Vi har gjort ett landsval åt dig. Välj ett annat land eller region för att se detta innehåll.
Sweden
Bekräfta val
SE
Skydd av personuppgifter
2021-03

Sekretesspolicy för MIWE Michael Wenz GmbH

Välkommen till vår hemsida. Tack för ditt intresse för vårt företag. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och de nationella implementeringslagar som gäller för oss. I denna integritetspolicy ger vi dig omfattande information om MIWE Michael Wenz GmbH:s behandling av dina personuppgifter och de rättigheter som du har rätt till.

Personuppgifter definieras som information som underlättar identifiering av fysiska personer. Detta inkluderar i synnerhet ditt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress samt din IP-adress.

Uppgifterna anses vara anonyma om ingen personlig koppling till användaren kan fastställas.

Personuppgiftsansvarig och dataskydd

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 Kontakt Dataskydd: e-post: contact@miwe.de

Dina rättigheter som registrerad

Först vill vi informera dig om dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter är kodifierade i art. 15 - 22 i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter omfattar följande:

 • Rätt till information (art. 15 i GDPR),
 • Rätten till radering (artikel 17 i GDPR),
 • Rätten till rättelse (artikel 16 i GDPR),
 • Rätten till dataportabilitet (art. 20 i GDPR),
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR),
 • Rätt att invända mot behandlingen (art. 21 i GDPR).

För att hävda dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på: contact@miwe.de. Detsamma gäller om du har frågor om databehandling på vårt företag eller vill återkalla ett samtycke som du har gett. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.


Rätt till invändningar

Observera följande i samband med din rätt till invändningar:

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam har du rätt att när som helst invända mot denna databehandling utan att ange några skäl.

Om du invänder mot behandlingen för direktreklam kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Invändningar är kostnadsfria och kan göras informellt, helst via e-post till: contact@miwe.de.

Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du när som helst invända mot denna behandling av skäl som härrör från din speciella situation; detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Syfte och rättslig grund för databehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter iakttas alltid bestämmelserna i GDPR och alla andra relevanta rättsliga bestämmelser. Den rättsliga grunden för databehandlingen härrör i synnerhet från art. 6 I GDPR.

Vi använder dina uppgifter för att skapa affärskontakter, uppfylla avtalsenliga och rättsliga skyldigheter, genomföra avtalsförhållanden, erbjuda produkter och tjänster och förbättra kundrelationer, vilket också kan inkludera analyser för marknadsföringsändamål och direktreklam.

Ditt samtycke till databehandling kan också utgöra en auktoriserande bestämmelse enligt dataskyddslagstiftningen. Innan du ger ditt samtycke kommer vi att informera dig om syftet med databehandlingen och om din ångerrätt.


Vidarebefordran till tredje part

Vi kommer endast att dela dina uppgifter med tredje part inom ramen för tillämpliga lagar och förordningar eller med lämpligt samtycke. I övrigt kommer uppgifterna inte att delas med tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt tvingande rättsliga bestämmelser (överföring till externa organ som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

Vi vidarebefordrar kontaktuppgifter som skickas till oss via formulär på MIWE:s webbplats för specifika ändamål till anslutna företag för att behandla och svara på din förfrågan. Detta avser det ansvariga MIWE-dotterbolaget eller den ansvariga återförsäljaren/tjänsteleverantören, som kan vara i ett tredje land beroende på ansvaret.


Mottagare av uppgifter / Kategorier av mottagare

I vårt företag säkerställer vi att endast de personer får dina uppgifter som behöver dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter.
I många fall hjälper tjänsteleverantörer våra operativa avdelningar att fullgöra sina uppgifter. Nödvändiga dataskyddsavtal har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.


Överföring till tredje land / Avsikt att överföra uppgifter till tredje land

Uppgifter överförs endast till tredje land (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) om det krävs för att uppfylla en avtalsenlig skyldighet, om det är rättsligt föreskrivet eller om du har samtyckt till det.

Vi vidarebefordrar kontaktuppgifter som skickas till oss via formulär på MIWE:s webbplats för specifika ändamål till anslutna företag för att behandla och svara på din förfrågan. Detta avser det ansvariga MIWE-dotterbolaget eller den ansvariga återförsäljaren/tjänsteleverantören, som kan vara i ett tredje land beroende på ansvaret.


Varaktighet för lagring av data

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för respektive behandlingssyfte. Observera att många arkiveringsperioder kräver att data (måste) lagras ytterligare. Detta inkluderar i synnerhet handels- eller skatterättsliga arkiveringsperioder (t.ex. tysk handelslag, tysk skattelagstiftning etc.). Om det inte finns några ytterligare arkiveringskrav raderas uppgifterna rutinmässigt efter att syftet har uppnåtts.

