyska civillagen (BGB) att fastställa en rimlig tidsfrist för godkännandeförklaringen, efter vars fruktlösa utgång godkännande ska anses ha ägt rum.

VI. Garanti

(1) Kunden skall skriftligen underrätta Bolaget om eventuella uppenbara fel inom två veckor efter mottagandet. Om uppenbara fel inte meddelas i god tid eller i korrekt form, gäller inte garantin i detta avseende. (2) Mindre fel som inte väsentligt försämrar arbetets värde, lämplighet eller användbarhet är undantagna från garantin. Mått, prover, exemplar och broschyrer är alltid endast ungefärliga. Uppgifter om kvaliteter och andra egenskaper hos materialet är icke bindande. (3) Garantianspråk är föremål för en preskriptionstid på ett år. Garantiperioden börjar med godkännandet. (4) Kundens anspråk på grund av fel är begränsade till tilläggsprestationer. Om den kompletterande prestationen misslyckas har kunden rätt till en minskning av inköpspriset eller kan dra sig ur avtalet. Ett misslyckande med den efterföljande prestationen är i enlighet med § 440 S. 2 i den tyska civillagen (BGB) om det andra försöket att avhjälpa felet också har misslyckats. Ett misslyckande ska anses ha inträffat om företaget allvarligt och slutgiltigt vägrar den efterföljande prestationen som med rätta krävs eller låter den med rätta fastställda perioden för efterföljande förbättring löpa ut utan att användas. (5) Företaget har rätt att utföra efterprestationer efter eget gottfinnande. Om den kompletterande prestationen misslyckas, har företaget rätt till en
upprepat efterarbete. (6) Om kunden eller en tredje part gör otillbörliga ändringar eller utför arbete på arbetet utan föregående godkännande från företaget, ska garantin för de resulterande konsekvenserna vara ogiltig.

VII. Ansvar

(1) Vid skada på liv, kropp eller hälsa som orsakats av en oaktsam överträdelse av bolagets skyldigheter eller en uppsåtlig eller oaktsam överträdelse av bolagets skyldigheter av en juridisk representant eller ställföreträdare för bolaget, är bolaget ansvarigt i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. (2) För övriga skadestånd gäller följande: a) För skadestånd som grundar sig på grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från bolagets sida eller på uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från en legal företrädare eller ställföreträdare för bolaget, är bolaget ansvarigt enligt lag. b) För skadestånd som grundar sig på åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser till följd av ringa vårdslöshet från bolagets sida eller från en legal företrädare eller ställföreträdare för bolaget, är bolaget ansvarigt enligt lag. c) För skador som grundar sig på brott mot väsentliga avtalsförpliktelser till följd av lätt vårdslöshet av bolaget eller en juridisk representant eller ställföreträdare för bolaget eller en juridisk representant eller ställföreträdare för bolaget, ska bolagets ansvar vara begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och som är typisk för avtalet. c) Bolagets ansvar ska uteslutas för skada som grundar sig på brott mot sekundära skyldigheter eller icke-väsentliga skyldigheter till följd av lätt vårdslöshet från Bolagets sida eller från en juridisk representant eller ställföreträdare för Bolaget. d) Skadeståndsanspråk som uppstår till följd av försummelse som grundar sig på lätt vårdslöshet ska också uteslutas. (3) Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir i övrigt opåverkade.

VIII. Bolagets rätt till uppsägning

(1) Företaget ska ha rätt att säga upp avtalet om kunden underlåter att utföra en handling som åligger honom och därigenom sätter företaget ur stånd att utföra tjänsten (utebliven accept enligt §§ 293 ff. i den tyska civillagen (BGB)), eller om kunden underlåter att göra en förfallen betalning eller på annat sätt hamnar i gäldenärsförfall. (2) Uppsägning är endast tillåten om företaget utan framgång har beviljat kunden en rimlig tidsfrist för fullgörande av avtalet och har förklarat att det kommer att säga upp avtalet om tidsfristen löper ut utan resultat. (3) I händelse av berättigad uppsägning från företagets sida ska de tjänster som utförts i enlighet med avtalet fram till tidpunkten för uppsägningen accepteras av kunden och faktureras i enlighet med avtalspriserna. Bolaget ska vidare ha rätt till skälig ersättning i enlighet med § 642 i den tyska civillagen (BGB), varvid 10 % av den avtalade ersättningen (exklusive mervärdesskatt) hänförlig till den del av arbetet som ännu inte utförts ska anses vara skälig utan bevisning. Det står beställaren fritt att bevisa att ingen skada eller en avsevärt mindre skada har uppstått. Företagets påstående om en faktiskt högre skada förblir också förbehållet. (4) Vidare förblir eventuella ytterligare anspråk från företaget opåverkade.

IX. Ordinarie uppsägning och hävning av avtalet efter ömsesidig överenskommelse

(1) I händelse av normal uppsägning enligt § 649 i den tyska civillagen (BGB) från kundens sida samt i händelse av uppsägning av avtalet i samförstånd, ska de tjänster som utförts i enlighet med avtalet fram till tidpunkten för uppsägningen accepteras av kunden. Företaget behåller rätten till den avtalsenliga ersättningen även för de tjänster som inte längre tillhandahålls till följd av förtida uppsägning av avtalet. Han måste dock dra av vad han sparar i kostnader till följd av hävningen av avtalet. (2) Dessutom skall det som företaget förvärvar eller uppsåtligen avstår från att förvärva genom att använda hans arbetskraft på annat håll dras av från företagets krav på ersättning.