Dessutom kan vi lagra uppgifter om du har samtyckt till detta eller om rättsliga tvister uppstår och vi använder bevis inom ramen för rättsliga preskriptionstider, som kan vara upp till trettio år; den vanliga preskriptionstiden är tre år.


Säker överföring av dina uppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi lagrar från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga parter. Säkerhetsnivåerna övervakas kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter och justeras för att överensstämma med nya säkerhetsstandarder.

All inkommande och utgående datadelning på vår webbplats är krypterad. Vi erbjuder HTTPS som överföringsprotokoll för vår webbplats och använder de senaste krypteringsprotokollen. Alternativa kommunikationsmetoder, t.ex. post, kan också användas.


Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Olika personuppgifter är nödvändiga för att upprätta, genomföra och avsluta avtalsförhållandet och för att uppfylla tillhörande avtalsenliga och rättsliga skyldigheter. Detsamma gäller för användningen av vår webbplats och de olika funktioner som den tillhandahåller.

Vi har sammanfattat detaljer om detta i punkten ovan. I vissa fall måste uppgifter samlas in eller tillhandahållas på grund av rättsliga krav. Observera att vi inte kan behandla din förfrågan eller fullgöra den underliggande avtalsförpliktelsen utan att tillhandahålla dessa uppgifter.


Kategorier, källor och ursprung för data

Vilka uppgifter vi behandlar beror på sammanhanget i fråga: det beror till exempel på om du gör en beställning online eller anger en förfrågan i vårt kontaktformulär, eller skickar oss en ansökan eller lämnar in ett klagomål.

Observera att vi också kan tillhandahålla information separat på lämpliga platser för specifika behandlingssituationer, t.ex. när du laddar upp ansökningsdokument eller gör kontaktförfrågningar.

Alla uppgifter anonymiseras omedelbart. Fullständiga personuppgifter sparas aldrig, varken på vår webbserver eller via Google Analytics.


Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder inte rent automatiserade behandlingar för beslutsfattande.


Länkar till andra leverantörer

Vår webbplats innehåller också tydligt identifierbara länkar till andra företags webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Därför tar vi inte heller något ansvar för detta innehåll. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på dessa webbplatser.

Länkade webbplatser kontrollerades för eventuella lagöverträdelser och eventuella igenkännbara lagöverträdelser när länkarna skapades. Inget olagligt innehåll hittades vid den tidpunkten. De länkade webbplatserna kommer inte att övervakas fortlöpande om det inte finns konkreta bevis för en överträdelse. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer sådana länkar att tas bort omedelbart.


Cookies (artikel 6.1 f i GDPR / artikel 6.1 a i GDPR) 6 (1) avsnitt (a) GDPR med samtycke)

Våra webbplatser använder endast tillfälliga sessionscookies (små textfiler) i webbläsarens huvudminne, som raderas igen när webbläsaren stängs. Cookies gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

De gör det möjligt för oss att analysera hur användarna använder vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa innehållet på vår webbplats efter besökarnas behov. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan vanligtvis ändra inställningarna i din webbläsare om du inte vill skicka denna information.


Google Analytics

Baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) avsnitt (a), Art. 7 GDPR använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google använder cookies. Den information som en cookie genererar om användarens användning av webbplatsen skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet, vilket ger en garanti för att följa den europeiska dataskyddslagen(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera användarens användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av denna webbplats och internet för oss. Pseudonyma användningsprofiler för användare kan tas fram från de uppgifter som behandlas.

Vi använder endast Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress först trunkeras av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra länder som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där.

Den IP-adress som överförs från användarens webbläsare kommer inte att kombineras med andra Google-data. Användare kan förhindra att cookies lagras genom att konfigurera sin webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Användare kan också förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör deras användning av webbplatsen registreras av Google samt behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

För ytterligare information om Googles dataanvändning, konfigurations- och invändningsalternativ, se Googles sekretesspolicy(https://policies.google.com/technologies/ads) och inställningarna för reklam som visas av Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

För ytterligare information om Googles dataanvändning, konfigurations- och invändningsalternativ, se Googles sekretesspolicy(https://policies.google.com/technologies/ads) och inställningarna för reklam som visas av Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Användarens personuppgifter raderas efter 14 månader


Google Tag Manager (GTM)

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Det innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter registreras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan registrera data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om avaktiveringen har genomförts på domän- eller cookienivå fortsätter den att gälla för alla spårningstaggar, förutsatt att de har implementerats med Google Tag Manager.


Integration av Google Maps

Vi använder tjänsten Google Maps på denna webbplats. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och gör det bekvämt för dig att använda kartfunktionen.
När du besöker webbplatsen informeras Google om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. De uppgifter som samlats in vid ditt besök på vår webbplats skickas också. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto och du är inloggad eller om du inte har något användarkonto. När du är inloggad på Google tillskrivs dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska hänföras till ditt Google-konto måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google sparar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad webbdesign. Utvärderingar av detta slag görs (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot detta skapande av användarprofiler, men du måste kontakta Google för att utöva den.
Mer information om syftet med och omfattningen av de uppgifter som samlas in och hur de behandlas av plug-in-leverantören finns i leverantörens sekretesspolicy. Du får också ytterligare information om dina rättigheter i denna fråga och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH från Hamburg, Tyskland(www.etracker.com) för att analysera användningsdata. Vi använder i allmänhet inte cookies för webbanalys. Om vi använder analys- och optimeringscookies kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om så är fallet och du samtycker används cookies som möjliggör en statistisk analys av denna webbplats, en mätning av framgången för våra marknadsföringsåtgärder online och testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som lagras på användarens enhet av webbläsaren. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare.

De uppgifter som genereras med etracker behandlas och lagras av etracker uteslutande i Tyskland på uppdrag av leverantören av denna webbplats och är därför föremål för strikta tyska och europeiska dataskyddslagar och standarder. I detta avseende har etracker kontrollerats oberoende, certifierats och tilldelats ePrivacyseals dat askyddssigill.

Databehandlingen utförs på grundval av de rättsliga bestämmelserna i art. 6 paragraf 1 lit. f (berättigat intresse) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt intresse i den mening som avses i GDPR (berättigat intresse) är optimeringen av vårt online-erbjudande och vår webbplats. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss, anonymiseras eller pseudonymiseras så snart som möjligt de uppgifter som kan möjliggöra en hänvisning till en enskild person, såsom IP-adress, inloggnings- eller enhets-ID. Dessa uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål, kombineras med andra uppgifter eller vidarebefordras till tredje part.

Du kan när som helst invända mot den databehandling som beskrivs ovan. Motsägelsen medför inga negativa konsekvenser.

Mer information om dataskydd hos etracker hittar du genom att klicka här.


Användning av YouTube i utökat dataskyddsläge

För att visa videor använder vår webbplats leverantören YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representerad av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt skickas din IP-adress till YouTube och cookies sparas på din dator så snart du öppnar en sida med inbäddade videor. Vi har dock integrerat våra YouTube-videor i det förstärkta dataskyddsläget (när detta är aktivt kontaktar YouTube fortfarande Googles DoubleClick-tjänst, men inga personuppgifter utvärderas enligt Googles sekretesspolicy). Detta innebär att YouTube inte sparar någon information om besökaren, såvida denne inte tittar på videon. När du klickar på videon skickas din IP-adress till YouTube och YouTube ser att du har tittat på videon. Om du är inloggad på YouTube tillskrivs denna information också ditt användarkonto (du kan förhindra detta genom att logga ut från YouTube innan du öppnar videon).
Vi är inte medvetna om eventuell insamling och användning av dina uppgifter av YouTube och kan inte påverka det. Mer information finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . För allmän information om hantering och avaktivering av cookies hänvisar vi också till vår allmänna beskrivning i denna sekretesspolicy.


Kontaktformulär / E-postkontakt (artikel 6.1 a, b i GDPR)

På vår webbplats finns kontaktformulär som kan användas för att ta kontakt elektroniskt. När du skriver till oss via kontaktformulären behandlar vi de uppgifter som du anger som en del av kontaktformuläret direkt för att kontakta dig och svara på dina frågor och önskemål.

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter som en del av en kontaktförfrågan:

 • Företag
 • Titel
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Postnummer och ort
 • Information om förfrågningar och intressen

Vi följer principerna om dataekonomi och dataundvikande genom att endast kräva att du tillhandahåller de uppgifter som vi absolut behöver för att kontakta dig. Dessa uppgifter är din adressform, efternamn, telefonnummer, postnummer och ort samt själva meddelandefältet. Alla andra uppgifter är frivilliga fält och kan lämnas som tillval (t.ex. för att besvara dina frågor mer individuellt).

Om du samtycker till att få tillfällig information om intressanta nyheter om våra produkter och tjänster sparar vi även din e-postadress. Du får då ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk som en del av den lagstadgade double opt-in-processen. När du klickar på denna länk sparar vi de uppgifter som anges nedan.