X. Kostnader för meningslösa ansträngningar

Kunden ska kompensera företaget för eventuella extra kostnader som uppstår till följd av att kunden på ett klandervärt sätt missar en avtalad tidsfrist eller att eventuella fel som reklameras inte kan upptäckas i enlighet med teknikens regler. (1) Vid normal uppsägning från kundens sida enligt avsnitt 649 i den tyska civillagen (BGB) och vid uppsägning av avtalet i samförstånd, ska de tjänster som utförts i enlighet med avtalet fram till tidpunkten för uppsägningen accepteras av kunden. Företaget behåller rätten till den avtalsenliga ersättningen även för de tjänster som inte längre tillhandahålls till följd av den förtida uppsägningen av avtalet. Han måste dock dra av vad han sparar i kostnader till följd av hävningen av avtalet. (2) Dessutom skall det som företaget förvärvar eller uppsåtligen avstår från att förvärva genom att använda hans arbetskraft på annat håll dras av från företagets krav på ersättning.

XI. Betalningsvillkor

(1) Förskottsbetalningar ska göras på begäran med kortast möjliga intervall till ett belopp som motsvarar värdet av respektive bevisade avtalsenliga tjänster inklusive det redovisade beloppet av mervärdesskatt som ska betalas på dessa. Tjänsterna ska styrkas med en granskningsbar förteckning, som ska möjliggöra en snabb och tillförlitlig bedömning av tjänsterna. I detta sammanhang omfattar tjänsterna även de komponenter som särskilt tillverkas och tillhandahålls för den erforderliga tjänsten samt de material och komponenter som levereras till byggarbetsplatsen om, enligt kundens val, äganderätten till dem överförs till kunden eller motsvarande säkerhet ställs. (2) Alternativt kan förskottsbetalningar vid bestämda datum avtalas individuellt. (3) Bolagets fakturor ska anses ha accepterats, i den mån Kunden inte är en konsument, om ingen invändning görs senast 12 arbetsdagar efter mottagandet av fakturan. (4) Om inte annat avtalats förfaller Bolagets samtliga fakturor till betalning omedelbart och utan avdrag. Avdrag för rabatt kräver separat skriftlig överenskommelse. (5) Om Kunden är i dröjsmål med betalning, har Bolaget rätt att avbryta arbetet tills betalning sker. (6) Inkomna betalningar skall, oavsett om annat föreskrivs av Kunden, återbetalas i varje enskilt fall med kostnader, därefter med ränta och slutligen med huvudfordran; vid flera fordringar skall i varje enskilt fall den äldre fordran återbetalas först. (7) Kundens kvittning är endast tillåten med obestridda eller lagligen fastställda motfordringar. (8) Det är inte tillåtet att hålla inne förfallna, obestridda fakturabelopp på grund av bestridda motfordringar från kunden.

Bolaget skall behålla all upphovsrätt till de planer och arbetsresultat som det producerar. Dessa får inte göras tillgängliga för tredje part eller missbrukas på något annat sätt utan företagets medgivande. Om beställningen inte genomförs eller avslutas i förtid ska kundspecifika dokument returneras till företaget utan anmodan och i samtliga fall utan dröjsmål på begäran. Vid full betalning av det avtalade priset ska kunden erhålla exklusiv nyttjanderätt till de arbetsstycken som tillhandahålls honom under en obegränsad tidsperiod, men endast för det avtalade avsedda ändamålet. All duplicering eller imitation av ritningar eller arbetsstycken som tagits fram av kunden är inte tillåten.

XIII. Plats för framförande och behörig domstol

(1) I kommersiella affärstransaktioner har Würzburg avtalats som exklusivt behörig domstol.

XIV. Slutbestämmelser

(1) Inga muntliga tilläggsavtal har ingåtts. Ändringar och tillägg till avtalet måste göras skriftligen. En ändring av skriftlighetskravet måste i sin tur göras skriftligen. (2) Om enskilda bestämmelser är eller blir ogiltiga, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. (3) I stället för en ogiltig bestämmelse ska parterna i detta fall komma överens om en giltig bestämmelse som motsvarar eller kommer så nära som möjligt den ogiltiga bestämmelsens innebörd och syfte, i synnerhet vad parterna hade avsett i ekonomiska termer
. (4) Om det avtal som ingåtts mellan parterna är ofullständigt, ska detta inte heller påverka dess giltighet. I händelse av brister skall parterna komma överens om ett tillägg till avtalet som motsvarar vad som skulle ha avtalats i enlighet med andan och syftet med detta avtal
om parterna hade beaktat frågan från början när de ingick avtalet.

Information om skydd av personuppgifter

Denna webbplats använder externa komponenter, till exempel Google Analytics, som kan användas för att samla in data om ditt beteende. Information om integritet