 • Uppgifter och tidpunkt för inmatningen
 • IP-adress
 • Användaragent / webbläsare
 • Operativsystem
 • E-postadress
 • ID för avprenumeration
 • Prenumerationsstatus (förprenumeration eller prenumeration)


Användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring Prenumeration på vårt nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi regelbundet information om vårt produktutbud till dig. Din e-postadress är den enda information vi behöver för att skicka nyhetsbrevet. Alla andra uppgifter lämnas frivilligt och kommer att användas för att anpassa vår korrespondens med dig. Vi använder den så kallade double opt-in-processen för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi inte skickar något nyhetsbrev till dig förrän vi har fått ditt uttryckliga samtycke till att ta emot våra nyhetsbrev. Vi skickar sedan ett bekräftelsemeddelande till dig där du uppmanas att klicka på en länk för att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrev i framtiden.

Genom att klicka på bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (a) GDPR. När du prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som registrerats av Internet Service Provider (ISP) samt datum och tid för prenumerationen så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du prenumererar på nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för att göra reklam med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga part som anges ovan. När du har avregistrerat dig raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till annan användning av dina uppgifter eller vi har förbehållit oss rätten att använda uppgifter på ett annat sätt som är tillåtet enligt lag och som vi har informerat dig om i denna policy.

Vi vidarebefordrar kontaktuppgifter som du har skickat till oss för registrering av nyhetsbrev med hjälp av formulär på MIWE-webbplatsen och bekräftat detta med hjälp av double opt-in-förfarandet till anslutna företag för bearbetning. Detta avser det ansvariga MIWE-dotterbolaget, som beroende på ansvarsområde också kan vara beläget i ett annat land.

Utskick av nyhetsbrev via MailChimp

Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(mailchimp.com), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du har lämnat när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Dessa uppgifter vidarebefordras som en del av orderhanteringen. Vi har ingått det nödvändiga dataskyddsavtalet med tjänsteleverantören. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.
MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet på vår vägnar. För utvärderingsändamål innehåller nyhetsbrevsmailen webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. På så sätt kan vi avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. MailChimp använder webb-beacons för att automatiskt generera allmän, icke-personlig statistik om responsen på nyhetsbrevskampanjer. För att optimera reklamkommunikation och anpassa vår reklam till mottagarnas intressen samlar webb-beacons också in och behandlar data från nyhetsbrevsmottagaren (e-postadress, tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) (Art. 6 (1) avsnitt (a) GDPR). Dessa uppgifter kan användas för att identifiera en specifik nyhetsbrevsmottagare och behandlas av MailChimp för att automatiskt generera statistik som visar om en viss mottagare har öppnat ett nyhetsbrevsmeddelande.

Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

I enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR kan MailChimp själv använda dessa uppgifter baserat på sitt eget legitima intresse för att skräddarsy och optimera tjänsten för att uppfylla användarnas krav samt för marknadsundersökningsändamål, till exempel för att geolokalisera mottagare efter land. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att adressera dessa mottagare eller för att vidarebefordra sådana uppgifter till tredje part. Du kan läsa MailChimps dataskyddsbestämmelser här: www.mailchimp.com/legal/privacy/
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Du kan läsa detta personuppgiftsbiträdesavtal här: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
MailChimp är också certifierat enligt "Privacy Shield", ett amerikansk-europeiskt dataskyddsavtal, och åtar sig därmed att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

MIWE smart bakningssvit (art. 6.1 a, b EU-GDPR)

På vår webbplats ger vi även tillgång till vår smart baking suite.

Med denna applikation kan kunden styra sina anslutna MIWE-ugnar och bakningssystem via fjärråtkomst till styrsystem via Internet.

För att kunna använda smart baking suite måste kunden ingå ett avtal med MIWE. MIWE registrerar kunden och kundens första användare. Alla andra användare kan registreras av kunden.

Under denna process iakttas principen om dataekonomi och dataundvikande, eftersom endast de uppgifter som är nödvändiga för registreringen efterfrågas. Till dessa hör efternamn, förnamn, önskat språk, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om din kundstatus och behörighetsgrupp.

Efter en lyckad registrering kommer du att få ett e-postmeddelande från MIWE där du uppmanas att skapa ett eget lösenord för att logga in med ditt unika användarnamn.

Du kan sedan använda smart baking suite genom att logga in med dina unika användaruppgifter (användarnamn och lösenord). När du använder smart baking suite lagras även din IP-adress samt datum och tid (tekniska bakgrundsdata).

Registrerade användare kan själva göra ändringar i sina uppgifter

Användare med administratörsrättigheter kan även radera andra användare av kunden. Detta är en så kallad mjuk radering, vilket innebär att uppgifterna inte längre är synliga men fortfarande existerar. Dessa uppgifter raderas inte förrän avtalsförhållandet mellan MIWE och kunden har upphört.

Observera: Det lösenord du skapar sparas i krypterad form av oss. Våra medarbetare kan inte läsa detta lösenord. Detta innebär att de inte kan ge någon information om du har glömt ditt lösenord. Använd i så fall alternativet "Har du glömt ditt lösenord?", som skickar ett nytt automatiskt genererat lösenord till dig via e-post. Ingen anställd har rätt att begära ditt lösenord per telefon eller skriftligen. Lämna därför aldrig ut ditt lösenord om du får en sådan förfrågan.


Användning av Google AdWords konverteringsspårning för marknadsföringsändamål online

Denna webbplats använder onlineannonseringsplattformen "Google AdWords" samt konverteringsspårningsfunktionen i Google AdWords som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google AdWords tjänster för att uppmärksamma våra tjänster med hjälp av reklammaterial (så kallade Google AdWords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika våra reklamåtgärder är på grundval av data från reklamkampanjerna. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

Cookien för konverteringsspårning läggs till när en användare klickar på en annons som levereras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kommer vi och Google att kunna se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida. Varje Google Ads-kund tilldelas en annan cookie. Därför kan cookies inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in av konverteringscookies används för att tillhandahålla aggregerad konverteringsstatistik till Google AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du välja bort det genom att inaktivera cookien Google Conversion Tracking i inställningarna för din webbläsare. I detta fall kommer du inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google AdWords på grundval av vårt berättigade intresse av riktad reklam i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC, baserat i USA, är Google LLC certifierat för "Privacy Shield", ett amerikansk-europeiskt dataskyddsavtal som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
För mer information om Googles sekretesspolicy, besök Internetadressen nedan: www.google.de/policies/privacy/
Du kan permanent inaktivera cookies för annonseringspreferenser genom att blockera dem i dina webbläsarinställningar eller genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt här:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Observera att om du har inaktiverat användningen av cookies kan vissa funktioner på denna webbplats inte användas eller endast användas i begränsad utsträckning.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Denna webbplats använder Hotjar, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel: +1 (855) 464-6788).

Detta verktyg möjliggör spårning av rörelser (s.k. heat maps) på webbplatser som använder Hotjar. Hotjar gör det t.ex. möjligt att se hur långt användarna scrollar och hur ofta användarna klickar på vissa knappar. Dessutom kan verktyget användas för att få feedback direkt från webbplatsens användare. På så sätt kan vi få värdefull information för att göra våra webbplatser ännu snabbare och mer användarvänliga. Ovanstående analys baseras på våra berättigade intressen för optimerings- och marknadsföringssyften och en lämplig utformning av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR. När vi använder detta verktyg är vi särskilt noga med att skydda dina personuppgifter. Detta innebär att vi endast kan spåra vilka knappar du klickar på och hur långt du scrollar. Delar av webbplatsen som visar dina personuppgifter eller uppgifter om tredje part döljs automatiskt av Hotjar och kan inte spåras vid någon tidpunkt.

Hotjar tillåter alla användare att välja bort Hotjar genom att använda en "Do Not Track Header" så att inga data registreras om besöket på webbplatsen. Denna inställning stöds av alla aktuella versioner av vanliga webbläsare. När du gör detta skickar din webbläsare en begäran till Hotjar om att inaktivera spårning av användare. Om du använder vår webbplats i olika webbläsare/datorer måste du installera "Do Not Track Header" för var och en av dessa webbläsare/datorer separat.

För detaljerade instruktioner och information om din webbläsare, vänligen besök: www.hotjar.com/opt-out
För mer information om Hotjar Ltd. och Hotjar-verktyget, besök: www.hotjar.com
Sekretesspolicyn för Hotjar Ltd. finns på: www.hotjar.com/privacy

Taboola

Denna webbplats använder retargeting-teknik från Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Denna teknik gör det möjligt för oss att rikta besökare på vår webbplats till ytterligare innehåll eller innehåll från tredje part på ett riktat sätt baserat på användarnas beteende. Detta innehåll visas i form av banners som sannolikt matchar användarens intressen. Detta innehåll visas på grundval av en cookie-baserad analys av det tidigare användarbeteendet, men inga personuppgifter lagras. En cookie lagras på din dator eller mobila enhet i syfte att definiera intressebaserat innehåll för att registrera pseudonymiserade uppgifter om ditt surfbeteende och skräddarsy innehållet efter den lagrade informationen.

Om den information som samlas in och utvärderas är personlig, behandlas den i enlighet med Art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att visa personanpassat sidinnehåll och i marknadsundersökningar.
Om du vill avaktivera användningen av cookies på din enhet kan du konfigurera din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din enhet eller så att cookies som redan har lagrats raderas. Om du inaktiverar alla cookies kan det innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras.

Du kan också permanent välja bort Taboola-cookies för reklamändamål genom att använda opt-out-cookie-alternativet på: www.taboola.com/privacy-policy#optout
För mer information om Taboolas integritetspolicy, vänligen besök: www.taboola.com/privacy-policy

Pingdom (Pingdom AB)

Denna webbplats använder Pingdom, en övervakningstjänst som drivs av Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Pingdom använder cookies, som är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Dessa cookies används för att känna igen din webbläsare, så att vi kan analysera dina besök samt prestanda och tillgänglighet på vår webbplats i syfte att förbättra prestanda och presentationen av innehållet på webbplatsen.
Alla personuppgifter som behandlas av cookies behandlas i enlighet med Art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR baserat på vårt legitima intresse av kontinuerlig optimering av innehållet och de tekniska funktionerna på webbplatsen.

Om du vill avaktivera användningen av cookies på din dator, kan du konfigurera din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator eller att cookies som redan har lagrats kommer att raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. För Pingdoms integritetspolicy, se www.pingdom.com/legal/privacy-policy/

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Denna webbplats använder Yandex Metrica, en webbanalystjänst från Yandex LLC ,16 Lva Tolstogo str., Moskva, 119021, Ryssland (www.yandex.com). Vi använder Yandex Metrica för att samla in, analysera och lagra pseudonymiserade besöksdata på grundval av vårt legitima intresse för statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål i enlighet med Art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas från dessa data och utvärderas för samma ändamål. Yandex Metrica använder cookies, som är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Dessa cookies används bland annat för att känna igen webbläsaren, vilket gör det möjligt för oss att samla in mer exakta statistiska uppgifter. Användarens IP-adress är en del av den insamlade informationen, men pseudonymiseras omedelbart efter insamling och före lagring för att eliminera varje möjlighet att länka uppgifterna till en individ.

För att skydda de ovannämnda intressena överförs informationen som genereras av cookien (inklusive den pseudonymiserade IP-adressen) till en Yandex-server i Ryska federationen och lagras där.
De uppgifter som samlas in av Yandex-tekniken kommer aldrig att användas för att fastställa en webbplatsbesökares personliga identitet och kommer inte att sammanställas med personuppgifter som rör personen med det anonyma användar-ID, såvida inte den berörda personen samtycker till detta separat.
Om du inte vill att cookies används för att analysera ditt användarbeteende kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den informerar dig innan några cookies läggs till och ger dig möjlighet att acceptera eller avvisa varje enskild cookie, eller att avaktivera cookies helt och hållet eller endast i vissa fall.
Alternativt kan du också välja bort Yandex insamling av data genom att ladda ner och installera opt-out-tillägget som finns tillgängligt på: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml


Sociala medier

LinkedIn-plugin

Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras därmed om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns "rekommendationsknapp" och är inloggad på ditt konto hos LinkedIn, kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av LinkedIn.

Användningen av LinkedIn-plugin baseras på art. 6 (1) lit. f EU-GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.

För mer information, besök LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing-plugin

Vi vill här informera dig om behandlingen av personuppgifter via XING Share Button-funktionen.

"XING Share-knappen" används på denna webbplats. När du besöker denna webbplats upprättas en kort anslutning via din webbläsare till servrar från XING AG ("XING"), med vilka funktionerna för "XING Share Button" (i synnerhet beräkning/visning av motvärdet) tillhandahålls. XING lagrar inga personuppgifter om dig när du besöker denna webbplats. I synnerhet lagrar XING inte IP-adresser. Det sker inte heller någon utvärdering av ditt användarbeteende via användningen av cookies i samband med "XING Share Button". Du kan få tillgång till den senaste dataskyddsinformationen om "XING Share Button" och ytterligare information på denna webbplats: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Facebook-plugins (gilla- och dela-knapp)

På våra sidor finns plugins från det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen ("Gilla") på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via pluginet. Facebook får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy på: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, ber vi dig logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Användningen av Facebook-plugin baseras på Art. 6 (1) lit. f EU-GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.

Anpassade målgrupper på Facebook

Användare av Facebook bör notera att denna webbplats använder Facebooks kommunikationsverktyg Website Custom Audiences.
För detta ändamål integreras så kallade Facebook-pixlar på våra webbplatser, som markerar dig som besökare på vår webbplats i anonym form, dvs. utan att identifiera dig som person. Om du senare är inloggad på Facebook överförs en icke-reversibel och därmed icke-personlig checksumma (profil) från dina användningsdata till Facebook för analys och marknadsföringsändamål. Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt dina inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks riktlinjer för dataskydd, som finns på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ och https://www.facebook.com/privacy/explanation. Om du vill invända mot användningen av Facebook Website Custom Audiences kan du göra det på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Retargeting/ remarketing/ hänvisningsannonsering
Bing Ads (Microsoft Corporation)

Denna webbplats använder Microsofts Bing Ads-teknik för spårning av konvertering (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads lägger till en cookie på din dator när du besöker vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kommer vi och Microsoft att kunna se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida (konverteringssida). Alla personuppgifter som behandlas i detta sammanhang behandlas i enlighet med Art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR baserat på vårt legitima intresse av effektiv marknadsföring.

Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Vi använder denna information för att lära oss om det totala antalet användare som klickade på vår annons och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. Vi får dock ingen information som gör det möjligt för oss att identifiera användare personligen.
Det USA-baserade Microsoft Corporation är certifierat för "Privacy Shield", ett USA-europeiskt dataskyddsavtal som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du välja bort det genom att inaktivera cookien Google Conversion Tracking i inställningarna för din webbläsare. I detta fall kommer du inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Alternativt kan du gå till opt-out-sidan för EU-konsumenter www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, kontrollera om Microsofts reklamcookies är aktiverade för din webbläsare och inaktivera dem.
För mer information om Microsoft Bing Ads sekretesspolicy, besök följande webbplats: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Google AdWords remarketing

Vår webbplats använder Google AdWords remarketing för att annonsera denna webbplats i Googles sökresultat samt på tredje parts webbplatser. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål lägger Google till en cookie i webbläsaren på din enhet, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam på de sidor du besöker med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID. Dessa uppgifter behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att säkerställa bästa möjliga marknadsföring av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR.

Ingen ytterligare databehandling kommer att ske om du inte uttryckligen har tillåtit Google att länka din Internet- och app-surfhistorik till ditt Google-konto och att använda informationen från ditt Google-konto för att visa dig personliga annonser på webben. I detta fall, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsöverskridande remarketing. För detta ändamål kommer Google tillfälligt att länka dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsanpassning genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som finns på: www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att lära dig mer om cookies och göra inställningar för cookies. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den informerar dig innan du lägger till några cookies och låter dig acceptera eller avvisa varje enskild cookie, eller att inaktivera cookies helt eller endast i vissa fall. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC baserat i USA, är Google LLC certifierat för "Privacy Shield", ett amerikansk-europeiskt dataskyddsavtal som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
För ytterligare information och sekretesspolicy om reklam och Google, besök:
www.google.com/policies/technologies/ads/

Verktyg och annan information om Google reCAPTCHA

Denna webbplats använder även reCAPTCHA från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att avgöra om information matas in av en legitim människa eller av ett bedrägligt automatiserat datorprogram. Tjänsten innebär att IP-adressen och, om nödvändigt, andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google och utförs i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR baserat på vårt legitima intresse av att etablera individuellt personligt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost. Användningen av Google reCAPTCHA innebär en möjlig överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC baserat i USA, är Google LLC certifierat för "Privacy Shield", ett amerikansk-europeiskt dataskyddsavtal som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Du kan se det aktuella certifikatet här: www.privacyshield.gov/list

För mer information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy, besök: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Web Fonts

Denna webbplats använder Google Web Fonts för att säkerställa att teckensnitt visas konsekvent. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). När du öppnar en sida laddar din webbläsare ner de nödvändiga webbteckensnitten till webbläsarens cache för att korrekt visa text och teckensnitt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Detta innebär att Google kommer att kunna ta reda på att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR. Om din webbläsare inte stöder Web Fonts används i stället ett av de standardteckensnitt som finns på din dator.

Om personuppgifter överförs till Google LLC i USA är Google LLC certifierat för "Privacy Shield", ett amerikansk-europeiskt dataskyddsavtal som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Ytterligare information om Google Web Fonts hittar du på www.developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: www.google.com/policies/privacy/


Reklamändamål för befintliga kunder (Art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR)

MIWE Michael Wenz GmbH är intresserad av att upprätthålla en kundrelation med dig och skicka dig information och erbjudanden om våra produkter och tjänster. Därför behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka motsvarande information och erbjudanden till dig via e-post.

Om du inte vill det kan du när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för direktreklam. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål.

Du kan göra en informell invändning utan att ange några skäl genom att ringa +49 9363 680, skicka e-post tilltocontact@miwe.de eller per post till MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Tyskland.


Webbplatser och minderåriga

Personer under 16 år får inte lämna personuppgifter till oss eller ge oss samtycke utan godkännande från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Vi ber föräldrar och vårdnadshavare att aktivt delta i sina barns onlineaktiviteter och intressen.

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för driften av webbplatsen och kan därför inte väljas bort.
WSESSIONID
LagringsperiodSession
Nödvändig standardcookie för användning med PHP-sessionsdata.
döljCookieNotice
LagringstidUpptill 30 dagar beroende på urval
Lagras för att förhindra att cookien eller meddelandet om dataskydd visas igen varje gång sidan öppnas.
allowLoadExternRessources
LagringstidUpptill 30 dagar beroende på urval
Kommer ihåg användarens beslut om huruvida externa komponenter får laddas automatiskt.
tillåtTracking
LagringstidUpptill 30 dagar beroende på urval
Påminner om användarens beslut att besökarnas beteende kan spåras.
Cookies för marknadsföring/spårning
Dessa cookies används i marknadsföringssyfte och för att analysera dina besökares beteende.
DSID
LagringsperiodSession
Används av Google DoubleClick; lagrar användarens preferenser. Detta används t.ex. för att visa individualiserad reklam.
IDE
Lagringstid1år
Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser. Används för att mäta hur effektiv en annons är och visa riktade annonser för användaren.
test_cookie
Lagringstid15minuter
Sätts av Google DoubleClick som ett test för att kontrollera om webbläsaren tillåter att cookies sätts. Innehåller inga identifierare.
_ga
Lagringstid2år
Registrerar ett unikt ID som används av Google Analytics för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_gat_UA-48634041-1
Lagringstid1minut
Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningsfrekvensen.
_gid
Lagringstid1dag
Registrerar ett unikt ID som används av Google Analytics för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_fbp
Lagringstid3månader
Används av Facebook för att visa en rad olika reklamprodukter, t.ex. realtidsbud från tredjepartsannonsörer.
fr
Lagringstid3månader
Används av Facebook för att visa en rad olika reklamprodukter, t.ex. realtidsbud från tredjepartsannonsörer.
wd
Lagringstid7dagar
Denna cookie lagrar webbläsarfönstrets dimensioner och används av Facebook för att optimera visningen av sidan.
datr
Lagringstid1år
Datr-cookien används för att identifiera den webbläsare som används för att ansluta till Facebook, oavsett vilken användare som är inloggad.
sb
Lagringstid1år
Används av Facebook för att konfigurera knapparna "Gilla" och "Dela".
Ytterligare cookies för marknadsföring/spårning
bcookie
Lagringstid2år
Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att övervaka användningen av inbäddade tjänster. Cookie för webbläsar-ID.
bscookie
Lagringstid1år
Denna cookie är en säkerhetscookie. Den sociala nätverkstjänsten LinkedIn beskriver den som en ID-cookie för säker webbläsare.
JSESSIONID
LagringsperiodSession
Detta är en sessionscookie som används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att upprätthålla anonyma användarsessioner via servern.
lang (2x)
LagringsperiodSession
Denna cookie används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att lagra språkversionen av en webbsida som användaren har valt.
lissc
Lagringstid1år
Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.
Lidc
Lagringstid1dag
Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.
AnvändareMatchHistoria
Lagringstid1månad
Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra besökare på flera webbplatser och visa relevanta annonser baserat på besökarens preferenser.
1P_JAR
Lagringstid1månad
Ställs in vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Denna Google-cookie används för att optimera annonsering, tillhandahålla annonser som är relevanta för användarna, förbättra kampanjresultatrapporter eller förhindra att en användare ser samma annonser flera gånger.
ANID
Lagringstid1år
Ställs in vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Denna cookie används för annonsering på google.com. Data samlas in anonymt och automatiskt. Data som samlas in inkluderar webbläsartyp, hänvisnings-/utgångssida, innehåll som visas på webbplatsen, operativsystem, klickströmsdata som används för att analysera trender och optimeringstjänster.
SAMFÖRSTÅND
Lagringstid20år
Ställs in vid uppspelning av inbäddade YouTube-videor: Dessa cookies krävs för att titta på videor på YouTube. De gör det möjligt för Google att samla in användardata för videor på YouTube.
DV
Lagringstid5minuter
Ställs in vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Denna cookie används för att stödja annonseringstjänsterna från google.com.
NID
Lagringstid6månader
Ställs in vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Google använder dessa cookies för att lagra kundpreferenser. Baserat på webbsökningar och åtgärder som vidtagits visas skräddarsydd reklam på Googles webbplatser.
OTZ
Lagringsperiod
Ställs in vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Denna cookie används för att stödja annonseringstjänsterna från google.com.
S
LagringsperiodSession
Anges vid uppspelning av inbäddade Youtube-videor: Sessions-ID.

Dataskydd för sökande

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. I dokumentet nedan ger vi dig information om behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen under din ansökan hos MIWE.

Informationsskyldigheter i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen

Transparens- och informationsskyldigheter för kunder, avtalspartners och potentiella kunder till MIWE Michael Wenz GmbH enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Några frågor?

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud, som gärna svarar på dina frågor.

Kontaktperson för frågor om dataskydd: e-post: contact@miwe.de

Information om skydd av personuppgifter

Denna webbplats använder externa komponenter, till exempel Google Analytics, som kan användas för att samla in data om ditt beteende. Information om integritet